Parlamentul României

Legea Corpului Agronomic din România nr. 459/2003

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 decembrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Se constituie Corpul Agronomic din România, organizație autonomă, cu personalitate juridică, reprezentând interesele profesiunilor din agricultură și care asigură dezvoltarea și păstrarea prestigiului acestor profesiuni în cadrul vieții sociale, veghează la respectarea drepturilor și obligațiilor ce le revin, desfășoară activități de interes general pentru membrii săi, în scopul promovării și dezvoltării agriculturii moderne.

(2) În scopul dobândirii personalității juridice, membrii Corpului Agronomic din România încheie actul constitutiv și statutul, în vederea înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială urmează să aibă sediul.

Art. 2. -

(1) Corpul Agronomic din România este alcătuit din absolvenții de învățământ superior, postliceal și mediu din specialitățile agricultură, horticultură, zootehnie, îmbunătățiri funciare și mecanizarea agriculturii, cadastru funciar, inginerie economică în agricultură sau din alte specialități, care lucrează în domeniul agriculturii.

(2) Cetățenii străini pot fi admiși în Corpul Agronomic din România potrivit prevederilor art. 8.

Art. 3. -

Corpul Agronomic din România are următoarele atribuții principale:

a) organizează pregătirea, perfecționarea și specializarea membrilor săi, corespunzător nivelului european și cerințelor economiei țării;

b) sprijină libera inițiativă a membrilor săi, în vederea organizării activităților de consultanță, a cursurilor manageriale și a altor inițiative specifice domeniilor de activitate agricolă;

c) sprijină cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică în agricultură;

d) organizează centre de studii, centre de pregătire profesională, perfecționare și de documentare tehnică, biblioteci, muzee și expoziții, în sprijinul consultanței agricole, în interesul răspândirii cunoștințelor agricole, în beneficiul producătorilor agricoli;

e) editează Buletinul Corpului Agronomic din România, publicații și lucrări de interes pentru specialiști și întreprinzători din agricultură;

f) organizează aniversarea evenimentelor deosebite din agricultura României și omagierea unor mari personalități.

Art. 4. -

(1) Membrii Corpului Agronomic din România activează în instituții cu caracter agricol, la nivel central și în teritoriu, în instituții și servicii de utilitate publică, în unități de învățământ, cercetare și consultanță agricolă, în societăți agricole, precum și în alte domenii care au tangență cu agricultura.

(2) Membrii Corpului Agronomic din România pot să conducă serviciile și instituțiile cu caracter agricol, să profeseze în învățământul agricol, să execute expertizele agricole, să proiecteze, să organizeze și să conducă exploatațiile agricole de orice fel.

CAPITOLUL II Drepturi și obligații

Art. 5. -

Membrii Corpului Agronomic din România au următoarele drepturi:

a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Corpului Agronomic din România;

b) să participe la ședințele organizate de Corpul Agronomic din România, să propună măsuri pentru îmbunătățirea activității, adoptarea de programe de activitate, revocarea reprezentanților atunci când aceștia nu își îndeplinesc obligațiile asumate;

c) să beneficieze de grade profesionale în Corpul Agronomic din România, care se iau în considerare la ocuparea prin concurs a anumitor funcții; gradul în Corpul Agronomic din România constituie un drept câștigat; la concursul pentru obținerea gradelor în cadrul Corpului Agronomic din România pot fi luate în considerare recomandările cu caracter profesional, eliberate de societățile sau asociațiile profesionale membrilor săi, printre care: Societatea Inginerilor Agronomi din România, Societatea Română de Zootehnie, Societatea Română a Horticultorilor, Societatea Inginerilor Mecanici Agricoli și altele asemenea;

d) să solicite organelor de resort ale Corpului Agronomic din România sprijin în apărarea drepturilor profesionale atunci când ele sunt încălcate de autoritățile statului sau de conducerile unităților cu personalitate juridică în care activează;

e) să beneficieze de stimulente pentru activități agricole cu caracter productiv;

f) să beneficieze de sporuri bănești de izolare și condiții grele de muncă, precum și de alte drepturi, potrivit legii; membrii care ocupă prin concurs posturi în administrația centrală ori locală, în servicii externe, în institute și stațiuni de cercetare agricolă, în învățământul de toate gradele se bucură de stabilitate și nu pot fi îndepărtați pe criterii politice, etnice, religioase sau de sex, ci numai pentru abateri disciplinare sau incompetență;

g) să își păstreze drepturile câștigate în ceea ce privește gradul și vechimea gradului în Corpul Agronomic din România; în cazul desființării prin lege a serviciilor sau instituțiilor la care sunt angajați;

h) să poată beneficia, din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului și a altor instituții, de stagii de perfecționare și burse de studiu, pe bază de concurs;

i) să poată înființa cabinete individuale sau asociate.

Art. 6. -

Membrii Corpului Agronomic din România au următoarele obligații:

a) să respecte statutul, regulamentul și hotărârile Corpului Agronomic din România;

b) să acționeze pentru valorificarea și conservarea fondului funciar și pentru protecția și ameliorarea mediului înconjurător;

c) să sprijine organizarea de exploatații agricole durabile și să acționeze pentru promovarea tehnologiilor moderne și eficiente;

d) să sprijine producătorii agricoli și orice inițiativă având ca scop dezvoltarea durabilă a spațiului rural;

e) să-și perfecționeze pregătirea profesională și să desfășoare activitate în domeniul consultanței de specialitate agricolă;

f) să respecte și să aplice în orice împrejurare regulile de disciplină și colegialitate, potrivit normelor deontologice profesionale;

g) să achite cotizația stabilită de Consiliul de conducere al Corpului Agronomic din România.

Art. 7. -

(1) Personalul agronomic cu rezultate excepționale în activitatea profesională poate primi distincții, premii și acte de mulțumire.

(2) Distincțiile sunt: Meritul Agricol clasele I, a II-a și a III-a.

(3) Distincțiile și premiile se acordă anual, în cadrul manifestărilor Zilei Agricultorului.

CAPITOLUL III Admiterea și gradele profesionale în Corpul Agronomic din România

Art. 8. -

Sunt admise, la cerere, în Corpul Agronomic din România, persoanele prevăzute la art. 2 care îndeplinesc următoarele condiții:

a) posedă diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ superior, a unei școli postliceale sau a unui liceu de specialitate, luându-se în considerare și diplomele obținute la instituții similare din străinătate recunoscute de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;

b) nu au condamnări definitive și irevocabile;

c) lucrează în agricultură sau în domenii conexe, conform prevederilor art. 4 alin. (1).

Art. 9. -

Membrii Corpului Agronomic din România beneficiază de următoarele grade profesionale:

a) subinginer, clasele a II-a și I;

b) inginer stagiar;

c) inginer, clasele a II-a și I;

d) inspector;

e) inspector general, clasele a II-a și I;

f) consilier, clasele a II-a și I.

Art. 10. -

Absolvenții învățământului superior sub formă de colegii pot beneficia în Corpul Agronomic din România numai de gradele de inginer stagiar și inginer clasele a II-a și I.

Art. 11. -

Pentru secțiunea "tehnicieni" se instituie următoarele grade profesionale:

a) referent, clasele a II-a și I;

b) tehnician stagiar;

c) tehnician, clasele a II-a și I.

Art. 12. -

Gradele profesionale în Corpul Agronomic din România sunt specifice, fiind altele decât cele conferite de funcțiile deținute de membrii Corpului Agronomic din România în instituțiile publice.

Art. 13. -

Gradele profesionale superioare, începând cu cel de inspector, vor reprezenta cel mult 25% din efectivul Corpului Agronomic din România, iar gradele de consilier clasele a II-a și I, cel mult 10%.

Art. 14. -

Participarea la examenele de grad profesional în Corpul Agronomic din România se face la cerere.

Art. 15. -

Membrii Corpului Agronomic din România care funcționează în învățământul de toate gradele sau în cercetarea științifică își păstrează toate drepturile reglementate de legislația în vigoare în domeniul învățământului și al cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, bucurându-se în același timp de toate drepturile prevăzute în prezenta lege.

CAPITOLUL IV Organizare și funcționare

Art. 16. -

Organele de conducere ale Corpului Agronomic din România sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul de conducere;

c) biroul executiv;

d) colegiul de etică profesională;

e) comisia de cenzori.

Art. 17. -

(1) Adunarea generală este forumul de decizie al Corpului Agronomic din România și se constituie din reprezentanții filialelor teritoriale, în condițiile stabilite de regulamentul de organizare și funcționare.

(2) Adunarea generală se întrunește în sesiune ordinară o dată pe an și în sesiuni extraordinare ori de câte ori este nevoie.

(3) Regulile privind organizarea și funcționarea adunării generale se stabilesc prin statut.

(4) Organele de conducere ale Corpului Agronomic din România se aleg de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani.

Art. 18. -

(1) Consiliul de conducere al Corpului Agronomic din România este format din președinții filialelor județene și a municipiului București, precum și dintr-un număr de membri, stabiliți prin statut.

(2) Consiliul de conducere al Corpului Agronomic din România alege dintre membrii săi un președinte și 3-5 vicepreședinți.

(3) Președintele Consiliului de conducere al Corpului Agronomic din România face parte de drept din Colegiul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului.

Art. 19. -

Biroul executiv al Corpului Agronomic din România este alcătuit din 9 membri titulari.

Art. 20. -

Secretariatul tehnic permanent funcționează pe lângă Biroul executiv al Corpului Agronomic din România.

Art. 21. -

(1) Consiliul de conducere al Corpului Agronomic din România lucrează cu cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi, iar hotărârile se iau cu majoritate simplă.

(2) Biroul executiv al Corpului Agronomic din România avizează cererile de admitere și organizează examenele de promovare în Corpul Agronomic din România.

Art. 22. -

(1) Colegiul de etică profesională este unicul organ de autoritate morală învestit să analizeze abaterile de etică și conduită profesională ale tuturor membrilor Corpului Agronomic din România și să hotărască asupra faptelor acestora, neconforme cu deontologia profesională.

(2) Colegiul de etică profesională este alcătuit din 5 membri titulari și 5 membri supleanți, aleși de adunarea generală a consiliului de conducere al Corpului Agronomic din România, pentru perioade de câte 4 ani.

Art. 23. -

Judecarea membrilor Corpului Agronomic din România de către colegiul de etică profesională se face la sesizare sau din oficiu, precum și pe baza solicitărilor Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului.

Art. 24. -

(1) Sancțiunile ce pot fi aplicate membrilor Corpului Agronomic din România de către colegiul de etică profesională, în ordinea gravității faptelor comise, sunt:

a) avertisment;

b) amânarea înaintării în grad cu 1-3 ani;

c) excluderea din Corpul Agronomic din România.

(2) Procedura de constatare a abaterilor și aplicarea sancțiunilor se vor stabili prin Regulamentul de organizare și funcționare a colegiului de etică profesională.

Art. 25. -

Pentru asigurarea cadrului organizat necesar studierii și dezvoltării inițiativelor profesionale specifice, în cadrul Corpului Agronomic din România pot fi organizate comisii permanente sau temporare, care își desfășoară activitatea sub îndrumarea consiliului de conducere.

Art. 26. -

Buletinul Corpului Agronomic din România se va publica din 2 în 2 ani și va cuprinde evidența tuturor membrilor Corpului Agronomic din România.

Art. 27. -

Sediul Corpului Agronomic din România va fi stabilit de adunarea generală a acestuia.

Art. 28. -

Veniturile Corpului Agronomic din România se constituie din:

a) taxe de înscriere, cotizații anuale și fonduri realizate din manifestări științifice;

b) donații și sponsorizări;

c) proiecte finanțate de organisme interne și internaționale;

d) editarea și valorificarea unor publicații de specialitate;

e) alte surse.

Art. 29. -

Fondurile bănești ale Corpului Agronomic din România pot fi utilizate pentru:

a) finanțarea activităților prevăzute la art. 3 și retribuirea personalului angajat;

b) procurarea de mijloace fixe, materiale, birotică și obiecte de inventar.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 30. -

Ziua Agricultorului, zi aniversară a întregului personal agronomic din țară, se organizează anual în a doua săptămână a lunii octombrie.

Art. 31. -

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se convoacă, conform procedurilor legale în vigoare, prima adunare generală de constituire a Corpului Agronomic din România, care adoptă regulamentul de organizare și funcționare, alege organele de conducere ale acestuia, stabilește sediul central și hotărăște înființarea filialelor teritoriale.

Art. 32. -

În termen de cel mult 2 ani de la constituire, consiliul de conducere al Corpului Agronomic din România va elabora și va publica Buletinul Corpului Agronomic din România.

Art. 33. -

(1) Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice dispoziție contrară.

Art. 34. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 12 noiembrie 2003.

Nr. 459.

;
se încarcă...