Comisia Europeană

Recomandarea nr. 442/2011privind accesul la un cont de plăți de bază
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2011/442/UE)
Număr celex: 32011H0442

Modificări (...)

În vigoare de la 21 iulie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Asigurarea accesului consumatorilor la servicii de plată în Uniunea Europeană (denumită în continuare "Uniunea") este esențială pentru a permite acestora să beneficieze pe deplin de piața unică și pentru buna funcționare a pieței unice. În prezent, disponibilitatea serviciilor de plată esențiale nici nu este asigurată de către prestatorii de servicii de plată și nici nu este garantată de toate statele membre în Uniune.

(2) Criteriile de eligibilitate restrictive impuse de către prestatorii de servicii de plată pentru deschiderea unui cont de plăți, care depășesc obligațiile legale, pot restrânge libertatea de circulație a persoanelor în interiorul Uniunii. Mai mult, imposibilitatea de a deține un cont de plăți împiedică accesul consumatorilor la piața serviciilor financiare principale, ceea ce diminuează gradul de incluziune socială și financiară, adesea în detrimentul celor mai vulnerabile categorii ale populației. De asemenea, este îngreunat accesul consumatorilor la mărfuri și servicii de bază. Prin urmare, este necesar să se instituie principii referitoare la accesul la un cont de plăți de bază, fapt care constituie un element-cheie în promovarea incluziunii și a coeziunii sociale, pentru a permite consumatorilor să beneficieze cel puțin de un ansamblu comun de servicii de plată esențiale.

(3) Este important să se asigure aplicarea uniformă în întreaga Uniune a principiilor de acces la un cont de plăți de bază. Totuși, pentru a fi eficiente, principiile respective trebuie să fie implementate ținându-se cont de diversitatea practicilor bancare de pe teritoriul Uniunii.

(4) Prezenta recomandare stabilește principiile generale aplicabile furnizării unui cont de plăți de bază în Uniune.

(5) Prezenta recomandare trebuie să se aplice în coroborare cu Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne (1). În consecință, normele aplicabile serviciilor de plată referitoare la transparența condițiilor și la informare trebuie să se aplice și în cazul conturilor de plăți de bază.

___________

(1) JO L 319, 5.12.2007, p. 1.

(6) Dispozițiile din prezenta recomandare nu ar trebui să împiedice statele membre sau prestatorii de servicii de plată să adopte măsuri justificate pe motive legitime de securitate și ordine publică în conformitate cu legislația Uniunii.

(7) În orice stat membru, consumatorii care au reședința legală în Uniune și care nu dețin un cont de plăți în acel stat membru trebuie să aibă posibilitatea de a deschide și de a utiliza un cont de plăți de bază în respectivul stat membru. În vederea garantării accesului la un cont de plăți de bază pe o scară cât mai largă cu putință, statele membre trebuie să asigure consumatorilor accesul la un astfel de cont indiferent de situația lor financiară, precum șomaj sau insolvabilitate. Totuși, dreptul de a avea acces la un cont de plăți de bază în orice stat membru trebuie să fie acordat în conformitate cu cerințele prevăzute de Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (2), în special în ceea ce privește procedurile de precauție privind clientela.

___________

(2) JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

(8) În plus, prezenta recomandare nu trebuie să aducă atingere obligației prestatorului de servicii de plată de a denunța contractul de deschidere a unui cont de plăți de bază în circumstanțe excepționale în temeiul altor acte legislative aplicabile la nivelul Uniunii sau la nivel național, precum legislația privind spălarea banilor și finanțarea terorismului sau cea referitoare la prevenirea și investigarea infracțiunilor.

(9) Pentru asigurarea disponibilității conturilor de plăți de bază ținându-se cont de situațiile naționale specifice, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a desemna, în baza principiilor transparenței, nediscriminării și proporționalității, unul, mai mulți sau toți prestatorii de servicii de plată. Măsurile care urmează a fi adoptate de către statele membre în acest sens nu trebuie să creeze denaturări ale concurenței între prestatorii de servicii de plată și trebuie să se bazeze pe principiile transparenței, nediscriminării și proporționalității. În acest context, statele membre trebuie să facă publice drepturile de care dispun prestatorii și obligațiile care le revin acestora atunci când oferă acces la un cont de plăți de bază.

(10) Pentru a asigura transparența și tratamentul echitabil și pentru a permite consumatorului să conteste decizia prestatorului de servicii de plată, prestatorul de servicii de plată trebuie să informeze consumatorul cu privire la motivele și justificarea refuzului de a deschide un cont de plăți de bază.

(11) Accesul la o gamă de servicii de plată esențiale trebuie garantat în orice stat membru. Serviciile inerent legate de conturile de plăți de bază trebuie să includă posibilitatea de a depune și de a retrage numerar din cont. Acestea trebuie să permită consumatorului să efectueze operațiuni de plată esențiale, precum primirea veniturilor sau a prestațiilor sociale, plata facturilor sau a impozitelor și achiziționarea de mărfuri și servicii, inclusiv prin debitare directă, virament sau utilizarea unui card de plată. Pentru a asigura o incluziune financiară cât mai amplă posibil, astfel de servicii trebuie să permită achiziționarea de mărfuri și servicii online dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. De asemenea, acestea trebuie să dea posibilitatea consumatorilor să inițieze ordine de plată prin intermediul serviciilor bancare online ale prestatorului de servicii de plată atunci când este posibil din punct de vedere tehnic. Totuși, un cont de plăți de bază nu trebuie să permită executarea ordinelor de plată dacă respectivele ordine de plată ar avea drept rezultat un sold negativ în cont. Accesul la credit nu trebuie considerat o componentă automată a unui cont de plăți de bază sau un drept asociat acestui tip de cont.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...