Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 34/2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european
(reformare)
(Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012L0034

Modificări (2), Referințe (1)

În vigoare de la 15 decembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

___________

(1) JO C 132, 3.5.2011, p. 99.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

___________

(2) JO C 104, 2.4.2011, p. 53.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziția Parlamentului European din 16 noiembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziția în primă lectură a Consiliului din 8 martie 2012 (JO C 108 E, 14.4.2012, p. 8). Poziția Parlamentului European din 3 iulie 2012 și Decizia Consiliului din 29 octombrie 2012.

întrucât:

(1) Directiva 91/440/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind dezvoltarea căilor ferate comunitare (4), Directiva 95/18/CE a Consiliului din 19 iunie 1995 privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare (5) și Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2001 privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare (6) au fost modificate substanțial. Deoarece sunt necesare modificări suplimentare, directivele respective ar trebui reformate și unificate într-un singur act, din motive de claritate.

___________

(4) JO L 237, 24.8.1991, p. 25.

(5) JO L 143, 27.6.1995, p. 70.

(6) JO L 75, 15.3.2001, p. 29.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...