Guvernul României

Ordonanța nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor

Modificări (14), Puneri în aplicare (2), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (4), Referințe (5), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (2)

Dispozițiile prezentei ordonanțe se aplică funcționarilor publici cu statut special, denumiți în continuare polițiști, din unitățile Ministerului de Interne aflate sub incidența Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.

CAPITOLUL II
Salarizarea polițiștilor și drepturile bănești ale elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor

SECȚIUNEA 1
Salariul de bază al polițiștilor

Art. 2. - Jurisprudență (9)

Polițiștii au dreptul lunar la un salariu de bază, compus din: salariul pentru funcția îndeplinită, salariul pentru gradul profesional deținut, gradații, sporul pentru misiune permanentă și, după caz, indemnizația de conducere și salariul de merit. Jurisprudență (2)

Art. 3. - Jurisprudență (15)

(1) Salariile pentru funcția îndeplinită de polițiști sunt diferențiate prin coeficienți de ierarhizare, în raport cu atribuțiile ce revin fiecărei funcții, complexitatea și gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, solicitările la efort și cu eșalonul la care își desfășoară activitatea. Modificări (1), Jurisprudență (3)

(2) Principalele funcții, nivelul studiilor și coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile îndeplinite, pe grade profesionale și categorii pentru polițiști, sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. A și B. Modificări (1)

(3) Coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile îndeplinite, în raport cu eșalonul la care își desfășoară activitatea polițiștii, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, ce va fi aprobată în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Jurisprudență (2)

(4) Salariul corespunzător funcției îndeplinite se acordă de la data prevăzută în ordinul/dispoziția de numire. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul polițiștilor salariul pentru funcția îndeplinită se acordă de la data prezentării la serviciu.

Art. 4. - Jurisprudență (3)

(1) Polițiștii, pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, pot primi un salariu de merit lunar, de până la 20% din salariul pentru funcția îndeplinită. Jurisprudență (1)

(2) Salariul de merit se stabilește o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului, în baza criteriilor elaborate prin ordin al ministrului de interne, și se acordă pentru cel mult 30% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare. Jurisprudență (1)

(3) Salariul de merit se poate acorda după cel puțin un an de la încadrarea polițistului.

(4) Salariul de merit se retrage în cursul anului, dacă polițistului i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 58 lit. b)-g) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. Modificări (1), Jurisprudență (2)

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Polițiștii împuterniciți să asigure îndeplinirea atribuțiilor funcțiilor prevăzute cu indemnizații de conducere beneficiază pe perioada respectivă de salariul pentru funcția în care sunt împuterniciți și de indemnizația de conducere corespunzătoare funcției respective.

(2) Polițiștii împuterniciți își mențin salariile pentru funcția îndeplinită și indemnizațiile de conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1).

(3) Regulile privind împuternicirea polițiștilor pe funcțiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 6. - Jurisprudență (63)

Pentru activitatea desfășurată în instituțiile din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, în calitate de militar, polițist, funcționar public și personal contractual, polițiștilor li se acordă un spor de fidelitate de până la 20% din salariul de bază, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Art. 7. -

(1) Polițiștii beneficiază de salariul pentru gradul profesional deținut, calculat în raport cu coeficienții de ierarhizare prevăzuți în anexa nr. 1 lit. C.

(2) Salariul pentru gradul profesional deținut se acordă de la data obținerii acestuia. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în poliție salariul pentru gradul profesional se plătește de la data prezentării la serviciu.

Art. 8. - Modificări (1)

Ofițerii de poliție care îndeplinesc funcții pentru care sunt prevăzute grade profesionale superioare gradului profesional pe care îl au beneficiază de o sumă egală cu 50% din diferența dintre salariul gradului profesional al funcției ocupate și salariul gradului profesional deținut. Sumele care se acordă în aceste condiții se includ în salariul gradului profesional deținut.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Ofițerii și agenții de poliție, în raport cu timpul servit în calitate de polițist și în funcție de rezultatele obținute, au dreptul la 1-7 gradații, care se acordă din 3 în 3 ani. Gradațiile obținute de polițiști până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe se mențin și după această dată. Modificări (1), Jurisprudență (3)

(2) Persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul polițiștilor, precum și rezerviștii concentrați beneficiază de gradații în raport cu vechimea în muncă legal stabilită, după cum urmează: Jurisprudență (2)

- 3-5 ani, gradația I;

- 5-10 ani, gradația a II-a;

- 10-15 ani, gradația a III-a;

- 15-20 de ani, gradația a IV-a;

- 20-25 de ani, gradația a V-a;

- peste 25 de ani, gradația a VI-a.

(3) Persoanele reintegrate în rândul polițiștilor beneficiază de numărul de gradații avut înainte de încetarea raporturilor de serviciu, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (2), luându-se în calcul pentru acordarea gradației următoare și vechimea scursă de la acordarea ultimei gradații până la încetarea raporturilor de serviciu.

(4) Prevederile alin. (2) se aplică și absolvenților instituțiilor de învățământ pentru formarea polițiștilor, pentru vechimea în muncă avută până la data intrării în aceste instituții. Jurisprudență (1)

(5) Fiecare gradație reprezintă 6% din salariul pentru funcția îndeplinită, din salariul pentru gradul profesional deținut, din salariul de merit și din indemnizația de conducere. Jurisprudență (2)

Art. 10. -

(1) Polițiștii care, potrivit prevederilor legale, îndeplinesc funcții de conducere beneficiază lunar de o indemnizație de conducere reprezentând 10-50% din salariul pentru funcția îndeplinită.

(2) Funcțiile pentru care se acordă indemnizația de conducere, mărimea concretă a procentului, precum și normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

(3) Indemnizația de conducere se acordă de la data numirii în funcțiile stabilite conform prevederilor alin. (2) și încetează la data schimbării din funcțiile respective. Jurisprudență (1)

Art. 11. - Jurisprudență (11)

Polițiștii beneficiază de un spor pentru misiune permanentă de 25% din salariul pentru funcția îndeplinită, din salariul pentru gradul profesional deținut, din salariul de merit, din indemnizația de conducere și gradații.

Art. 12. -

Elevii și studenții instituțiilor de învățământ pentru formarea polițiștilor beneficiază de drepturile bănești prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 13. - Jurisprudență (2)

Statele de organizare se elaborează de Ministerul de Interne, conform structurilor organizatorice aprobate, și cuprind funcțiile și gradele profesionale corespunzătoare acestora, nivelul studiilor și coeficienții de ierarhizare.

SECȚIUNEA a 2-a
Indemnizații, sporuri, premii, prime și alte drepturi bănești ale polițiștilor

Art. 14. -

(1) Polițiștii, pentru titlurile de clasificare obținute în specialitate, beneficiază de o indemnizație reprezentând 6-10% din salariul de bază.

(2) Cuantumul indemnizației, specialitățile, condițiile de acordare și de retragere a titlurilor de clasificare, retrogradarea dintr-o clasă superioară în una inferioară se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 15. -

Polițiștii care lucrează cu cifru au dreptul la o indemnizație de 15-20% din salariul de bază. Funcțiile cu drept de indemnizație și mărimea concretă a procentului se stabilesc prin statele de organizare.

Art. 16. - Jurisprudență (4)

(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de polițiștii încadrați în funcții de execuție se vor plăti cu un spor din salariul de bază, astfel: Modificări (1), Reviste (1)

a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare.

Cu spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, la cererea polițistului, în condițiile în care orele nu au fost plătite. Jurisprudență (1)

(3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de șeful ierarhic, fără a se depăși 120 de ore anual, iar în cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare și peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite și cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

Art. 17. -

(1) Polițiștii trimiși în interesul serviciului, în delegare sau detașare, la aplicații, trageri, instrucție în tabără sau în alte misiuni, în alte localități decât cele în care se află sediul unității din care fac parte, au dreptul la indemnizația de delegare sau de detașare, precum și la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile funcționarilor publici.

(2) Elevii și studenții instituțiilor de învățământ pentru formarea polițiștilor, care se deplasează în interes de serviciu și cărora nu li se pot asigura masa și cazarea gratuit în unitățile din localitatea unde se execută misiunea, au dreptul la indemnizația de delegare și la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit alin. (1).

(3) Reglementările privind drepturile de transport ale polițiștilor, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, aprobată în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 18. -

(1) Polițiștii mutați sau transferați, în interes de serviciu, în unități sau subunități ale Ministerului de Interne, situate în altă localitate decât cea în care își au domiciliul, individual sau împreună cu unitatea ori subunitatea, au dreptul la:

a) indemnizație de mutare egală cu salariul de bază cuvenit pentru funcțiile în care au fost numiți la noua unitate sau subunitate;

b) indemnizație pentru fiecare membru de familie aflat în întreținere, egală cu o pătrime din salariul de bază cuvenit în luna schimbării domiciliului membrilor de familie.

(2) Indemnizația de mutare prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă polițiștilor, prin dispoziție a organelor competente, la prezentarea în unitate sau subunitate, iar indemnizația prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă membrilor de familie numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutați polițiștii.

(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă și persoanelor nouîncadrate sau reintegrate în rândul polițiștilor, dacă sunt încadrate în unități sau subunități situate în alte localități decât cele în care își au domiciliul. Indemnizația se calculează în raport cu salariul de bază stabilit pentru funcțiile în care sunt numite.

(4) La absolvirea instituțiilor de învățământ elevii și studenții cărora li se acordă grade profesionale au dreptul, la prezentarea la unități, la o indemnizație de instalare egală cu salariul de bază stabilit pentru funcțiile în care au fost numiți. În localități cu condiții grele de cazare sau izolate, stabilite prin ordin al ministrului de interne, indemnizația este la nivelul a două salarii de bază.

(5) Polițiștii care au beneficiat de indemnizația de instalare și care ulterior și-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituțiilor de învățământ vor restitui indemnizația primită, proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani.

Art. 19. -

(1) Polițiștii care fac parte din personalul navigant de marină din unitățile și subunitățile de nave, îmbarcat, precum și scafandrii beneficiază și de drepturile bănești specifice, acordate potrivit legii acestor categorii de personal din Ministerul Apărării Naționale.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și polițiștii îmbarcați pe nave sau ambarcațiuni în vederea îndeplinirii unor misiuni cu caracter permanent sau temporar, pe durata misiunii respective.

Art. 20. -

Pentru activitatea desfășurată în unități situate în localități sau în zone izolate ori unde încadrarea personalului se face cu dificultate, polițiștii beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază. Criteriile de stabilire a localităților și a zonelor izolate, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 21. - Jurisprudență (3)

(1) Polițiștii care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor operative de protecție a demnitarilor, a acțiunilor de gardare, protecție și control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale și activităților de pază, supraveghere, escortare, reeducare, integrare și asistență medicală pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecție în România, culegere, prelucrare, verificare și valorificare a informațiilor, investigări, acțiuni și intervenție cu un grad ridicat de risc ori în condiții de pericol deosebit beneficiază de un spor de până la 30% din salariul de bază. Jurisprudență (6)

(2) Unitățile, categoriile de personal și cuantumul sporului se stabilesc prin ordin al ministrului de interne. Jurisprudență (2)

Art. 22. - Jurisprudență (1)

(1) Polițiștii care lucrează în condiții de pericol determinate de experimentarea, analiza sau depozitarea munițiilor, pulberilor, explozivilor și substanțelor toxice speciale sau care execută operațiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora beneficiază de un spor pentru condiții periculoase de muncă, diferențiat în funcție de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculat la salariul de bază, astfel:

a) locuri de muncă sau operațiuni deosebit de periculoase 37-50%;

b) locuri de muncă sau operațiuni foarte periculoase - 16-30%;

c) locuri de muncă sau operațiuni periculoase - până la 16%.

(2) Locurile de muncă sau operațiunile periculoase, diferențiate în funcție de gradul de pericol pe care îl reprezintă, procentul corespunzător fiecărui loc de muncă sau operațiune, precum și normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 23. - Jurisprudență (6)

Dispozițiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru condiții periculoase sau vătămătoare, pentru activități care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfășoară în condiții deosebite de muncă, pentru condiții grele de muncă, pentru activitatea desfășurată în schimb de noapte, precum și alte reglementări se aplică și polițiștilor care se află în situații similare, cu avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 24. - Jurisprudență (1)

(1) Lunar se constituie un fond de premiere în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut la art. 1, cu încadrarea în fondurile aprobate anual în buget cu această destinație.

(2) Din fondul prevăzut la alin. (1) ministrul de interne și conducătorii unităților pot acorda polițiștilor premii pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

(3) Metodologia de constituire a fondului și criteriile de premiere și acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 25. -

(1) Polițiștii care, prin acțiuni deosebite, au determinat aducerea de venituri la bugetul de stat pot fi recompensați cu premii de până la 1% din cuantumul acestor venituri, dar nu mai mult decât venitul lor brut anual, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...