Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1077/2012 privind o metodă de siguranță comună pentru supravegherea exercitată de autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat de siguranță sau a unei autorizații de siguranță
(Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012R1077

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 17 noiembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței (1), în special articolul 6,

___________

(1) JO L 164, 30.4.2004, p. 44.

întrucât:

(1) Unul dintre obiectivele Directivei 2004/49/CE este îmbunătățirea accesului la piață pentru serviciile de transport feroviar prin definirea unor principii comune pentru gestionarea, reglementarea și controlul siguranței feroviare. Directiva 2004/49/CE prevede, de asemenea, tratamentul egal pentru toate întreprinderile feroviare, prin aplicarea acelorași cerințe în întreaga Uniune Europeană în ceea ce privește certificarea în materie de siguranță.

(2) La 5 octombrie 2009, Comisia a încredințat Agenției Europene a Căilor Ferate (denumită în continuare "agenția"), în conformitate cu Directiva 2004/49/CE, un mandat pentru elaborarea unui proiect de metodă de siguranță comună (MSC) pentru supravegherea exercitată de autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat de siguranță sau a unei autorizații de siguranță întreprinderilor feroviare și administratorilor de infrastructură. Agenția a prezentat Comisiei recomandarea sa privind MSC, susținută de un raport de evaluare a impactului, în conformitate cu mandatul Comisiei. Prezentul regulament se bazează pe recomandarea agenției.

(3) Regulamentul (UE) nr. 1158/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 privind o metodă de siguranță comună pentru evaluarea conformității cu cerințele pentru obținerea certificatelor de siguranță feroviară (2) prevede o metodă pentru evaluarea conformității cu cerințele aplicabile pentru obținerea certificatelor de siguranță care urmează să fie eliberate în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 2004/49/CE. Regulamentul respectiv definește criteriile pe care autoritățile naționale de siguranță trebuie să le utilizeze pentru evaluare, procedurile pe care trebuie să le urmeze și principiile pe care trebuie să le respecte atunci când exercită supravegherea, în sensul regulamentului respectiv, după ce au eliberat un certificat de siguranță.

___________

(2) JO L 326, 10.12.2010, p. 11.

(4) Regulamentul (UE) nr. 1169/2010 al Comisiei din 10 decembrie 2010 privind o metodă de siguranță comună pentru evaluarea conformității cu cerințele pentru obținerea autorizației de siguranță feroviară (3) include toate cerințele și metodele de evaluare armonizate pentru a permite autorităților naționale de siguranță să elibereze administratorilor de infrastructură, în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2004/49/CE, o autorizație de siguranță care să confirme caracterul adecvat al sistemului lor de gestionare a siguranței în general, precum și orice autorizație specifică rețelei. Regulamentul respectiv definește, de asemenea, criteriile pe care autoritățile naționale de siguranță trebuie să le utilizeze pentru evaluare, procedurile pe care trebuie să le urmeze și principiile pe care trebuie să le respecte atunci când exercită supravegherea, în sensul regulamentului respectiv, după ce au eliberat o autorizație de siguranță.

___________

(3) JO L 327, 11.12.2010, p. 13.

(5) După ce a eliberat un certificat de siguranță sau o autorizație de siguranță, autoritatea națională de siguranță trebuie să pună în practică dispoziții pentru a verifica dacă rezultatele descrise în cererea pentru un certificat de siguranță sau pentru o autorizație de siguranță sunt obținute în timpul exploatării și dacă toate cerințele necesare sunt respectate în permanență, în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) litera (e) și cu articolul 17 alineatul (2) din Directiva 2004/49/CE.

(6) Pentru a fi în măsură să își îndeplinească sarcinile în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) litera (f) din Directiva 2004/49/CE, autoritatea națională de siguranță trebuie, de asemenea, să evalueze, pe baza activităților sale de supraveghere, eficacitatea cadrului de reglementare în domeniul siguranței. "Supraveghere" înseamnă modalitățile instituite de autoritatea națională de siguranță pentru a ține sub observație performanțele în domeniul siguranței după ce a acordat un certificat de siguranță sau o autorizație de siguranță.

(7) Atunci când efectuează supravegherea, autoritatea națională de siguranță trebuie să aplice principiile fundamentale ale activității de supraveghere a autorității naționale de siguranță – proporționalitatea, coerența, obiectivele bine orientate, transparența, responsabilitatea și cooperarea – enunțate în Regulamentul (UE) nr. 1158/2010 și în Regulamentul (UE) nr. 1169/2010. Totuși, aceste principii necesită, de asemenea, un cadru și o procedură pentru a putea fi aplicate în activitățile zilnice ale autorităților naționale de siguranță. Regulamentul actual le va furniza autorităților naționale de siguranță cadrul și procedura necesară, îmbunătățind în același timp încrederea reciprocă în abordarea lor și în procesul decizional pe care îl aplică pentru activitățile lor de supraveghere.

(8) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 27 alineatul (1) din Directiva 2004/49/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...