Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1158/2010 privind o metodă de siguranță comună pentru evaluarea conformității cu cerințele pentru obținerea certificatelor de siguranță feroviară (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32010R1158

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 10 decembrie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței (Directiva privind siguranța feroviară) (1), în special articolul 6 alineatul (1),

___________

(1) JO L 164, 30.4.2004, p. 44.

având în vedere Recomandarea ERA/REC/SAF/09-2009 a Agenției Europene a Căilor Ferate privind o metodă de siguranță comună pentru evaluarea conformității, prezentată Comisiei la 18 septembrie 2009,

întrucât:

(1) Directiva 2004/49/CE creează un cadru oferind condiții egale tuturor întreprinderilor feroviare, prin aplicarea acelorași cerințe pentru certificatele de siguranță în întreaga Uniune. Scopul metodei de siguranță comune (MSC) este acela de a furniza un cadru în care autoritățile naționale de siguranță să armonizeze la nivelul Uniunii criteriile pe baza cărora adoptă decizii, în conformitate cu articolul 17 alineatul (4) din Directiva 2004/49/CE.

(2) Este necesar să se prevadă o metodă care să permită autorităților naționale de siguranță să evalueze gradul de adecvare al proceselor elaborate de întreprinderile feroviare pentru a îndeplini cerințele armonizate pentru obținerea certificatelor de siguranță partea A emise în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (a) și a certificatelor de siguranță partea B emise în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2004/49/CE. Trebuie definite criteriile pe baza cărora autoritățile naționale de siguranță efectuează evaluarea și stabilite procedurile care trebuie urmate.

(3) În ceea ce privește conformitatea cu cerințele de siguranță în conformitate cu care trebuie clar definită responsabilitatea pentru întreținerea vehiculelor feroviare este necesar ca o întreprindere feroviară care nu reprezintă entitatea responsabilă cu menținerea tuturor vehiculelor pe care le exploatează să se asigure, prin intermediul unor acorduri contractuale adecvate, cum ar fi contractul general de utilizare (CGU), că tuturor vehiculelor li se atribuie o entitate responsabilă cu întreținerea acestora care răspunde pentru întreținerea vehiculelor în conformitate cu articolul 14a din Directiva 2004/49/CE. Contractul dintre părți trebuie să specifice schimbul de informații între ambele întreprinderi, necesar pentru garantarea exploatării în siguranță a vehiculelor.

(4) Autorizațiile sau certificatele acordate în conformitate cu legislația pertinentă a Uniunii contractanților sau furnizorilor pot fi considerate drept dovadă valabilă pentru evaluarea conformității cu cerințele de siguranță ale produselor sau serviciilor furnizate de contractanți sau furnizori ai întreprinderilor feroviare, cum ar fi prestarea de servicii de către centrele de formare recunoscute în conformitate cu Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar (2). Certificarea entităților responsabile cu întreținerea în conformitate cu articolul 14a din Directiva 2004/49/CE poate, de asemenea, să fie considerată drept dovadă valabilă. Până la intrarea în vigoare a sistemului european de certificare, certificatele acordate pe baza Memorandumului de înțelegere privind stabilirea principiilor de bază ale unui sistem comun de certificare a entităților responsabile de întreținerea vagoanelor de marfă (3) semnat la 14 mai 2009 pot fi considerate drept dovadă valabilă pentru evaluarea conformității cu cerințele de siguranță relevante.

___________

(2) JO L 315, 3.12.2007, p. 51.

(3) http://ec.europa.eu/transport/rail/interoperability/doc/signed_mou_on_ecm.pdf

(5) Pentru a evalua capacitatea unei întreprinderi feroviare de a respecta toate cerințele necesare pentru desfășurarea activității în general, precum și pentru exploatarea rețelelor specifice pentru care solicită un certificat, autoritățile naționale de siguranță evaluează sistemul de management al siguranței al întreprinderii feroviare la nivel global.

(6) Fiecare autoritate națională de siguranță trebuie să prevadă proceduri pentru a verifica dacă rezultatele prevăzute în cererea pentru certificatul de siguranță sunt obținute în cadrul operațiunilor de exploatare după acordarea certificatului și dacă se îndeplinesc în mod permanent toate cerințele necesare, în conformitate cu prevederile articolului 16 alineatul (2) litera (f) și ale articolului 17 alineatul (2) din Directiva 2004/49/CE. Prin urmare, este necesară elaborarea unui regim de supraveghere ulterioară certificării bazat pe principii cheie fundamentale în vederea garantării unei abordări armonizate din partea autorităților naționale de siguranță din fiecare stat membru.

(7) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 27 alineatul (1) din Directiva 2004/49/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Obiect

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...