Parlamentul României

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Modificări (25), Puneri în aplicare (4), Acțiuni respinse (4), Referințe (18), Derogări (2), Reviste (1), Proceduri (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2002 până la 31 martie 2019, fiind abrogat prin Lege 196/2016 și înlocuit de Ordonanță de urgență 5/2003; Lege 196/2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Familiile și persoanele singure, cetățeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistență socială. Jurisprudență (1)

(2) Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condițiile prevăzute de prezenta lege. Jurisprudență (1)

(3) Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarității sociale. Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1)

(1) În sensul prezentei legi termenul familie desemnează soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc și gospodăresc împreună. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Este asimilată termenului familie și situația persoanei necăsătorite care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa. Modificări (1)

(3) În sensul alin. (1) se asimilează termenului familie bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.

(4) Prin termenul copil se înțelege copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și copilul încredințat unuia sau ambilor soți ori dat în plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii. Modificări (1)

(5) Prin termenul persoană singură se înțelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuiește și se gospodărește singură.

(6) Beneficiază de reglementările prezentei legi și familiile sau persoanele singure, cetățeni ai altor state sau apatrizi, care au reședința sau, după caz, domiciliul în România, în condițiile legislației române. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Au dreptul la venitul minim garantat în condițiile prezentei legi și soții despărțiți în fapt, dacă ancheta socială justifică acordarea acestuia.

(2) Beneficiază de reglementările prezentei legi și persoanele fără domiciliu, aflate în situație de nevoie, pe baza declarației pe propria răspundere că nu au solicitat drepturile de la alte primării.

SECȚIUNEA a 2-a Nivelul venitului minim garantat

Art. 4. - Modificări (3), Jurisprudență (1), Proceduri (1)

(1) Nivelul lunar al venitului minim garantat este de: Referințe (1)

a) 1.134.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane; Modificări (7), Jurisprudență (1)

b) 1.575.000 lei pentru familiile formate din 3 persoane; Modificări (7)

c) 1.953.000 lei pentru familiile formate din 4 persoane; Modificări (7)

d) 2.331.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane; Modificări (7)

e) câte 157.500 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condițiile prezentei legi. Modificări (7)

(2) În situația persoanelor singure nivelul lunar al venitului minim garantat este de 630.000 lei. Modificări (7)

(3) Nivelul venitului minim garantat se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, în raport cu evoluția prețurilor de consum.

SECȚIUNEA a 3-a Stabilirea cuantumului ajutorului social

Art. 5. -

(1) Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență între nivelurile prevăzute la art. 4 și venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Modificări (2), Jurisprudență (1)

(2) Dacă din calcul rezultă un ajutor social mai mic de 50.000 lei, se acordă 50.000 lei. Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Familiile și persoanele singure cu venituri nete lunare până la nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care cel puțin un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă sau convenție civilă de prestări de servicii.

(2) Persoanele apte de muncă din familiile pentru care se asigură venitul minim garantat vor efectua lunar, cel mult 72 de ore, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii. Derogări (1), Jurisprudență (2)

(3) Obligația de a presta muncile prevăzute la alin. (2) nu poate fi transferată altor persoane.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activități se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidența agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă pentru încadrare în muncă și nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională.

(2) Nu are obligația de a face dovada prevăzută la alin. (1): Modificări (1)

a) persoana care are în îngrijire, potrivit legii, unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 7 ani;

b) persoana care urmează o formă de învățământ la cursuri de zi, prevăzută de lege, până la împlinirea vârstei de 25 de ani sau de 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu durată de școlarizare mai mare de 5 ani;

c) persoana care îndeplinește condițiile legale de pensionare;

d) persoana adultă a cărei incapacitate de muncă este dovedită prin acte medicale.

Art. 8. - Modificări (2), Referințe (2), Reviste (1)

(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei și, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizația de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații suplimentare pentru familiile cu copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți acordate în condițiile legii, precum și ajutorul care se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu. Modificări (5), Acțiuni respinse (1), Referințe (1)

(2) Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea, precum și veniturile care se pot obține din valorificarea bunurilor respective, sub condiția păstrării unei locuințe minime și a bunurilor necesare nevoilor familiale. Acțiuni respinse (1)

(3) În cazul familiei sau al persoanei singure care locuiește și gospodărește împreună cu alte familii sau persoane singure și contribuie împreună la achiziționarea sau la realizarea unor bunuri și a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât și partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie.

SECȚIUNEA a 4-a Stabilirea și plata ajutorului social

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Ajutorul social, în condițiile prezentei legi, se acordă pe bază de cerere și acte doveditoare privind veniturile membrilor de familie.

(2) Lipsa sau, după caz, existența oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se menționează în declarația pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul social.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se face numai de către unul dintre membrii familiei, care are capacitatea deplină de exercițiu a drepturilor civile.

(4) În cazurile prevăzute de reglementările legale în vigoare cererea poate fi întocmită de curatorul sau tutorele persoanei îndreptățite.

(5) Titularul ajutorului social este persoana care a făcut cererea, iar beneficiarul ajutorului social este familia.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Cererea de acordare a ajutorului social, declarația privind veniturile realizate de membrii familiei, precum și celelalte acte doveditoare se depun și se înregistrează la primarul localității în a cărei rază teritorială locuiește titularul. Acțiuni respinse (1), Derogări (1)

(2) În cazul cetățenilor străini sau apatrizi documentele prevăzute la alin. (1) se depun la primarul localității în a cărei rază teritorială aceștia au reședința sau, după caz, domiciliul. Derogări (1)

(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2) cererea se înregistrează la primarul localității reședință de județ sau, după caz, la primarul general al municipiului București. Derogări (1)

Art. 11. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

(1) Cererea de acordare a ajutorului social se soluționează în termen de 30 de zile de la data înregistrării. Jurisprudență (1)

(2) În vederea soluționării cererii de ajutor social primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale, care constituie probă legală pentru instanțele judecătorești, în legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii. Derogări (1)

(3) Răspunderea asupra conținutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat și au semnat ancheta socială. Modificări (1), Jurisprudență (2)

Art. 12. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Stabilirea dreptului de ajutor social, a cuantumului, precum și plata acestuia se fac prin dispoziția scrisă a primarului, pe baza documentației prezentate de personalul din serviciul de asistență socială de la primărie. Dispoziția primarului se comunică titularului ajutorului social în termen de 5 zile de la data emiterii. Derogări (1)

(2) Plata ajutorului social se face începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea la primarul localității. Derogări (1)

(3) Creanța beneficiarilor de ajutor social este o creanță privilegiată. Derogări (1)

Art. 13. - Derogări (1)

(1) Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului ajutorului social se face prin dispoziție a primarului și se comunică atât noului titular al ajutorului social, cât și celui înlocuit.

(2) În cazul în care schimbarea titularului este cerută de membrii familiei, dispoziția primarului se comunică și acestora.

SECȚIUNEA a 5-a Obligațiile beneficiarilor de ajutor social

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Titularul ajutorului social are obligația să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire la veniturile și la numărul membrilor familiei, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea. Derogări (1)

(2) În cazul în care eventualele modificări nu conduc la majorări sau diminuări ale ajutorului social mai mari de 50.000 lei pe familie, ajutorul social stabilit anterior se menține pe o durată de cel mult 3 luni. Modificări (1)

Art. 15. - Modificări (4)

(1) Persoanele apte de muncă, pentru care se acordă ajutorul social, au obligația să dovedească cu acte, din 3 în 3 luni, că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) atrage, după caz: Derogări (1)

a) suspendarea plății ajutorului social în cazul persoanei singure;

b) modificarea cuantumului ajutorului social prin excluderea din numărul membrilor de familie a persoanelor care nu îndeplinesc obligațiile prevăzute la alin. (1).

Art. 16. - Modificări (2)

Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) atrage, după caz:

a) suspendarea plății ajutorului social în cazul persoanei singure;

b) modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei prin excluderea din numărul membrilor acesteia a persoanei care refuză nejustificat efectuarea acțiunilor sau lucrărilor de interes local.

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Suspendarea plății ajutorului social și, după caz, modificarea cuantumului se fac prin dispoziția scrisă a primarului și se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia. Modificări (2), Derogări (1)

(2) Suspendarea plății sau modificarea cuantumului ajutorului social se face începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite obligațiile prevăzute la art. 6 alin. (2) și la art. 15 alin. (1). Modificări (1), Derogări (1)

Art. 18. - Modificări (4)

Prezentarea de către titular a dovezilor prevăzute la art. 15 alin. (1), în termen de 3 luni de la data suspendării efective a plății ori a modificării cuantumului ajutorului social, are ca efect încetarea suspendării plății drepturilor și, după caz, recalcularea cuantumului acestuia. Titularul ajutorului social va primi drepturile corespunzătoare perioadei în care plata a fost suspendată sau modificată.

Art. 19. - Modificări (2)

(1) Modificarea cuantumului ajutorului social, în condițiile art. 15 alin. (2) lit. b), se stabilește prin dispoziție a primarului. Modificări (1)

(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) produc efecte de la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii pentru modificarea cuantumului ajutorului social sau a emiterii dispoziției în cazul în care decizia s-a luat la inițiativa primarului.

Art. 20. - Modificări (2)

Plata ajutorului social încetează în următoarele situații:

a) în cazul în care beneficiarii ajutorului social nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege;

b) în cazul în care plata ajutorului a fost suspendată și, în termen de 3 luni de la data suspendării efective a plății, nu au fost depuse dovezi că sunt întrunite cerințele prevăzute la art. 15 alin. (1). Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

Art. 21. - Modificări (2)

(1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recuperează de la beneficiar în termen de cel mult 3 ani de la efectuarea plății.

(2) În cazul în care nu se pot recupera, integral sau parțial, sumele plătite necuvenit cu acest titlu vor fi recuperate, în condițiile legii, de la persoanele vinovate de efectuarea plății, pe o perioadă de cel mult 3 ani. Modificări (1)

(3) Recuperarea sumelor plătite cu titlu de ajutor social se face prin dispoziție a primarului, care se comunică în termen de 15 zile de la constatare. Modificări (1)

(4) Dispoziția de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării.

(5) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni se recuperează integral de la persoanele vinovate, în condițiile legii.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...