Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1078/2012 privind o metodă de siguranță comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranță sau a unei autorizații de siguranță, precum și entitățile responsabile cu întreținerea
(Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012R1078

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 17 noiembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței (Directiva privind siguranța feroviară) (1), în special articolul 6,

___________

(1) JO L 164, 30.4.2004, p. 44.

întrucât:

(1) Comisia trebuie să adopte a doua serie de metode de siguranță comune (MSC) care să acopere cel puțin metodele prevăzute la articolul 6 alineatul (3) litera (c) din Directiva 2004/49/CE, pe baza unei recomandări a Agenției Europene a Căilor Ferate (denumită în continuare "agenția").

(2) La 5 octombrie 2009, Comisia a încredințat agenției, în conformitate cu Directiva 2004/49/CE, un mandat pentru elaborarea unui proiect de metodă de siguranță comună (MSC) care să permită verificarea conformității exploatării și a întreținerii subsistemelor structurale cu cerințele esențiale relevante. Această MSC trebuie să precizeze metodele care urmează să fie utilizate atât pentru a verifica dacă subsistemele structurale (inclusiv exploatarea și gestionarea traficului) sunt exploatate și întreținute în conformitate cu toate cerințele esențiale referitoare la siguranță, cât și pentru a controla dacă subsistemele și integrarea lor în sisteme continuă să îndeplinească cerințele lor de siguranță atunci când sunt exploatate și întreținute. Dând curs mandatului Comisiei, agenția a prezentat Comisiei o recomandare privind o metodă de siguranță comună, susținută de un raport de evaluare a impactului. Prezentul regulament se bazează pe recomandarea agenției.

(3) Pentru a permite integrarea, exploatarea și întreținerea în siguranță a subsistemelor structurale în cadrul sistemului feroviar și pentru a garanta respectarea cerințelor esențiale în cursul exploatării, sistemele de gestionare a siguranței ale întreprinderilor feroviare și ale administratorilor de infrastructură, precum și sistemele de întreținere ale entităților responsabile cu întreținerea trebuie să includă toate dispozițiile necesare, inclusiv procesele, procedurile și măsurile tehnice, operaționale și organizaționale în materie de control al riscurilor. În consecință, controlul aplicării corecte și al eficacității sistemelor de gestionare a siguranței ale întreprinderilor feroviare și ale administratorilor de infrastructură, precum și ale sistemelor de întreținere ale entităților responsabile cu întreținerea trebuie să acopere cerințele aplicabile subsistemelor structurale în contextul lor operațional.

(4) Prezentul regulament trebuie să permită gestionarea eficace a siguranței sistemului feroviar în cursul activităților de exploatare și de întreținere și, în cazul în care este necesar și posibil în mod rezonabil, să amelioreze sistemul de gestionare.

(5) Prezentul regulament trebuie, de asemenea, să permită identificarea cât mai rapidă a cazurilor de neconformitate în aplicarea unui sistem de gestionare care pot provoca accidente, incidente, incidente evitate la limită ori alte evenimente periculoase. Pentru a gestiona aceste forme de neconformitate în cursul activităților de exploatare și de întreținere, trebuie utilizat un proces armonizat pentru activitățile de monitorizare. Acest proces armonizat trebuie să fie utilizat în special pentru a verifica dacă sistemele de gestionare a siguranței ale întreprinderilor feroviare și ale administratorilor de infrastructură, precum și sistemele de întreținere ale entităților responsabile cu întreținerea, obțin rezultatele scontate.

(6) Pentru a își desfășura activitatea în siguranță, inclusiv în cadrul unor rețele specifice, întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură trebuie să își utilizeze sistemul de gestionare a siguranței pentru a monitoriza aplicarea corectă și rezultatele dispozițiilor pe care le-au elaborat.

(7) Prezentul regulament trebuie să faciliteze accesul la piață al serviciilor de transport feroviar prin armonizarea procesului de monitorizare, pentru a garanta în permanență nivelul de siguranță al sistemului feroviar. În plus, prezentul regulament trebuie să contribuie la crearea unui climat de încredere reciprocă și de transparență între statele membre, armonizând, pe de o parte, schimbul de informații referitoare la siguranță între diferiții actori care intervin în sectorul feroviar, pentru a gestiona siguranța la nivelul diferitelor interfețe ale acestui sector și, pe de altă parte, elementele care dovedesc aplicarea procesului de monitorizare.

(8) Pentru a informa Comisia cu privire la eficacitatea și la aplicarea prezentului regulament și, după caz, pentru a formula recomandări în vederea îmbunătățirii sale, agenția trebuie să fie în măsură să colecteze informații relevante de la diferiții actori implicați, inclusiv de la autoritățile naționale de siguranță, de la organismele de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vagoanelor de marfă și de la alte entități responsabile cu întreținerea care nu intră în sfera de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vagoanelor de marfă (2).

___________

(2) JO L 122, 11.5.2011, p. 22.

(9) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului prevăzut la articolul 27 alineatul (1) din Directiva 2004/49/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Obiect și domeniu de aplicare

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...