Parlamentul României

Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război

Modificări (4), Puneri în aplicare (3), Referințe (4), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 noiembrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

Art. 1. -

Mormintele și operele comemorative de război românești, precum și cele străine situate pe teritoriul României sunt considerate așezăminte social-culturale, fiind supuse regimului juridic stabilit de prezenta lege.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei legi, mormintele de război sunt locurile de înhumare a persoanelor care au decedat în timpul și din cauza conflictelor armate ca urmare a îndeplinirii unui serviciu comandat sau voluntar în interesul statului ai căror cetățeni au fost, precum și alte locuri în care se păstrează rămășițele pământești ale acestora.

(2) Mormintele de război pot fi individuale sau comune, izolate ori grupate în cimitire de onoare, parcele de onoare, osuare sau mausolee.

(3) Cimitirele militare sau parcelele militare din cimitirele civile, administrate de către comenduirile de garnizoană, nu sunt considerate, potrivit legii, cimitire sau parcele de onoare.

Art. 3. -

Sunt asimilate mormintelor de război:

a) Mormântul Ostașului Necunoscut;

b) mormintele cetățenilor români prizonieri, internați civili de război sau deportați;

c) mormintele membrilor formațiunilor de Cruce Roșie și ale corespondenților de război, decedați în timpul și din cauza conflictelor armate, îndeplinind o misiune;

d) mormintele militarilor sau ale persoanelor civile, cetățeni români, care au murit în timp de pace îndeplinind un serviciu comandat în domeniile apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale;

e) mormintele persoanelor decedate în alte situații prevăzute de lege.

Art. 4. -

(1) Mormintele de război străine situate pe teritoriul României au același regim ca și mormintele de război românești.

(2) Sunt asimilate mormintelor prevăzute la alin. (1) și cele ale prizonierilor și internaților civili de război, cetățeni străini.

Art. 5. -

Sunt considerate opere comemorative de război edificiile, monumentele de artă, plăcile și altarele comemorative, troițele, crucile, cenotafurile sau orice alte construcții ori lucrări realizate în memoria celor prevăzuți la art. 2-4.

Art. 6. -

Mormintele și operele comemorative de război care sunt înscrise în Lista monumentelor istorice se supun regimului juridic stabilit prin Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare, precum și dispozițiilor prezentei legi.

Art. 7. -

(1) Activitățile și măsurile de protejare a mormintelor și operelor comemorative de război se realizează în interes public și pot constitui cauză de utilitate publică, în condițiile legii.

(2) În sensul prezentei legi, prin protejarea mormintelor și operelor comemorative de război se înțelege ansamblul de măsuri cu caracter științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să asigure cercetarea, identificarea, inventarierea, clasarea, evidența, conservarea, marcarea, inclusiv paza și întreținerea, restaurarea, strămutarea și punerea în valoare a acestora.

(3) Asupra imobilelor pe care sunt amplasate morminte sau opere comemorative de război se pot aplica servituți de utilitate publică, instituite conform legii.

Art. 8. -

(1) Mormintele și operele comemorative de război aparțin fie domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, fie sunt proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice.

(2) Mormintele și operele comemorative de război proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile. Acestea pot fi date în administrarea instituțiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate, în condițiile legii, cu avizul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Mormintele și operele comemorative de război aparținând domeniului privat pot face obiectul circuitului civil fără a li se schimba destinația, în condițiile stabilite de prezenta lege.

(2) Imobilele pe care sunt amplasate mormintele și operele comemorative de război, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, după caz, prin Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, sub sancțiunea nulității absolute a vânzării. Fac excepție imobilele cu destinație de locuință pe care sunt amplasate plăci comemorative.

(3) Proprietarii, persoane fizice sau juridice, care intenționează să vândă imobilele pe care sunt amplasate morminte ori opere comemorative de război vor înștiința în scris consiliul local al unității administrativ-teritoriale în a cărui rază se află imobilul în cauză.

(4) Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale vor transmite Oficiului Național pentru Cultul Eroilor înștiințarea prevăzută la alin. (3), în termen de 7 zile de la primirea acesteia.

(5) Termenul de exercitare a dreptului de preemțiune al statului este de 30 de zile de la data înregistrării înștiințării prevăzute la alin. (3) la Oficiul Național pentru Cultul Eroilor.

(6) În cazul în care Oficiul Național pentru Cultul Eroilor nu își exercită dreptul de preemțiune în termenul prevăzut la alin. (5), acest drept se transferă autorităților administrației publice locale, care îl pot exercita într-un termen de 15 zile, calculat de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5).

Art. 10. -

În cazul în care imobilul pe care se află dispuse morminte și opere comemorative de război nu are proprietar cunoscut, obligațiile ce decurg din prezenta lege revin autorităților administrației publice locale sau centrale, după caz, din unitatea administrativ-teritorială pe al cărei teritoriu este situat imobilul.

Art. 11. -

Pentru înființarea sau protejarea mormintelor și operelor comemorative de război, la propunerea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, pot fi expropriate imobile, în condițiile legii.

CAPITOLUL II Înființarea și protejarea mormintelor și operelor comemorative de război

Art. 12. -

Înființarea de cimitire și parcele de onoare cu morminte românești se face, în condițiile legii, cu aprobarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

Art. 13. -

Înființarea pe teritoriul României a cimitirelor sau a parcelelor de onoare cu morminte străine se face în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale în domeniu la care România este parte, iar în lipsa acestora, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. -

(1) Operele comemorative de război se realizează cu respectarea legislației în domeniul autorizării construcțiilor și cu avizul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

(2) Construcția operelor comemorative de război străine pe teritoriul României se face cu aprobarea Guvernului.

Art. 15. -

Modificarea sau strămutarea mormintelor ori a operelor comemorative de război se face cu avizul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

Art. 16. -

Modificarea suprafețelor pe care sunt amplasate, strămutarea sau reamenajarea mormintelor de război străine, precum și orice intervenție asupra operelor comemorative de război străine aflate pe teritoriul României se fac numai cu aprobarea Guvernului și sub supravegherea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, în conformitate cu tratatele internaționale, iar în lipsa acestora, prin hotărâre a Guvernului, după ce a fost înștiințat statul interesat și s-au stabilit pe cale diplomatică detaliile unor asemenea intervenții.

Art. 17. -

Rămășițele pământești ale persoanelor decedate în condițiile prevăzute la art. 2-4 se înhumează în mod individual, cu excepția cazurilor de forță majoră care impun un mormânt comun. La fiecare mormânt se așază un însemn de căpătâi pe care sunt înscrise date minime de identificare a persoanei decedate. Însemnul de căpătâi este specific religiei celui înhumat și are forma și dimensiunile precizate în normele tehnice prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

Art. 18. -

(1) În scopul asigurării unei protejări adecvate a mormintelor de război se poate proceda la strămutarea acestora.

(2) La reorganizarea, extinderea sau construirea cimitirelor de onoare se vor respecta normele tehnice prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

(3) Este interzisă înhumarea în cimitirele sau în parcelele de onoare a altor persoane decedate decât cele prevăzute la art. 2-4.

Art. 19. - Modificări (1)

Toate mormintele de război vor avea asigurată o zonă de protecție. În zona de protecție pot fi instituite servituți de utilitate publică și reglementări speciale de construire prin planurile și regulamentele de urbanism aprobate și avizate conform legii.

Art. 20. -

(1) Evidența generală a mormintelor și operelor comemorative de război se ține de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor.

(2) Instituțiile publice și autoritățile administrației publice locale sunt obligate să țină propria evidență a mormintelor și operelor comemorative de război aflate în administrarea sau în proprietatea lor, după caz.

(3) Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentanțele diplomatice sau oficiile consulare, organizează, păstrează și actualizează permanent evidența mormintelor și operelor comemorative de război românești din străinătate.

Art. 21. -

Evidența, inventarierea, marcarea, întreținerea, conservarea și restaurarea mormintelor și operelor comemorative de război se realizează în conformitate cu normele tehnice prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

Art. 22. -

Finanțarea activităților de înființare și protejare a mormintelor și a operelor comemorative de război românești se face astfel:

a) pentru cele din străinătate, prin bugetul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor și potrivit tratatelor internaționale la care România este parte;

b) pentru cele dispuse pe teritoriul național și care aparțin domeniului public sau privat al statului, din bugetele instituțiilor publice în a căror administrare se află, iar pentru cele care aparțin domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale, din bugetele acestora.

Art. 23. -

Întreținerea și marcarea mormintelor și operelor comemorative de război străine, aflate pe teritoriul României, se realizează de către autoritățile administrației publice, potrivit legii și în conformitate cu tratatele internaționale la care România este parte.

Art. 24. -

În funcție de importanța și de amploarea lucrărilor de înființare sau de protejare a mormintelor și operelor comemorative de război românești și străine, aflate pe teritoriul național, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor poate susține finanțarea sau cofinanțarea acestora din bugetul propriu.

CAPITOLUL III Oficiul Național pentru Cultul Eroilor Puneri în aplicare (2)

Art. 25. - Modificări (3)

(1) Se înființează Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administrației publice centrale cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului.

(2) Organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare și funcționare aprobat prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Secretariatul General al Guvernului și de Ministerul Apărării Naționale.

(3) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor este condus de un director numit prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, în conformitate cu dispozițiile legale.

(4) Numărul maxim de posturi ale Oficiului Național pentru Cultul Eroilor va fi stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Structura posturilor pe compartimente, statul de funcții și structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

(5) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor își întocmește proiect de buget propriu care se prevede distinct în bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 26. -

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor are următoarele atribuții:

a) organizează sistemul național de cercetare și evidență a mormintelor și operelor comemorative de război, românești și străine, aflate pe teritoriul României, și a celor românești din străinătate și acționează pentru căutarea, descoperirea și identificarea acestora;

b) ține evidența centralizată a mormintelor și operelor comemorative de război, românești și străine, aflate pe teritoriul României, și a celor românești din străinătate, precum și a obiectelor de identificare descoperite ocazional sau cu prilejul exhumărilor;

c) colaborează cu organizațiile neguvernamentale și cultele religioase recunoscute de lege în aplicarea prezentei legi, precum și cu cele din străinătate care au obiect de activitate similar;

d) ia măsurile necesare pentru înființarea și protejarea mormintelor și operelor comemorative de război românești în străinătate;

e) propune Secretariatului General al Guvernului inițierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înființarea, modificarea, precum și pentru construirea mormintelor și operelor comemorative de război străine pe teritoriul României; Modificări (3)

f) inițiază, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, încheierea acordurilor internaționale privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război;

g) valorifică toate datele și informațiile existente și acționează pentru căutarea, descoperirea, identificarea și luarea în evidență a mormintelor de război;

h) hotărăște modalitățile de regrupare a osemintelor morților de război și însemnele comemorative pentru locurile de înhumare comune atunci când nu pot fi amenajate morminte individuale;

i) pune la dispoziție celor interesați, la cerere, datele de care dispune referitoare la locul de înhumare a persoanelor decedate, în condițiile prevăzute la art. 2-4;

j) colaborează cu reprezentanțele diplomatice străine pentru organizarea ceremonialelor de comemorare a militarilor acestor state înhumați pe teritoriul României;

k) elaborează și supune spre aprobare Guvernului, împreună cu instituțiile de apărare și ordine publică, programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor și de alte evenimente; Referințe (2)

l) avizează sau aprobă, după caz, modificarea ori strămutarea mormintelor și operelor comemorative de război românești aflate pe teritoriul național;

m) inițiază, împreună cu instituțiile abilitate prin lege, proiectele de acte normative pentru declararea utilității publice și exproprierea, în condițiile legii, a imobilelor pe care se află amplasate sau se vor construi morminte și opere comemorative de război;

n) propune Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice mormintele și operele comemorative de război de pe teritoriul României care să fie cuprinse în Lista monumentelor istorice;

o) sesizează Ministerul Culturii și Cultelor, atunci când deține informații, cu privire la intervenții neautorizate asupra operelor comemorative de război cuprinse în Lista monumentelor istorice sau când este încălcată zona de protecție a acestora;

p) promovează programe și participă la valorificarea în plan educativ a memoriei celor căzuți pentru țară;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...