Comisia Europeană

Regulamentul nr. 827/2012 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la mijloacele de publicare a pozițiilor nete pe acțiuni, la formatul informațiilor care trebuie furnizate Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe în ceea ce privește pozițiile scurte nete, tipurile de acorduri, înțelegeri și măsuri pentru a garanta în mod adecvat că acțiunile sau instrumentele de datorie suverană sunt disponibile pentru decontare, precum și la datele și perioada pentru determinarea locului principal de tranzacționare al unei acțiuni în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012R0827

Modificări (...)

În vigoare de la 18 septembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 236/2012 din 14 martie 2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (1), în special articolul 9 alineatul (6), articolul 11 alineatul (4), articolul 12 alineatul (2), articolul 13 alineatul (5) și articolul 16 alineatul (4),

___________

(1) JO L 86, 24.3.2012, p. 1.

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1) Prezentul regulament vizează determinarea listei de acţiuni exceptate, ca pas necesar pentru publicarea poziţiilor scurte pe toate acţiunile neexceptate şi a condiţiilor în care informaţiile respective ar trebui trimise către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe (denumită în continuare "AEVMP"). Prin urmare, este esenţială stabilirea unor norme privind înţelegerile şi măsurile care trebuie adoptate în privinţa acestor acţiuni neexceptate. În vederea asigurării coerenţei între dispoziţiile privind vânzarea în lipsă care trebuie să intre în vigoare în acelaşi timp, precum şi pentru a permite persoanelor supuse acestor obligaţii să îşi formeze o imagine cuprinzătoare şi sintetică în privinţa dispoziţiilor, este oportun ca toate standardele tehnice de punere în aplicare impuse prin Regulamentul (UE) nr. 236/2012 să fie incluse într-un singur regulament.

(2) Pentru a asigura aplicarea uniformă a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie furnizate AEVMP de către autorităţile competente, precum şi pentru prelucrarea eficientă a acestor informaţii, acestea ar trebui transmise utilizând modalităţi electronice sigure, cu ajutorul unui formular standard.

(3) Este important ca datele privind poziţiile scurte nete care sunt aduse la cunoştinţa pieţelor prin intermediul unor site-uri web centrale operate sau supravegheate de o autoritate competentă să fie uşor accesibile şi să poată fi refolosite. În acest scop, datele ar trebui să fie furnizate într-un format care să permită utilizarea flexibilă a acestora şi care să nu ofere numai posibilitatea unor documente statice, de tip copie. În toate cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, ar trebui utilizate formate care pot fi citite de maşină, pentru a permite utilizatorilor să prelucreze informaţiile într-o manieră structurată şi eficace din punctul de vedere al costurilor.

(4) Pentru a asigura disponibilitatea publică a acestor informaţii pe piaţă, pe lângă publicarea pe site-ul web central operat sau supravegheat de o autoritate competentă, ar trebui ca punerea la dispoziţia publicului a detaliilor privind poziţiile scurte nete să se poată realiza şi prin alte modalităţi.

(5) Este esenţial ca utilizatorii să aibă la dispoziţie două tipuri de formate pentru publicarea poziţiilor scurte nete individuale pe acţiuni care depăşesc pragul de publicare relevant. Acestea ar trebui să constea într-o listă sau un tabel sintetic cuprinzând poziţiile scurte nete care depăşesc pragul de publicare şi sunt deţinute la momentul consultării site-ului web central şi o listă sau un tabel cu datele istorice privind toate poziţiile scurte nete individuale publicate.

(6) Atunci când valoarea unei poziţii scurte nete pe acţiuni scade sub un prag de publicare relevant, ar trebui publicate detaliile aferente, inclusiv dimensiunea efectivă a poziţiei respective. Pentru a nu induce în eroare utilizatorii site-urilor web centrale, publicarea poziţiilor a căror valoare a scăzut sub 0,5 % din capitalul social emis al societăţii în cauză ar trebui să nu rămână pe o durată nedefinită alături de poziţiile publicate în timp real, ci ar trebui să fie disponibile sub formă de date istorice după ce acestea au fost afişate timp de 24 de ore.

(7) În vederea oferirii unui cadru consecvent şi clar, care să fie în acelaşi timp flexibil, este important să se precizeze tipurile de acord de împrumut sau de alte drepturi exigibile cu efect similar, tipurile de înţelegeri cu o terţă parte care dau garanţii adecvate că acţiuni sau instrumente de datorie suverană vor fi disponibile pentru decontare, precum şi criteriile care trebuie îndeplinite de astfel de acorduri şi înţelegeri.

(8) Utilizarea drepturilor de subscriere a unor acţiuni noi în legătură cu o vânzare în lipsă poate garanta în mod adecvat disponibilitatea decontării numai în cazul în care înţelegerea în cauză garantează decontarea vânzării în lipsă la scadenţă. Prin urmare, este esenţială precizarea unor norme care să asigure că acţiunile rezultate din drepturi de subscriere sunt disponibile la data decontării sau înaintea acestei date, într-un volum care să fie cel puţin echivalent cu numărul de acţiuni care se intenţionează să fie vândute.

(9) La definirea înţelegerilor de confirmare cu durată limitată, este importantă precizarea perioadei de acoperire a unei vânzări în lipsă prin achiziţii realizate în mod compatibil cu diferitele cicluri de decontare din diverse jurisdicţii.

(10) Pentru a se garanta în mod adecvat disponibilitatea instrumentelor de decontare în cazul în care o persoană fizică sau juridică ce devine parte a unei vânzări în lipsă are o înțelegere cu o terță parte prin care terța parte în cauză a confirmat că instrumentul a fost localizat, este esențial să existe certitudinea că terța parte, în cazul în care aceasta își are sediul într-o țară terță, este supusă unei supervizări adecvate și că există înțelegeri adecvate pentru schimbul de informații între autoritățile de supraveghere. Astfel de înțelegeri adecvate ar putea include semnarea de către partea în cauză a unui memorandum de înțelegere al Organizației Internaționale a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (IOSCO).

(11) Pentru a asigura punerea în aplicare adecvată a obligației de a determina dacă locul principal de tranzacționare al unei acțiuni este situat în afara Uniunii, trebuie să existe dispoziții tranzitorii pentru a determina pentru prima dată lista acțiunilor exceptate în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012. În plus, deși lista acțiunilor exceptate este valabilă timp de doi ani, este necesar să existe o anumită flexibilitate, întrucât există cazuri în care ar putea fi necesară revizuirea listei respective pe parcursul celor doi ani.

(12) În vederea asigurării unui cadru consecvent, data aplicării prezentului regulament ar trebui să fie identică cu data aplicării Regulamentului (UE) nr. 236/2012. Cu toate acestea, pentru a acorda persoanelor fizice și juridice suficient timp pentru prelucrarea listei de acțiuni exceptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 236/2012, pregătirea listei și publicarea ulterioară a acesteia pe site-ul web al AEVMP ar trebui să intervină cu suficient timp înainte de data aplicării Regulamentului (UE) nr. 236/2012. Prin urmare, este nevoie ca dispozițiile referitoare la data și perioada calculelor privind locul principal de tranzacționare, la data notificării către AEVMP a acțiunilor al căror loc principal de tranzacționare este situat în afara Uniunii și la valabilitatea listei de acțiuni excluse să se aplice de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...