Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1257/2012 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet
Număr celex: 32012R1257

Modificări (...)

În vigoare de la 31 decembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 118 primul paragraf,

având în vedere Decizia 2011/167/UE a Consiliului din 10 martie 2011 de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții prin brevet unitar (1),

___________

(1) JO L 76, 22.3.2011, p. 53.

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziția Parlamentului European din 11 decembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 17 decembrie 2012.

întrucât:

(1) Crearea condiţiilor juridice care permit întreprinderilor să îşi adapteze activităţile de producţie şi distribuţie dincolo de frontierele naţionale şi care le oferă mai multe opţiuni şi oportunităţi contribuie la atingerea obiectivelor Uniunii prevăzute la articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Protecţia uniformă prin brevet în cadrul pieţei interne, sau cel puţin în cadrul unei părţi semnificative din această piaţă, ar trebui să figureze printre instrumentele juridice pe care întreprinderile le au la dispoziţie.

(2) În temeiul articolului 118 primul paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), măsurile care se iau în contextul instituirii şi funcţionării pieţei interne includ crearea unei protecţii uniforme prin brevet pe întregul teritoriu al Uniunii şi înfiinţarea unor sisteme centralizate de autorizare, coordonare şi control la nivelul Uniunii.

(3) La 10 martie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/167/UE de autorizare a unei cooperări consolidate între Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Franţa, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Ţările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia şi Regatul Unit (denumite în continuare "state membre participante") în domeniul creării unei protecţii unitare prin brevet.

(4) Protecţia unitară prin brevet va încuraja progresul ştiinţific şi tehnic, precum şi buna funcţionare a pieţei interne, prin acces mai simplu la sistemul de brevetare, mai puţin costisitor şi sigur din punct de vedere juridic. Aceasta va îmbunătăţi de asemenea nivelul de protecţie prin brevet, oferind posibilitatea de a obţine protecţie uniformă prin brevet pe teritoriile statelor membre participante şi de eliminare a costurilor şi a complexităţii pentru întreprinderi în întreaga Uniune. Protecţia unitară ar trebui să fie disponibilă pentru titularii de brevete europene atât din statele membre participante, cât şi din alte state, indiferent de naţionalitate, reşedinţă sau loc de stabilire.

(5) Convenţia privind eliberarea brevetelor europene din 5 octombrie 1973, astfel cum a fost modificată la 17 decembrie 1991 şi la 29 noiembrie 2000 (denumită în continuare "CBE"), a înfiinţat Organizaţia Europeană de Brevete, căreia i-a încredinţat sarcina de a elibera brevete europene. Această sarcină se efectuează de către Oficiul European de Brevete (denumit în continuare "OEB"). Un brevet european acordat de OEB ar trebui, la cererea titularului brevetului, să beneficieze de efect unitar în temeiul prezentului regulament în statele membre participante. Un astfel de brevet este denumit în continuare "brevet european cu efect unitar".

(6) În conformitate cu partea IX din CBE, un grup de state contractante la CBE poate prevedea că brevetele europene acordate pentru aceste state au un caracter unitar. Prezentul regulament reprezintă un acord special în sensul articolului 142 din CBE, un tratat regional privind brevetele, în sensul articolului 45 alineatul (1) din Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor din 19 iunie 1970, astfel cum a fost modificat ultima dată la 3 februarie 2001, şi un acord special în sensul articolului 19 din Convenţia pentru protecţia proprietăţii industriale, semnată la Paris la 20 martie 1883 şi modificată ultima dată la 28 septembrie 1979.

(7) Protecţia unitară prin brevet ar trebui realizată prin conferirea unui efect unitar brevetelor europene în faza postacordare în temeiul prezentului regulament, pentru toate statele membre participante. Principala caracteristică a unui brevet european cu efect unitar ar trebui să fie caracterul său unitar, adică să asigure o protecţie uniformă şi să aibă acelaşi efect în toate statele membre participante. Prin urmare, un brevet european cu efect unitar poate fi limitat, transferat sau revocat sau poate expira numai în ansamblu, pentru toate statele membre participante. Ar trebui să fie posibil ca un brevet european cu efect unitar să facă obiectul licenţei pentru întregul teritoriu al statelor membre participante sau pentru o parte a acestuia. Pentru a asigura un domeniu uniform de aplicare a protecţiei conferite de protecţia unitară prin brevet, numai brevetele europene care au fost acordate pentru toate statele membre participante cu acelaşi ansamblu de revendicări ar trebui să beneficieze de efect unitar. În final, efectul unitar atribuit unui brevet european ar trebui să aibă un caracter accesoriu şi să se considere a nu fi existat, în măsura în care brevetul european de bază a fost revocat sau limitat.

(8) În conformitate cu principiile generale din dreptul brevetelor şi cu articolul 64 alineatul (1) din CBE, protecţia unitară prin brevet ar trebui să aibă efect retroactiv în statele membre participante, de la data publicării menţiunii de acordare a brevetului european în Buletinul european de brevete. Atunci când protecţia unitară a brevetului îşi produce efecte, statele membre participante ar trebui să se asigure că brevetul european se consideră a nu fi intrat în vigoare ca brevet naţional pe teritoriul lor, pentru a se evita orice dublare a protecţiei prin brevet.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...