Comisia Europeană

Decizia nr. 504/2012 privind Eurostat
Număr celex: 32012D0504

Modificări (...)

În vigoare de la 08 octombrie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (1) oferă cadrul juridic de bază pentru statisticile europene. Regulamentul menționat anterior face referire la Comisie (Eurostat) ca autoritate statistică a Uniunii responsabilă cu dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene.

___________

(1) JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

(2) Statisticile europene ar trebui dezvoltate, elaborate și difuzate de Eurostat în conformitate cu principiile statistice prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și detaliate în Codul de bune practici al statisticilor europene, astfel cum a fost revizuit și actualizat de Comitetul Sistemului Statistic European la 28 septembrie 2011.

(3) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 prevede, de asemenea, protecţia datelor confidenţiale, care ar trebui să fie utilizate exclusiv în scopuri statistice.

(4) Comisia s-a angajat să consolideze guvernanța statistică în cadrul Uniunii și să respecte principiile statistice menționate anterior (2). Acest angajament a fost confirmat și dezvoltat ulterior în Comunicarea din 15 aprilie 2011 către Parlamentul European și Consiliu "Către un management fiabil al calității pentru statisticile europene" (3). Prezenta decizie ar trebui să fie considerată ca un angajament reînnoit din partea Comisiei cu privire la încrederea în statisticile europene dezvoltate, elaborate și difuzate de Eurostat.

___________

(2) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind independența, integritatea și responsabilitatea autorităților statistice naționale și comunitare, COM(2005) 217 final.

(3) COM(2011) 211 final.

(5) Evoluțiile recente în cadrul guvernanței economice a Uniunii au avut un impact asupra domeniului statistic și ar trebui să fie luate în considerare. Acest fapt este valabil, în special, pentru independența statistică, astfel cum a fost definită în Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al Consiliului privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice (4).

___________

(4) JO L 306, 23.11.2011, p. 12.

(6) În acest context, competențele Comisiei în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri cu privire la recrutarea, transferul și concedierea directorului general al Eurostat ar trebui să fie exercitate, în conformitate cu Statutul funcționarilor, ținând seama de necesitatea de a garanta independența, obiectivitatea și eficiența în exercitarea responsabilităților sale și conform unei proceduri transparente, bazate doar pe criterii profesionale.

(7) În plus, au fost atribuite Eurostat sarcini specifice prin Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene (5).

___________

(5) JO L 145, 10.6.2009, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...