Guvernul României

Ordonanța nr. 19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice

Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 martie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. III.13 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

În contextul implementării societății informaționale, dispozițiile prezentei ordonanțe constituie cadrul general pentru pregătirea implementării sistemului electronic de colectare a datelor statistice, stabilirea instituțiilor responsabile și a atribuțiilor acestora în acest domeniu.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Principiile care stau la baza colectării de date statistice sunt:

a) autonomia;

b) confidențialitatea;

c) transparența;

d) relevanța;

e) proporționalitatea;

f) deontologia statistică și raportul cost/eficiență.

(2) Principiile prevăzute la alin. (1) se aplică și în cazul utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

În înțelesul prezentei ordonanțe, prin următoarele expresii se înțelege: Jurisprudență (1)

a) sistemul electronic de colectare a datelor statistice - acel sistem informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la o adresă specificată, operat în scopul colectării de date statistice prin procedura on-line, sistem denumit în continuare sistem electronic;

b) procedura on-line - utilizarea în acces direct prin Internet a chestionarelor statistice electronice, în scopul completării datelor statistice solicitate de către Institutul Național de Statistică.

Art. 4. - Modificări (1)

Instituțiile administrației publice centrale și locale, precum și alte categorii de instituții publice (învățământ, sănătate, cultură), denumite în continuare instituții raportoare, sunt obligate să răspundă chestionarelor statistice prin utilizarea sistemului electronic.

Art. 5. -

Pregătirea și implementarea sistemului electronic se vor face prin cooperarea, în principal, a Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și Institutului Național de Statistică.

Art. 6. -

(1) Lista cercetărilor statistice incluse în sistemul electronic, precum și normele de utilizare a sistemului electronic se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Introducerea și extinderea utilizării sistemului electronic de către unitățile raportoare se vor face etapizat pe categorii de instituții publice. Lista categoriilor de instituții publice obligate să răspundă prin intermediul sistemului electronic va fi inclusă în normele de utilizare, care vor fi actualizate anual.

CAPITOLUL II Procedura de colectare a datelor statistice,
atribuții și dispoziții procedurale

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Pregătirea, implementarea și exploatarea sistemului electronic se vor face în două etape:

a) etapa de implementare, cu termen de finalizare 30 iunie 2004;

b) etapa de exploatare, începând cu 1 iulie 2004.

(2) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației are următoarele atribuții:

a) asigurarea, realizarea și dezvoltarea sistemului electronic până la finalizarea etapei de implementare;

b) prin Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației, operarea sistemului electronic în etapa de implementare;

c) la finalul etapei de implementare, transferarea integrală a sistemului electronic în atribuțiile Institutului Național de Statistică.

(3) Institutul Național de Statistică are următoarele atribuții:

a) în etapa de implementare, gestionarea colectării datelor statistice;

b) la finalul etapei de implementare, preluarea integrală a sistemului electronic;

c) în etapa de exploatare, operarea sistemului electronic și gestionarea colectării datelor statistice.

Art. 8. -

Instituțiile raportoare din categoriile stabilite prin normele de utilizare a sistemului electronic au obligația de a realiza orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea, prevăzute în procesul de colectare a datelor statistice, exclusiv prin intermediul acestui sistem.

CAPITOLUL III Contravenții și sancțiuni

Art. 9. -

(1) Nerespectarea prevederilor art. 4, prin încălcarea de către instituțiile raportoare a obligației de a răspunde chestionarelor statistice prin utilizarea sistemului electronic, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. Modificări (1)

(2) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul serviciilor de statistică oficială anume împuternicit pentru aceasta.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 10. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și Institutul Național de Statistică vor elabora lista cercetărilor statistice incluse în sistemul electronic în anul 2003, precum și normele de utilizare a sistemului electronic și le vor supune spre aprobare Guvernului.

Art. 11. -

În baza experienței de exploatare a sistemului electronic, Institutul Național de Statistică va stabili programul de dezvoltare a sistemului electronic pentru includerea altor categorii de unități raportoare, altele decât instituțiile publice.

Art. 12. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Dan Nica
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 30 ianuarie 2003.

Nr. 19.

;
se încarcă...