Comisia Europeană

Regulamentul nr. 965/2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
Număr celex: 32012R0965

Modificări (...), Referințe (2), Derogări (1)

În vigoare de la 28 octombrie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 8 alineatul (5) și articolul 10 alineatul (5),

___________

(1) JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

întrucât:

(1) Operatorii şi personalul implicat în exploatarea anumitor aeronave trebuie să respecte cerinţele esenţiale aplicabile prevăzute în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(2) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 le impune statelor membre, pe lângă supervizarea certificatelor pe care le-au eliberat, să desfăşoare investigaţii, inclusiv inspecţii la platformă şi să ia orice fel de măsuri, inclusiv reţinerea la sol a aeronavelor, pentru a pune capăt unei infracţiuni.

(3) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008, Comisia trebuie să adopte normele de aplicare necesare pentru a stabili condiţiile de operare în siguranţă a aeronavelor.

(4) Pentru a se asigura o tranziţie uşoară şi un nivel înalt de siguranţă a aviaţiei civile în Uniunea Europeană, normele de aplicare trebuie să reflecte stadiul actual al tehnologiei, inclusiv cele mai bune practici, precum şi progresul ştiinţific şi tehnic în domeniul operaţiunilor aeriene. Prin urmare, trebuie să se aibă în vedere cerinţele tehnice şi procedurile administrative convenite sub auspiciile Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (denumită în continuare "OACI") şi de autorităţile aeronautice comune europene (JAA) până la 30 iunie 2009, precum şi legislaţia existentă referitoare la specificităţile naţionale.

(5) Este necesar să se acorde un interval de timp suficient pentru ca industria aeronautică şi administraţiile statelor membre să se adapteze la noul cadru de reglementare şi să recunoască, în anumite condiţii, valabilitatea certificatelor eliberate înainte ca prezentul regulament să se aplice.

(6) Dat fiind că prezentul regulament constituie o măsură de punere în aplicare menționată la articolul 8 alineatul (5) și la articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (2) și Directiva 2004/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) se consideră abrogate în conformitate cu articolul 69 alineatele (3) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Totuși, anexa III trebuie să rămână temporar în vigoare până la expirarea perioadelor de tranziție prevăzute în prezentul regulament și în domeniile în care nu s-au adoptat încă măsuri de implementare. În mod asemănător, Directiva 2004/36/CE trebuie să rămână aplicabilă temporar până la expirarea perioadelor de tranziție prevăzute în prezentul regulament.

___________

(2) JO L 373, 31.12.1991, p. 4.

(3) JO L 143, 30.4.2004, p. 76.

(7) Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei a pregătit un proiect de norme de aplicare, pe care l-a prezentat Comisiei sub forma unui aviz în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(8) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Obiect şi domeniu de aplicare

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...