Parlamentul României

Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României

Modificări (4), Puneri în aplicare (4), Acțiuni respinse (1), Referințe (3), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iunie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

(1) Prezenta lege reglementează Statutul Corpului diplomatic și consular al României.

(2) Membrii Corpului diplomatic și consular sunt, de regulă, diplomați de carieră și au un statut socioprofesional specific, conferit de atribuțiile și răspunderile ce le revin pentru înfăptuirea politicii externe a României, conform prevederilor prezentei legi.

Art. 2. -

(1) Au calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României: Jurisprudență (1)

a) ministrul afacerilor externe;

b) secretarii de stat și subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Externe;

c) secretarul general și secretarul general adjunct din Ministerul Afacerilor Externe;

d) personalul diplomatic și consular care își desfășoară activitatea în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la ambasadele, misiunile permanente pe lângă organizațiile internaționale și oficiile consulare ale României, inclusiv persoanele provenind de la Departamentul de Comerț Exterior și de la alte ministere și instituții, pe perioada trimiterii lor în misiune în străinătate cu grade diplomatice sau consulare.

(2) Ministrul afacerilor externe, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general și secretarul general adjunct fac parte de drept din Corpul diplomatic și consular al României, pe durata exercitării funcției.

Art. 3. -

(1) Statutul Corpului diplomatic și consular al României se completează cu prevederile cuprinse în legislația muncii și în Statutul funcționarilor publici, dacă prin prezentul statut nu se stabilește altfel.

(2) Pe perioada cât se află în misiune în străinătate, membrilor Corpului diplomatic și consular li se aplică și prevederile tratatelor la care România este parte, precum și alte reguli care decurg din normele dreptului internațional.

CAPITOLUL II Gradele și funcțiile diplomatice sau consulare.
Modul de acordare, echivalare și păstrare a acestora

SECȚIUNEA 1 Gradele diplomatice sau consulare

Art. 4. -

Membrii Corpului diplomatic și consular al României pot dobândi următoarele grade:

a) gradele diplomatice: Jurisprudență (1)

- ambasador;

- ministru plenipotențiar;

- ministru-consilier;

- consilier diplomatic;

- secretar I;

- secretar II;

- secretar III;

- atașat diplomatic;

b) gradele consulare:

- consul general;

- consul;

- viceconsul;

- agent consular.

Art. 5. -

Membrii Corpului diplomatic și consular al României ocupă, în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și la misiunile diplomatice și oficiile consulare, funcții diplomatice și consulare echivalente gradelor diplomatice sau consulare pe care le dețin.

SECȚIUNEA a 2-a Modul de acordare, echivalare și păstrare
a gradelor diplomatice sau a celor consulare

Art. 6. -

(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcționează Comisia pentru acordarea gradelor diplomatice și consulare. Comisia propune acordarea gradelor diplomatice sau consulare la admiterea în Corpul diplomatic și consular al României și pentru promovarea în grad diplomatic sau consular. Jurisprudență (2)

(2) Organizarea și funcționarea comisiei prevăzute la alin. (1), inclusiv criteriile privind selecționarea pentru admiterea la Academia Diplomatică, pentru promovarea în grade diplomatice și consulare și la alte concursuri pentru admiterea în Corpul diplomatic și consular al României, se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(3) Acordarea gradelor diplomatice și consulare se face prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu excepția gradului diplomatic de ambasador, în limita numărului maxim de funcții diplomatice și consulare aprobate. Jurisprudență (2)

Art. 7. -

Gradul diplomatic de atașat sau gradul consular de agent consular se acordă candidaților care au promovat concursul de admitere în Corpul diplomatic și consular al României.

Art. 8. -

Organizarea și funcționarea Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. -

(1) Promovarea în grad diplomatic sau consular se face pe baza îndeplinirii condițiilor de stagiu prevăzute la art. 13, a evaluării activității desfășurate și a calificărilor obținute la Academia Diplomatică sau la alte instituții de formare profesională, din țară sau din străinătate.

(2) Cu ocazia Zilei Diplomației Române, ministrul afacerilor externe, prin derogare de la prevederile alin. (1), poate promova în grad diplomatic sau consular, membri ai Corpului diplomatic și consular al României cu rezultate deosebite în activitate, cu îndeplinirea a jumătate din condițiile de stagiu, așa cum sunt prevăzute la art. 13.

Art. 10. -

Gradul diplomatic de ambasador se acordă prin decret, de către Președintele României, la propunerea ministrului afacerilor externe.

Art. 11. -

Celelalte grade diplomatice sau consulare se acordă prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice și consulare.

Art. 12. -

Ministerul Afacerilor Externe este singura instituție care acordă grade diplomatice și consulare, cu excepția gradului de ambasador.

Art. 13. -

Stagiul pentru promovarea în grad diplomatic sau consular este:

a) pentru gradele diplomatice:

- 2 ani, de la atașat diplomatic la secretar III;

- 3 ani, de la secretar III la secretar II;

- 4 ani, de la secretar II la secretar I;

- 3 ani, de la secretar I la consilier diplomatic;

- 4 ani, de la consilier diplomatic la ministru-consilier;

- 2 ani, de la ministru-consilier la ministru plenipotențiar;

b) pentru gradele consulare:

- 4 ani, de la agent consular la viceconsul;

- 4 ani, de la viceconsul la consul;

- 4 ani, de la consul la consul general.

Art. 14. - Jurisprudență (1)

(1) Persoanelor admise prin concurs în Corpul diplomatic și consular al României, precum și absolvenților Academiei Diplomatice li se acordă grade diplomatice sau consulare în funcție de vechimea avută în domenii de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe, echivalentă cu stagiile pentru gradele diplomatice sau consulare. Jurisprudență (3)

(2) Domeniile de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc, prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice sau consulare. Puneri în aplicare (1)

Art. 15. -

(1) Trecerea de la un grad consular la unul diplomatic se face cu respectarea următoarei echivalențe a gradelor:

a) consul general - consilier diplomatic, ministru-consilier;

b) consul - secretar I;

c) viceconsul - secretar III, secretar II;

d) agent consular - atașat diplomatic.

(2) Echivalarea gradelor diplomatice cu cele consulare se aprobă de ministrul afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice și consulare, cu acordul persoanei în cauză.

Art. 16. -

Gradul diplomatic sau consular deținut se păstrează cu titlu onorific.

CAPITOLUL III Admiterea în Corpul diplomatic și consular al României

SECȚIUNEA 1 Condiții

Art. 17. -

(1) Calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României poate fi dobândită de persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: Jurisprudență (3)

a) are dreptul să ocupe o funcție publică, conform prevederilor Constituției și legilor în vigoare;

b) se bucură de toate drepturile politice și civile prevăzute în Constituție și în legile în vigoare;

c) nu face parte din partide politice;

d) a urmat studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior din țară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării;

e) cunoaște cel puțin o limbă străină;

f) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de act medical de specialitate, emis de centrul medical care deservește Ministerul Afacerilor Externe;

g) a absolvit Academia Diplomatică sau a promovat concursul de admitere în Corpul diplomatic și consular al României, organizat potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Ministerul Afacerilor Externe; Jurisprudență (1)

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) lit. c) și g) persoanele care urmează a fi numite în funcțiile de ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) lit. g) persoanele provenind din alte ministere și instituții centrale, trimise în misiune temporară în străinătate cu funcții echivalente gradelor diplomatice și consulare.

Art. 18. - Puneri în aplicare (1)

Concursurile de admitere în Corpul diplomatic și consular al României se organizează pentru funcțiile diplomatice sau consulare vacante, pe baza regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 19. -

Pentru numirea în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar, ministrul afacerilor externe propune, de regulă, diplomați de carieră care, la încheierea misiunii, nu depășesc vârsta legală de pensionare. În mod excepțional pot fi propuse pentru numire în această funcție personalități ale vieții publice care îndeplinesc condițiile pentru admiterea în rândul membrilor Corpului diplomatic și consular al României.

Art. 20. -

Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar este reprezentantul unic al României în țara în care a fost acreditat și îl reprezintă pe Președintele României pe lângă șeful statului acreditar.

SECȚIUNEA a 2-a Depunerea jurământului de credință


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...