Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 502/2012 privind schimbul de date pentru serviciile de numerar
(BCE/2012/16)
(2012/502/UE)
Număr celex: 32012O0502

Modificări (...)

În vigoare de la 01 octombrie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatele (1) și (2),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 16,

întrucât:

(1) Producerea bancnotelor euro este organizată pe o bază descentralizată cu cumulare, în care producția anuală a diferitelor cupiuri este repartizată între băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN"), conform cotelor procentuale ale BCN în capitalul subscris al Băncii Centrale Europene ("BCE") pentru exercițiul financiar relevant, calculate utilizând ponderile BCN din grila de repartiție pentru subscrierea capitalului prevăzută la articolul 29.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC").

(2) În temeiul principiului descentralizării prevăzut la articolele 9.2 și 12.1 din Statutul SEBC, BCN li se încredințează punerea în și retragerea din circulație a tuturor bancnotelor euro, inclusiv cele emise de către BCE. În conformitate cu acest principiu, manipularea bancnotelor euro este efectuată de către BCN. Datorită programului de producere descentralizată cu cumulare, transferurile eficiente transfrontaliere de bancnote euro în volum mare contribuie la buna funcționare a circuitului numerarului în zona euro.

(3) În februarie 2007, Consiliul guvernatorilor BCE a aprobat calendarul și o foaie de parcurs pentru o mai mare convergență pe termen mediu a serviciilor de numerar ale BCN, în vederea creșterii armonizării și integrării, pentru a permite participanților [în special industria bancară și societățile de transport de numerar (cash-in-transit companies)] să obțină beneficii mai mari din moneda unică, contribuind astfel la zona unică de numerar în euro (Single Euro Cash Area).

(4) Schimbul de date pentru serviciile de numerar (Data Exchange for Cash Services) (DECS) urmărește o mai mare armonizare a serviciilor de numerar în Eurosistem. Acesta maximizează eficiența furnizării și retragerii de numerar și a funcționării circuitului numerarului în zona euro. Întrucât serviciile de numerar oferite în prezent de către BCN variază într-o măsură semnificativă, DECS asigură caracterul interschimbabil al datelor pentru tranzacțiile transfrontaliere cu numerar și transferurile în volum mare de bancnote euro între BCN care utilizează sisteme diferite de gestionare a numerarului. DECS nu afectează furnizarea serviciilor de numerar de către BCN pe plan intern.

(5) Deoarece procesul de convergență al serviciilor de numerar ale BCN va necesita o anumită flexibilitate, este necesar să se stabilească o procedură simplificată pentru efectuarea de modificări tehnice la prezenta orientare. Prin urmare, competențele de a aduce aceste modificări ar trebui delegate Comitetului executiv,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1
Obiectul și domeniul de aplicare

Prezenta orientare stabilește cerințele care trebuie respectate de către BCN în privința utilizării DECS. Prezenta orientare se aplică numai schimbului de date între BCN.

Articolul 2
Definiții

În sensul prezentei orientări, se aplică următoarele definiții:

(a) "DECS" înseamnă interfața comună care comunică cu sistemul de gestionare a numerarului al unei BCN, care permite punerea în corespondență (mapping), direcționarea și transformarea mesajelor de date electronice între BCN care utilizează sisteme sau specificații diferite de gestionare a numerarului în ceea ce privește tranzacțiile cu numerar și transferurile în volum mare;

(b) "format de comunicare" înseamnă un set de fișiere bazat pe Cash Single Shared Platform (CashSSP), Global Standards One (GS1) sau alte formate de comunicare;

(c) "sistem de gestionare a numerarului" înseamnă sistemul informatic de gestionare logistică a numerarului utilizat de o BCN, bazat pe CashSSP, GS1 sau alte formate de comunicare;

(d) "specificații de gestionare a numerarului" înseamnă specificațiile tehnice ale unui anumit sistem de gestionare a numerarului;

(e) "numerar" înseamnă bancnote și monede euro, cu excepția monedelor de colecție;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...