Parlamentul României

Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Modificări (17), Puneri în aplicare (8), Acțiuni respinse (2), Referințe (5), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iunie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale Puneri în aplicare (1)

Art. 1. - Jurisprudență (2)

Prin prezenta lege se reglementează:

a) cadrul juridic privind privatizarea societăților comerciale agricole care dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

b) statutul juridic al Agenției Domeniilor Statului;

c) administrarea societăților comerciale și regimul concesionării sau arendării terenurilor proprietate publică și privată a statului, aflate în exploatarea acestora.

Art. 2. - Jurisprudență (2)

(1) Prevederile prezentei legi se aplică și societăților comerciale rezultate în urma divizării sau fuziunii societăților comerciale care dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă, precum și societăților naționale care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

(2) Prin terenuri cu destinație agricolă se înțelege: terenuri agricole productive - arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantații de hamei și duzi, pășuni, fânețe, sere, solarii, răsadnițe și altele asemenea -, cele cu vegetație forestieră, dacă nu fac parte din amenajamente silvice, pășuni împădurite, cele ocupate cu construcții și instalații zootehnice, amenajări piscicole și de îmbunătățiri funciare, drumuri tehnologice și de exploatare agricolă, platforme și spații de depozitare care servesc nevoilor producției agricole și terenuri neproductive care pot fi amenajate și folosite pentru producția agricolă. Jurisprudență (3)

(3) Prevederile prezentei legi reglementează regimul juridic al terenurilor cu destinație agricolă, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului. Jurisprudență (1)

Art. 3. - Jurisprudență (3)

(1) Privatizarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2 se face de către Agenția Domeniilor Statului, în numele statului, prin vânzarea de acțiuni, vânzarea de active și prin privatizarea managementului către persoane fizice și juridice, române sau străine. Jurisprudență (1)

(2) Terenurile pentru care societățile comerciale au obținut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de incintă, eliberat de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu aplicarea prevederilor legale privind reevaluarea imobilizărilor corporale și modificarea capitalului social, fac parte din capitalul social al societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2.

(3) Terenurile care urmează să fie retrocedate în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, se transmit, la cererea comisiilor județene, comisiilor locale. Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (13)

(4) Terenurile cu destinație agricolă, altele decât cele prevăzute la alin. (2), nu fac parte din capitalul social al acestor societăți comerciale.

CAPITOLUL II Înființarea Agenției Domeniilor Statului și delimitarea patrimoniului acesteia

SECȚIUNEA 1 Înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Domeniilor Statului Puneri în aplicare (1)

Art. 4. - Jurisprudență (12)

(1) Se înființează Agenția Domeniilor Statului, instituție de interes public cu personalitate juridică, cu caracter financiar și comercial, finanțată din surse extrabugetare, în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, având ca atribuții: Modificări (3), Jurisprudență (6)

a) exercitarea în numele statului a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului privat al statului; Jurisprudență (1)

b) gestionarea și exploatarea eficientă a patrimoniului de stat, al cărui proprietar mandatat este, precum și privatizarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2;

c) administrarea terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului public și privat al statului, aflate în exploatarea societăților naționale, a institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă și a unităților de învățământ agricol și silvic; Jurisprudență (2)

d) concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului public sau privat al statului, aflate în exploatarea societăților naționale, a institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă și a unităților de învățământ agricol și silvic; Jurisprudență (1)

e) concesionarea sau închirierea bunurilor, activităților și serviciilor publice aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Atribuțiile și structura organizatorică ale Agenției Domeniilor Statului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor. Modificări (3), Jurisprudență (1)

Art. 5. - Modificări (3), Jurisprudență (1)

(1) Agenția Domeniilor Statului este condusă de un consiliu de administrație format din 9 membri, numiți pe criterii de competență profesională prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, iar unul dintre membrii acestuia este desemnat să îndeplinească funcția de președinte, care este și director general. Modificări (2)

(2) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație se fixează prin ordinul de numire și nu poate fi mai mare de 4 ani.

(3) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați pentru motive întemeiate de autoritatea care i-a numit, în baza unei analize a eficienței activității pe perioada în care au activat în consiliu.

(4) Consiliul de administrație ia decizii valabile în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.

(5) Consiliul de administrație se va întruni în ședințe cel puțin o dată pe lună.

(6) Consiliul de administrație se poate convoca în ședințe extraordinare de către președinte sau la cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi ori prin ordin al autorității care i-a numit.

(7) Președintele consiliului de administrație aduce la îndeplinire hotărârile acestui consiliu și în acest scop exercită următoarele atribuții:

a) încheie sau aprobă încheierea de contracte de către Agenția Domeniilor Statului;

b) aprobă operațiuni de plăți și încasări în numele Agenției Domeniilor Statului;

c) angajează și reprezintă Agenția Domeniilor Statului în relațiile cu persoane fizice sau juridice, precum și în fața instanțelor judecătorești;

d) prezintă anual spre aprobare Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor raportul de activitate al Agenției Domeniilor Statului și bugetul de venituri și cheltuieli, adoptate de consiliul de administrație.

(8) Atribuțiile, regulamentul de organizare și funcționare, precum și remunerarea membrilor consiliului de administrație se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

(9) Președintele consiliului de administrație poate să delege dreptul de a semna contracte și/sau convenții ori alte documente unor persoane cu funcții de conducere, angajate ale Agenției Domeniilor Statului.

(10) Agenția Domeniilor Statului va organiza auditul intern pentru realizarea controlului intern al operațiunilor financiar-contabile, conform prevederilor legale.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Veniturile realizate de Agenția Domeniilor Statului se păstrează în conturi bancare purtătoare de dobânzi. Modificări (1)

(2) După deducerea cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției Domeniilor Statului veniturile astfel rezultate se virează semestrial Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în contul fondului denumit "Dezvoltarea agriculturii românești".

(3) Sumele colectate în fondul "Dezvoltarea agriculturii românești" sunt destinate programelor de dezvoltare a piețelor interne și externe, programelor de cercetare, programelor de dezvoltare a fermelor private și altor programe, inclusiv cele de restructurare a societăților comerciale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în scopul privatizării eficiente a acestora. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Acțiuni pentru delimitarea patrimoniului Agenției Domeniilor Statului Puneri în aplicare (1)

Art. 7. - Jurisprudență (4)

(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenția Domeniilor Statului va inventaria terenurile cu destinație agricolă aflate în exploatarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2 și terenurile deținute în administrare de institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, de universități și de unitățile de învățământ agricol și silvic, prevăzute în anexa nr. 2, și a societăților naționale care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 4. Modificări (1)

(2) Procedura de inventariere a terenurilor prevăzute la alin. (1), precum și componența comisiilor de inventariere se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

(3) Planurile cadastrale ale terenurilor cu destinație agricolă, cu delimitarea suprafețelor pe categorii de folosință, se vor întocmi de către oficiile de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol și vor fi avizate, pentru conformitate, de comisia de inventariere și de Direcția cadastru și îmbunătățiri funciare.

(4) În vederea stabilirii dreptului de proprietate publică sau privată a statului, după caz, pe baza planurilor cadastrale întocmite potrivit alin. (3) și a Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, în termen de 90 de zile de la definitivarea lucrărilor de cadastru Agenția Domeniilor Statului va depune cererea de înscriere a dreptului de proprietate al statului în Cartea funciară, la biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază teritorială este situat terenul.

(5) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) și trecerea lor în patrimoniul Agenției Domeniilor Statului se fac pe bază de protocol între societățile comerciale, institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, universitățile și unitățile de învățământ agricol și silvic și societățile naționale, pe de o parte, și Agenția Domeniilor Statului, pe de altă parte, în termen de 15 zile de la data inventarierii lor. Jurisprudență (1)

(6) La data predării-preluării bunurilor care fac obiectul prezentei legi se va întocmi de către Agenția Domeniilor Statului balanța terenurilor pe fiecare unitate prevăzută la art. 1, 2 și în anexele nr. 1-4, iar terenurile care nu fac obiectul retrocedării, în conformitate cu prevederile legilor în domeniu, vor fi declarate terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului și vor putea fi concesionate sau arendate în condițiile legii. Jurisprudență (1)

(7) Agenția Domeniilor Statului, împreună cu oficiul de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol, va inventaria terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, și Legii nr. 1/2000 și le va preda pe bază de protocol comisiilor locale în vederea eliberării titlurilor de proprietate și punerii în posesie a celor îndreptățiți. Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (9)

(8) În situația în care Agenția Domeniilor Statului constată că au fost săvârșite abuzuri comise prin acte administrative în aplicarea Legii nr. 18/1991, republicată, și a Legii nr. 1/2000, aceasta se poate prevala de prevederile art. 60-62 din Legea nr. 18/1991, republicată, sau poate sesiza instanțele judecătorești în a căror rază teritorială este situat terenul. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Terenurile agricole aparținând domeniului privat și public al statului, aflate în exploatarea institutelor sau stațiunilor de cercetare și producție agricolă, universităților și unităților de învățământ agricol și silvic, a companiilor sau societăților naționale, vor fi concesionate direct către acestea în schimbul unei redevențe.

(2) Institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă și unitățile de învățământ agricol și silvic sunt scutite de plata redevenței pentru terenurile concesionate ce aparțin domeniului public, în scopul realizării obiectivelor cercetării.

(3) Până la privatizarea societăților comerciale cu capital majoritar de stat, a companiilor sau societăților naționale, precum și a institutelor sau stațiunilor de cercetare și producție agricolă acestea vor avea un drept de preemțiune în concesionarea terenurilor deținute în exploatare, aparținând domeniului privat al statului, drept ce va putea fi exercitat în maximum 45 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL III Vânzarea acțiunilor societăților comerciale ce dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului și a activităților ori serviciilor aparținând domeniului public al statului

SECȚIUNEA 1 Pregătirea privatizării Puneri în aplicare (1)

Art. 9. - Jurisprudență (2)

(1) La primirea din partea unui investitor interesat a unei scrisori de intenție pentru concesionarea terenului aflat în exploatarea societăților comerciale ce intră sub incidența prezentei legi, aparținând domeniului privat al statului, intrat sau prevăzut să intre în administrarea Agenției Domeniilor Statului, aceasta este obligată să efectueze studiul de oportunitate al concesionării și, concomitent, evaluarea acțiunilor deținute la respectiva societate.

(2) În cazul în care investitorul interesat de concesionarea sau arendarea terenului cu destinație agricolă solicită și cumpărarea de acțiuni, cele două contracte se vor negocia în conformitate cu metodele și prevederile de privatizare prevăzute în prezentul capitol.

(3) În cazul în care investitorul este interesat numai de concesionarea sau arendarea terenului cu destinație agricolă și nu solicită și cumpărarea de acțiuni, vor putea fi concesionate sau arendate numai acele terenuri care, potrivit studiului de oportunitate întocmit, nu sunt necesare societăților comerciale pentru desfășurarea activității, potrivit obiectului lor de activitate.

SECȚIUNEA a 2-a Vânzarea de acțiuni Puneri în aplicare (1)

Art. 10. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenția Domeniilor Statului va întocmi liste cuprinzând societățile comerciale care fac obiectul privatizării, respectiv ale căror terenuri deținute sunt oferite spre concesionare sau arendare. Aceste liste vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

(2) Listele prevăzute la alin. (1) vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și vor cuprinde:

a) datele de identificare a agentului economic - denumirea societății comerciale, sediul, codul fiscal, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului;

b) capitalul social și structura acționariatului;

c) procentul din capitalul social supus vânzării;

d) suprafața totală de teren agricol ce urmează să fie concesionată;

e) termenul limită de declanșare a procesului de privatizare-restructurare.

Art. 11. -

(1) În vederea asigurării unui proces de privatizare, respectiv de concesionare, eficient și transparent, pentru fiecare societate comercială scoasă la privatizare și nominalizată în listă Agenția Domeniilor Statului va publica în mijloacele de informare în masă anunțul publicitar elaborat pentru vânzarea acțiunilor și concesionarea terenurilor din domeniul public sau privat al statului, deținute în exploatare de aceste societăți.

(2) Anunțul publicitar va fi întocmit în baza dosarului de prezentare și a studiului de oportunitate întocmit de Agenția Domeniilor Statului.

(3) Anunțul publicitar va cuprinde informații minime cu privire la:

a) denumirea și sediul societății comerciale;

b) numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și codul fiscal;

c) obiectul de activitate;

d) capitalul social și numărul de acțiuni puse în vânzare;

e) structura acționariatului;

f) suprafața terenului care urmează să fie concesionată;

g) locul și data limită de cumpărare a caietului de sarcini;

h) locul de unde se pot obține alte date;

i) locul și data limită a depunerii ofertelor;

j) alte date considerate importante.

Art. 12. - Jurisprudență (1)

Persoanele fizice sau juridice interesate în cumpărarea de acțiuni emise de societățile comerciale care dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă și/sau în concesionarea și arendarea terenurilor aparținând domeniului public sau privat al statului, inclusiv a bunurilor, activităților sau serviciilor accesorii ale acestor bunuri, vor înregistra la sediul Agenției Domeniilor Statului o scrisoare de intenție.

Art. 13. -

(1) Vânzarea de acțiuni emise de societățile comerciale care fac obiectul prezentei legi se va face în baza unui raport de evaluare, la prețul de piață stabilit de cerere și ofertă.

(2) Pentru societățile comerciale ce fac obiectul prezentei legi, care au datorii reprezentând mai mult de jumătate din capitalul social al acestora și care au fost scoase la vânzare de două ori fără să se înregistreze vreo ofertă, din comisia de negociere vor face parte și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, astfel încât investitorii interesați să poată negocia atât valoarea acțiunilor, cât și valoarea totală a datoriilor și modul de stingere a acestora.

Art. 14. -

(1) Vânzarea acțiunilor către investitorii interesați prevăzuți la art. 3 alin. (1) se va face prin următoarele metode:

a) ofertă publică de vânzare;

b) negociere directă cu preselecție.

(2) În cazul vânzării de acțiuni prin ofertă publică salariații și membrii conducerii societății comerciale au dreptul să cumpere, în termen de 30 de zile, anterior deschiderii ofertei publice, până la 20% din acțiunile scoase la vânzare, cu reducere de până la 30% față de prețul prevăzut în oferta făcută de Agenția Domeniilor Statului.

(3) În cazul vânzării de acțiuni prin negociere directă cu preselecție asociația salariaților, constituită conform art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și societățile agricole, asociațiile agricole și alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, vor avea dreptul de cumpărare preferențială a acțiunilor, în situația în care oferă un preț cu cel mult 40% mai mic decât cel mai mare preț oferit.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...