Parlamentul României

Legea nr. 305/2003 privind organizarea pieței plantelor ornamentale și a produselor din floricultură pe principiile comunitare de piață

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iulie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează cadrul de organizare a pieței plantelor ornamentale și a produselor din floricultură.

Art. 2. -

Prin măsuri de organizare a producerii și a comercializării produselor prevăzute la art. 1 se încurajează inițiativele organizațiilor profesionale și interprofesionale din domeniu pentru îmbunătățirea calității, a dezvoltării și utilizării lor.

Art. 3. -

În sensul prezentei legi, autoritatea competentă a statului este Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului.

Art. 4. -

(1) Pentru produsele prevăzute la art. 1 se stabilesc standarde de calitate, calibrare și condiționare, prin care acestea se clasifică pe categorii de calitate, ambalare, prezentare și marcare.

(2) Standardele de calitate, calibrare și condiționare și regulile generale de aplicare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Produsele prevăzute la art. 1 pot fi comercializate dacă sunt conforme cu standardele de calitate, calibrare și condiționare.

Art. 5. -

(1) Produsele prevăzute la art. 1 pentru care sunt determinate și stabilite standardele de calitate, calibrare și condiționare sunt supuse controlului, în vederea conformității cu acestea.

(2) Ofertele de vânzare a produselor prevăzute la art. 1, publicate prin anunțuri și cataloage, trebuie să prezinte informații despre preț și modul de producere și calibrare.

Art. 6. -

(1) În vederea examinării problemelor legate de funcționarea pieței produselor din domeniul floriculturii și al plantelor ornamentale și pentru elaborarea deciziilor privind măsurile de adaptare a ofertei la cerere, se înființează Consiliul tehnic al pieței produselor din floricultură și a plantelor ornamentale, format din 11 membri, reprezentanți ai autorității competente a statului, ai asociațiilor producătorilor și institutelor de cercetare, cadre didactice ale universităților de profil.

(2) Reprezentantul autorității competente a statului este șeful compartimentului pe produs; asociațiile profesionale vor fi reprezentate de 6 membri, cercetarea va fi reprezentată de 2 membri, iar învățământul superior de 2 membri.

(3) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, în termen de 40 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se reglementează constituirea și funcționarea Consiliului tehnic al pieței produselor din floricultură și a plantelor ornamentale, pe baza propunerilor asociațiilor producătorilor, institutelor de cercetare și universităților de profil.

(4) Secretariatul Consiliului tehnic al pieței produselor din floricultură și a plantelor ornamentale este asigurat de șeful compartimentului pe produs din cadrul autorității competente a statului sau de reprezentantul institutului de cercetare de profil.

(5) Pentru desfășurarea activității Consiliul tehnic al pieței produselor din floricultură și a plantelor ornamentale adoptă un regulament propriu de organizare și funcționare, care va stabili și sursele de finanțare.

Art. 7. -

(1) Președintele Consiliului tehnic al pieței produselor din floricultură și a plantelor ornamentale este ales prin votul majorității membrilor săi.

(2) Consiliul tehnic al pieței produselor din floricultură și a plantelor ornamentale se convoacă lunar în ședințe ordinare pentru analiza pieței, iar pentru rezolvarea problemelor cu caracter urgent se întrunește în ședințe cu caracter extraordinar, ori de câte ori este nevoie.

(3) Consiliul tehnic al pieței produselor din floricultură și a plantelor ornamentale adoptă decizii, care constituie recomandări pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului.

Art. 8. -

(1) Consiliul tehnic al pieței produselor din floricultură și a plantelor ornamentale analizează situația pieței produselor prevăzute la art. 1, pe baza studiilor privind cererea și oferta pieței produselor, potențialul și resursele interne, și propune măsuri speciale, în scopul stabilizării pieței și al creșterii consumurilor de plante ornamentale și flori, pe care le supune aprobării Guvernului.

(2) Deciziile asupra problemelor ce urmează a fi rezolvate se stabilesc prin votul majorității membrilor Consiliului tehnic al pieței produselor din floricultură și a plantelor ornamentale.

(3) Autoritatea competentă a statului prezintă spre dezbatere Consiliului tehnic al pieței produselor din floricultură și a plantelor ornamentale măsuri referitoare la piața produselor din floricultură și a plantelor ornamentale.

Art. 9. -

Măsurile speciale pentru plantele ornamentale și produsele din floricultură se referă la stabilirea unor noi acorduri în comerțul cu alte țări, în scopul promovării exportului și al creării condițiilor pentru dezvoltarea unui mediu concurențial normal pe piața internă.

Art. 10. -

(1) Programele prevăzute în acest domeniu vizează următoarele activități și proiecte:

a) organizarea de campanii publicitare generice la radio, televiziune, în presa scrisă sau prin afișe;

b) organizarea de acțiuni de informare la locul vânzării;

c) organizarea și participarea la târguri și la alte manifestații;

d) organizarea de campanii de relații cu publicul, în vederea cunoașterii opiniei publicului larg.

(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se realizează prin proiecte de către organizațiile profesionale și interprofesionale și de societățile comerciale operatoare de proiecte, care au ca scop avertizarea și informarea publică asupra organizării și a desfășurării manifestărilor comerciale, târgurilor și expozițiilor, dar fără a favoriza anumite mărci sau produse.

(3) Programele pot fi însoțite de următoarele acțiuni complementare:

a) realizarea studiilor de piață și a testelor de consum;

b) transmiterea rezultatelor cercetării în domeniul comercializării către toți operatorii pieței produselor;

c) dezvoltarea unor sisteme noi de ambalare și prezentare a produselor.

Art. 11. -

Anual, conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (2), Consiliul tehnic al pieței produselor din floricultură și a plantelor ornamentale propune autorității competente a statului acțiunile și proiectele ce pot fi realizate și cuantumul sumelor necesare pentru finanțarea acestora.

Art. 12. -

Programele prevăzute la art. 10 sunt prezentate de grupuri reprezentative de producători, organizații profesionale și interprofesionale, care sunt asociate operatorilor de proiecte din domeniile de activitate privind plantele ornamentale și produsele din floricultură.

Art. 13. -

(1) Compartimentul pe produs pentru floricultură și plante ornamentale din cadrul autorității competente a statului întocmește lista programelor de proiecte și acțiuni, prezentate de diferitele organizații profesionale și interprofesionale, și lista organizațiilor profesionale și interprofesionale recunoscute, a agenților economici care au ca obiect de activitate producerea și/sau comercializarea produselor prevăzute la art. 1, precum și a operatorilor de proiecte acreditați.

(2) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului se stabilesc criteriile de recunoaștere a organizațiilor profesionale și interprofesionale și de acreditare a operatorilor de proiecte de către autoritatea competentă a statului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Comercianții de plante ornamentale și produse din floricultură își pot desfășura activitatea numai dacă posedă autorizație de funcționare și sunt acreditați, în condițiile legii.

Art. 14. -

Organismele competente, desemnate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, încheie contracte anuale cu câștigătorii proiectelor, în termen de 30 de zile de la data stabilirii listei cu acțiunile care vor fi realizate.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 8 iulie 2003.

Nr. 305.

;
se încarcă...