Parlamentul României

Legea minelor nr. 85/2003

Modificări (11), Puneri în aplicare (8), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (2), Referințe (56), Cărți (1), Reviste (4), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 martie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Prezenta lege reglementează desfășurarea activităților miniere în România, stimulând valorificarea resurselor minerale, proprietate publică a statului. Legea asigură maximă transparență activităților miniere și concurență loială, fără discriminare între formele de proprietate, originea capitalului și naționalitatea operatorilor.

Investițiile în domeniul minier sunt încurajate prin facilități de ordin fiscal și administrativ, fiind libere de orice constrângeri în ceea ce privește recuperarea investițiilor și utilizarea profitului realizat.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (5), Reviste (1)

Resursele minerale situate pe teritoriul și în subsolul țării și al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră, delimitate conform principiilor dreptului internațional și reglementărilor din convențiile internaționale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietății publice și aparțin statului român.

Art. 2. - Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1)

(1) Resursele minerale care fac obiectul prezentei legi sunt: cărbunii, minereurile feroase, neferoase, de aluminiu și roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, de pământuri rare și disperse, sărurile haloide, substanțele utile nemetalifere, rocile utile, pietrele prețioase și semiprețioase, turba, nămolurile și turbele terapeutice, rocile bituminoase, gazele necombustibile, apele geotermale, gazele care le însoțesc, apele minerale naturale (gazoase și plate), apele minerale terapeutice, precum și produsul rezidual minier din haldele și iazurile de decantare. Jurisprudență (1)

(2) Prevederile prezentei legi se aplică și apelor subterane potabile și industriale pentru activitățile de prospecțiune, explorare, determinare și evidență a rezervelor.

Art. 3. - Jurisprudență (3), Referințe în cărți (1)

În înțelesul prezentei legi, termenii folosiți se definesc după cum urmează:

1. activitate minieră - ansamblul de lucrări privind prospecțiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea/prelucrarea, concentrarea, comercializarea produselor miniere, conservarea și închiderea minelor, inclusiv lucrările aferente de refacere și reabilitare a mediului; Jurisprudență (2)

2. administrare - dreptul acordat de stat, prin autoritatea competentă, unei instituții publice de a efectua activități miniere în baza unei licențe sau a unui permis;

3. administrator - instituția publică care execută activități miniere în baza unei licențe sau a unui permis;

4. autoritatea competentă - Agenția Națională pentru Resurse Minerale, care reprezintă interesele statului în domeniul resurselor minerale, conform atribuțiilor stabilite de prezenta lege; Jurisprudență (1)

5. Cadastru extractiv - cadastrul de specialitate, reprezentând un subsistem de evidență și inventariere sistematică a bunurilor imobile aferente activităților miniere (terenuri, construcții și instalații de la suprafață și subteran) sub aspect tehnic, economic, juridic și alte informații privind perimetrul instituit;

6. Carte minieră - componentă a Cadastrului extractiv, care cuprinde toate datele privind regimul juridic al suprafețelor aferente perimetrului de prospecțiune, explorare și exploatare, proprietatea, situația topografică a lucrărilor aferente activității miniere, a resurselor/rezervelor minerale și de producție;

7. concedent - autoritatea competentă abilitată de lege să acorde darea în administrare sau concesiunea;

8. concesiune minieră - operațiunea juridică prin care statul, reprezentat de autoritatea competentă, în calitate de concedent, transmite pentru o perioadă determinată unei persoane, în calitate de concesionar, dreptul și obligația de a executa, pe risc și cheltuială proprii, activități miniere având ca obiect resursele minerale ce cad sub incidența prezentei legi, în schimbul unei redevențe miniere pentru exploatare și al unei taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale; Jurisprudență (1)

9. concesionar - titularul căruia i se acordă concesiunea minieră;

10. dezvoltare - ansamblul lucrărilor care constau în realizarea minelor și carierelor, construirea și montarea instalațiilor specifice, a echipamentelor și a altor utilități necesare extracției, prelucrării, transportului și stocării provizorii ale produselor miniere;

11. exploatare - ansamblul de lucrări executate în subteran și/sau la suprafață pentru extragerea resurselor minerale, prelucrarea și livrarea acestora în forme specifice; Jurisprudență (1)

12. explorare - ansamblul de studii și activități pentru identificarea zăcămintelor, evaluarea cantitativă și calitativă a acestora, precum și determinarea condițiilor tehnice și economice de valorificare;

13. fond geologic național - totalitatea datelor privind resursele și rezervele minerale obținute din activități miniere și petroliere, indiferent de natura suportului de stocare;

14. fond național de resurse/rezerve - totalitatea resurselor/rezervelor evidențiate și înregistrate de către autoritatea competentă pentru fiecare tip de resursă minerală a țării, determinate conform reglementărilor specifice;

15. forță majoră - evenimentul imprevizibil, inevitabil și insurmontabil care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de executare, parțială sau totală, a activităților miniere;

16. garanție financiară pentru refacerea mediului - obligația și răspunderea persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități miniere pe bază de licență ori permis de exploatare pentru asigurarea fondurilor financiare necesare refacerii mediului și care poate fi sub formă de depozit bancar, scrisoare de garanție bancară irevocabilă sau alte modalități prevăzute de lege;

17. licență - actul juridic prin care se acordă concesionarea/darea în administrare a activităților miniere de explorare/exploatare; Jurisprudență (2)

18. mediu - ansamblul de condiții și elemente naturale, definite conform Legii protecției mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care pot fi afectate prin activitățile miniere;

19. minereu radioactiv - acumulările de uraniu, toriu, sub formă de compuși chimici naturali;

20. minister de resort - organul specializat al administrației publice centrale cu atribuții și competențe în domeniul activităților miniere, conform prezentei legi;

21. perimetru de prospecțiune, explorare și exploatare - aria corespunzătoare proiecției la suprafață a conturului părții din scoarța terestră în interiorul căreia, pe un interval de adâncime determinat, se realizează lucrări de prospecțiune, explorare, respectiv de exploatare, precum și suprafețele necesare desfășurării activităților de prelucrare, preparare a resurselor minerale și de stocare a produselor reziduale miniere;

22. permis de exploatare - actul juridic emis de autoritatea competentă prin care se acordă dreptul de exploatare a unor cantități determinate de roci utile, turbă și aur aluvionar, în condițiile art. 28 și 30;

23. permis de prospecțiune - actul juridic emis de autoritatea competentă prin care se acordă dreptul de a efectua lucrări de prospecțiune;

24. pilier de siguranță - partea din rezervele/resursele minerale sau din rocile înconjurătoare care nu se extrage într-o anumită perioadă sau permanent și în care nu se execută lucrări, în scopul protejării lucrărilor miniere din subteran sau de la suprafața perimetrului de exploatare, a malurilor apelor sau a altor obiective de la suprafață;

25. plan de încetare a activității - complexul de documentații tehnice, economice, sociale și de mediu care motivează închiderea exploatării și conține acțiunile necesare pentru asigurarea finanțării și realizării efective a măsurilor de încetare a activității;

26. plan de refacere a mediului - măsurile de refacere și de reabilitare a mediului în perimetrul de explorare/exploatare, ținând cont și de opțiunile colectivităților locale privind utilizarea postînchidere a perimetrului, și care conține și proiectul tehnic de realizare a acestora;

27. producție minieră - cantitatea de produse miniere extrasă în vederea prelucrării și/sau comercializării de către titular;

28. produs minier - produsul rezultat din activitatea de exploatare a unui zăcământ, livrat ca atare sau sub formă de sorturi rezultate în urma unui proces tehnologic de prelucrare/preparare pentru a fi utilizat ca produs finit sau ca materie primă la fabricarea unui alt produs;

29. produs rezidual minier - produsul remanent depus în halde și iazuri de decantare, rezultat din activități miniere;

30. prospecțiune - ansamblul de studii și lucrări de suprafață care se realizează pentru identificarea posibilităților existenței unor acumulări de resurse minerale;

31. redevență minieră - suma datorată de concesionar bugetului de stat pentru produsele miniere extrase de către titular, reprezentând compensarea scăderii rezervelor minerale; Modificări (1), Jurisprudență (1)

32. resursă minerală - substanța naturală din scoarța terestră, formată în urma proceselor geologice, utilizabilă ca atare sau prin prelucrare în activitatea economico-socială;

33. rezervă - partea de zăcământ determinată cantitativ și calitativ prin lucrări de explorare și exploatare, având stabilite condițiile tehnice și economice de valorificare; Jurisprudență (1)

34. titular - orice persoană juridică sau fizică, română ori străină, care poate efectua activități miniere în baza unei licențe sau a unui permis;

35. zăcământ - acumularea naturală de resurse/rezerve minerale, valorificabilă din punct de vedere tehnic și economic.

Art. 4. - Jurisprudență (3)

(1) Activitățile miniere se efectuează de către persoane juridice care sunt înregistrate, conform legii, și sunt specializate și atestate în desfășurarea unor astfel de activități sau se organizează în acest scop. Întocmirea documentațiilor tehnico-economice și expertizele aferente activităților miniere se efectuează și de către persoane fizice atestate în acest scop de autoritatea competentă, conform legii. Jurisprudență (3)

(2) Activitățile miniere de exploatare pot fi efectuate și de persoane fizice, în condițiile art. 28-30.

(3) Activitățile miniere se realizează numai în cadrul unor perimetre autorizate în acest scop de autoritatea competentă, cu excepția persoanelor fizice care execută activități miniere de exploatare în condițiile art. 29, în cazul cărora autorizarea perimetrului nu este necesară.

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) Toate datele și informațiile, indiferent de modalitatea de stocare, cu privire la resursele minerale românești, determinate conform art. 1, vor fi puse la dispoziție autorității competente și aparțin statului român, evidența și gestiunea lor fiind făcute la nivel național de către autoritatea competentă, conform prezentei legi.

(2) Titularii de licențe sau de permise pentru activități miniere pot utiliza datele și informațiile obținute numai în interes propriu, pe toată durata activității miniere.

(3) Transmiterea către alte părți interesate a datelor și informațiilor privind resursele minerale din România se face numai cu acordul autorității competente, conform normelor de aplicare a prezentei legi.

(4) Autoritatea competentă, titularii de licențe/permise, precum și alte autorități publice și instituții cu atribuții în aplicarea prevederilor prezentei legi au obligația de a păstra confidențialitatea asupra datelor și informațiilor transmise de titularii licențelor și/sau permiselor, de care iau cunoștință în executarea atribuțiilor de serviciu, pe toată durata activităților miniere, în condițiile prevăzute de lege. Jurisprudență (1)

CAPITOLUL II
Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează activități miniere

Art. 6. - Jurisprudență (1), Reviste (1)

Dreptul de folosință a terenurilor necesare efectuării activităților miniere din perimetrul de explorare/exploatare se dobândește, în condițiile legii, prin: Jurisprudență (1)

a) vânzarea-cumpărarea terenurilor și, după caz, a construcțiilor situate pe acestea, la prețul convenit între părți;

b) schimbul de terenuri, însoțit de strămutarea proprietarului afectat și de reconstrucția clădirilor pe terenul nou-acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiază de terenul eliberat, conform convenției încheiate între părți; Jurisprudență (1)

c) închirierea terenului pe durată determinată, pe bază de contracte încheiate între părți;

d) exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii;

e) concesionarea terenurilor;

f) asocierea dintre proprietarul terenului și titularul de licență;

g) alte proceduri prevăzute de lege.

Art. 7. -

(1) Asupra terenurilor necesare accesului în perimetrele de exploatare sau explorare și oricăror alte activități pe care acestea le implică se instituie în favoarea titularului un drept de servitute legală de trecere.

(2) Exercitarea dreptului de servitute legală de trecere, stabilit potrivit alin. (1), se face contra plății unei rente anuale către proprietarii terenurilor afectate de aceasta, pe baza convenției încheiate între părți cu respectarea prevederilor legale, în termen de 60 de zile de la comunicarea către proprietarii de terenuri a unei notificări scrise din partea titularilor de licențe și/sau permise.

(3) În cazul în care părțile nu ajung la un acord de voință în termenul prevăzut la alin. (2), stabilirea cuantumului rentei se va face de către instanță, în condițiile legii.

(4) Durata servituții legale este cea a activităților miniere, iar terenurile care urmează a fi afectate vor fi determinate, în ceea ce privește suprafețele și proprietarii, după principiul celei mai mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate. Reviste (1)

Art. 8. -

(1) Accesul la terenurile afectate de servitutea legală se stabilește prin negocieri între titularul activității miniere și proprietarii terenurilor, cu respectarea principiului egalității de tratament și al echității.

(2) Orice neînțelegeri între titularii care desfășoară activități miniere și proprietarii terenurilor se soluționează de către instanțele judecătorești competente, potrivit legii. Soluționarea unor astfel de cauze se va face de către instanțele competente în regim de urgență.

Art. 9. -

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică de interes național se face în condițiile legii, sub coordonarea ministerului de resort.

Art. 10. - Reviste (1)

În cazul vânzării bunurilor expropriate în condițiile art. 6 lit. d), foștii proprietari sau, după caz, succesorii lor au drept de preemțiune, scop în care vor fi înștiințați despre condițiile vânzării pe cale administrativă și prin publicitate.

Art. 11. -

(1) Efectuarea de activități miniere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervații naturale, zonele de protecție sanitară și perimetrele de protecție hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă, precum și instituirea dreptului de servitute pentru activități miniere pe astfel de terenuri sunt strict interzise.

(2) Excepțiile de la prevederile alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, cu avizul autorităților competente în domeniu și cu stabilirea de despăgubiri și alte măsuri compensatorii.

Art. 12. -

Dreptul de proprietate asupra terenului nu conferă dreptul de preemțiune asupra concesionării/dării în administrare a activităților miniere.

CAPITOLUL III
Regimul de punere în valoare a resurselor minerale
Puneri în aplicare (2)

Art. 13. -

Resursele minerale se pun în valoare prin activități miniere care se concesionează persoanelor juridice române sau străine ori se dau în administrare instituțiilor publice de către autoritatea competentă, potrivit prezentei legi.

Art. 14. - Jurisprudență (1)

(1) Prospecțiunea se realizează pe bază de permis neexclusiv eliberat în condițiile legii de autoritatea competentă pe baza primirii unei solicitări scrise, pentru un perimetru definit prin coordonate topogeodezice. Forma și dimensiunile perimetrului de prospecțiune se stabilesc de către autoritatea competentă.

(2) Permisul de prospecțiune se eliberează pentru o durată de maximum 3 ani, fără drept de prelungire, cu plata anticipată, în fiecare an, a taxei pe activitatea de prospecțiune.

(3) Titularii de permise de prospecțiune au obligația de a efectua un volum de lucrări cu o valoare minimă ce se va stabili, prin negocieri cu autoritatea competentă, la eliberarea permisului de prospecțiune, corelat cu durata de valabilitate a permisului și suprafața perimetrului de prospecțiune.

(4) Titularul permisului de prospecțiune prezintă autorității competente rapoarte semestriale și anuale privind lucrările executate și valoarea acestora, justificată prin documente. În termen de 60 de zile de la expirarea duratei pentru care a fost emis permisul de prospecțiune, titularul prezintă un raport final cuprinzând metodele de investigare aplicate, lucrările executate, justificarea valorii acestora, precum și rezultatele obținute.

(5) Titularul permisului de prospecțiune care participă la concursul public de ofertă, organizat pentru acordarea licenței de explorare în cadrul perimetrului în care a realizat prospecțiunea, beneficiază de un punctaj suplimentar la evaluare, stabilit în condițiile art. 15 alin. (8).

Art. 15. - Acțiuni admise (1), Jurisprudență (3)

(1) Explorarea se realizează pe baza unei licențe exclusive acordate pentru oricare dintre resursele minerale descoperite în perimetru, la cerere, persoanelor juridice române sau străine interesate. Jurisprudență (1)

(2) Licența de explorare se acordă câștigătorului unui concurs public de ofertă, organizat de autoritatea competentă în condițiile prezentei legi, pentru resursele minerale stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (4).

(3) Inițiativa concesiunii activităților miniere de explorare poate aparține autorității competente sau persoanelor juridice române ori străine interesate.

(4) Lista perimetrelor de explorare se stabilește de autoritatea competentă prin ordin care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) În vederea participării la concursul public de ofertă, persoanele juridice române sau străine vor depune ofertele într-un termen determinat, stabilit de autoritatea competentă prin ordinul prevăzut la alin. (4).

(6) Ofertele conțin programul de explorare propus, actele doveditoare privind capacitatea tehnică și financiară a ofertantului, precum și alte documente stabilite de autoritatea competentă.

(7) Programul de explorare propus cuprinde în volumul anual de explorare și cheltuielile aferente acestuia, obligatorii de realizat.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...