Parlamentul României

Legea nr. 190/2012 privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic european și ale pct. 7 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.035/2011 al Comisiei din 17 octombrie 2011 de stabilire a cerințelor comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 482/2008 și (UE) nr. 691/2010,

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea răspunderii civile pentru repararea prejudiciilor produse unei terțe părți în spațiul aerian național sau pe teritoriul național, care au survenit ca urmare a unei acțiuni ori inacțiuni culpabile a furnizorului de servicii de trafic aerian, așa cum sunt definite aceste servicii în Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) furnizor de servicii de trafic aerian - orice operator economic, persoană juridică română sau străină, certificat și desemnat, în conformitate cu reglementările specifice aplicabile în România, să furnizeze servicii de trafic aerian în spațiul aerian național;

b) spațiu aerian național - coloana de aer situată deasupra teritoriului de suveranitate al României, până la limita inferioară a spațiului extraatmosferic; în aplicarea prezentei legi este asimilat spațiului aerian național și spațiul aerian situat deasupra zonei internaționale a Mării Negre alocat României de Organizația Aviației Civile Internaționale, în baza acordurilor regionale de navigație;

c) teritoriu național - teritoriul de suveranitate al României; în aplicarea prezentei legi este asimilată teritoriului național și zona internațională a Mării Negre aferentă spațiului aerian alocat României de Organizația Aviației Civile Internaționale, în baza acordurilor regionale de navigație;

d) drepturi speciale de tragere, denumite în continuare DST- unitatea de contabilitate definită de Fondul Monetar Internațional, utilizată de acesta pentru propriile tranzacții și operațiuni;

e) prejudiciu - efectul negativ suferit de persoana păgubită prin producerea unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă;

f) terță parte - orice persoană fizică sau persoană juridică, alta decât furnizorul de servicii de trafic aerian.

CAPITOLUL II Regimul răspunderii civile pentru repararea prejudiciilor

Art. 3. -

Furnizorul de servicii de trafic aerian este direct răspunzător pentru repararea prejudiciilor produse unei terțe părți în spațiul aerian național sau pe teritoriul național care au survenit ca urmare a unei acțiuni ori inacțiuni culpabile a furnizorului de servicii de trafic aerian sau a prepușilor ori a mandatarilor acestuia.

Art. 4. -

Acțiunile în răspundere civilă pentru repararea prejudiciilor prevăzute la art. 3 se introduc la instanțele judecătorești competente pe teritoriul României, potrivit legii.

Art. 5. -

Prezenta lege se aplică fără a aduce atingere normelor privind răspunderea care derivă din tratatele internaționale la care România este parte și din legislația Uniunii Europene.

Art. 6. -

Prezenta lege, în măsura în care nu dispune altfel, se completează cu dispozițiile Codului civil și ale Codului de procedură civilă.

CAPITOLUL III Asigurări

Art. 7. -

Furnizorul de servicii de trafic aerian are obligația să încheie și să dețină, pe toată perioada furnizării serviciilor de trafic aerian, un contract de asigurare care să îi acopere răspunderea civilă pentru repararea prejudiciilor prevăzute la art. 3.

Art. 8. -

Suma minimă asigurată, în cazul contractului de asigurare prevăzut la art. 7, este echivalentul în lei a 700 milioane DST, pentru fiecare eveniment care a condus la producerea unor prejudicii.

Art. 9. -

Furnizorul de servicii de trafic aerian are obligația de a depune la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii copia legalizată a contractului de asigurare obligatorie, încheiat în condițiile prezentei legi.

CAPITOLUL IV Sancțiuni și dispoziții finale

Art. 10. -

(1) Furnizarea de servicii de trafic aerian în spațiul aerian național fără a deține un contract de asigurare în vigoare, încheiat în condițiile prezentei legi, constituie contravenție.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenția prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei.

(3) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute în prezentul articol se fac de către persoanele împuternicite în acest scop de ministrul transporturilor și infrastructurii.

(4) Prevederile prezentului articol se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. -

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 30 octombrie 2012.

Nr. 190.

;
se încarcă...