Parlamentul României

Legea privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră nr. 265/2008

Modificări (3), Puneri în aplicare (9), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 februarie 2009
Formă aplicabilă de la 23 august 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

(1) Prezenta lege stabilește cadrul instituțional și modul de gestionare a siguranței circulației pe rețeaua rutieră.

(2) Prezenta lege se aplică drumurilor noi și drumurilor existente, după cum urmează: Modificări (1)

a) drumurilor noi și celor aparținând rețelei rutiere transeuropene, astfel cum este definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, începând din 19 decembrie 2010;

b) drumurilor de interes național, începând cu data de 1 ianuarie 2013;

c) drumurilor județene, drumurilor comunale amenajate și străzilor urbane amenajate, începând cu data de 1 ianuarie 2015.

(3) Prezenta lege nu se aplică tunelurilor rutiere reglementate de Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile din Rețeaua rutieră transeuropeană.

(4) Investitorii și administratorii oricăror drumuri publice prevăzute la alin. (2) pot aplica prevederile prezentei legi, la cererea lor, și anterior datei de la care sunt obligați conform alin. (2).

(5) Rețeaua rutieră care face obiectul prezentei legi cuprinde: Modificări (1), Jurisprudență (1)

a) autostrăzi;

b) drumuri expres;

c) drumuri naționale;

d) drumuri județene;

e) drumuri comunale amenajate;

f) străzi amenajate.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

(1) Scopul prezentei legi constă în asigurarea și creșterea gradului de siguranță a circulației pe drumurile publice, prevenirea pierderii de vieți și a vătămării integrității corporale a persoanelor, precum și evitarea producerii pagubelor materiale ca urmare a accidentelor de circulație.

(2) Aplicarea prezentei legi se realizează cu respectarea următoarelor cerințe:

a) asigurarea independenței auditorului/inspectorului de siguranță rutieră față de investitor, proiectant, executant, administratorul drumului sau beneficiar, după caz; Modificări (1)

b) păstrarea de către auditorul de siguranță rutieră a confidențialității cu privire la datele și informațiile la care a avut acces în cursul realizării auditului;

c) auditorul de siguranță rutieră nu trebuie să fie implicat sub nicio formă în niciuna dintre fazele de realizare și de execuție a proiectului de infrastructură rutieră supus auditării.

Art. 3. -

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) auditul de siguranță rutieră - verificarea detaliată, tehnică și sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranței, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare până la începutul exploatării; Modificări (1)

b) auditorul de siguranță rutieră - persoana fizică atestată potrivit prezentei legi să efectueze evaluarea de impact asupra siguranței rutiere sau auditul de siguranță rutieră; Modificări (1)

c) drumul public - drumul deschis circulației publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) drumul amenajat/strada amenajată - drumul public al cărui carosabil este acoperit cu asfalt, beton de ciment sau macadam;

e) clasificarea tronsoanelor cu o concentrație mare de accidente - metoda de identificare, analizare și clasificare a tronsoanelor infrastructurii rutiere, care au fost în exploatare mai mult de 3 ani, pe care s-a înregistrat un număr mare de accidente soldate cu persoane decedate, proporțional cu fluxul de trafic;

f) clasificarea siguranței rețelei rutiere - metoda pentru identificarea, analizarea și clasificarea secțiunilor rețelei rutiere existente, în funcție de potențialul de îmbunătățire a siguranței și de reducere a costurilor legate de accidente;

g) evaluarea de impact asupra siguranței rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra gradului de siguranță a rețelei rutiere în cazul unui proiect al unei noi căi rutiere sau în cazul unui proiect privind modificări substanțiale constructive ale rețelei existente;

h) inspectorul de siguranță rutieră - persoana fizică atestată potrivit prezentei legi să efectueze inspecția de siguranță rutieră;

i) inspecția de siguranță rutieră - verificarea periodică a rețelei rutiere aflate în exploatare, din punctul de vedere al siguranței circulației, cu identificarea eventualelor disfuncționalități sau deficiențe de proiectare, construcție, operare și/sau de întreținere a drumului, care pot conduce la producerea de accidente rutiere;

j) rețeaua rutieră transeuropeană - rețeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE;

k) liniile directoare - măsurile adoptate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii care indică etapele de urmat și elementele de avut în vedere în aplicarea procedurilor de siguranță rutieră prevăzute în prezenta lege;

l) modificare substanțială - orice modernizare sau reabilitare care impune schimbarea elementelor geometrice ale drumului; Modificări (1)

m) proiectul de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării substanțiale a unor rețele rutiere existente;

n) punctul negru - segmentul de drum public care prezintă o rată mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanță a drumului respectiv și pe o perioadă de timp istorică, stabilite de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;

o) utilizatorul vulnerabil - categoria de participanți la traficul rutier care este expusă riscului de accidentare soldată cu morți și/sau vătămare corporală gravă într-un grad mai mare decât restul participanților.

CAPITOLUL II Dobândirea și încetarea calității de auditor/inspector de siguranță rutieră Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Poate efectua inspecții de siguranță rutieră orice persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) nu are cazier judiciar;

b) are studii universitare de licență dovedite cu diplomă recunoscută în condițiile prevăzute de lege, în unul dintre domeniile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, construcțiilor civile, ingineriei transporturilor rutiere sau autovehiculelor rutiere;

c) are o experiență profesională de cel puțin 5 ani în unul sau mai multe dintre domeniile prevăzute la lit. b);

d) a frecventat cursurile pentru formarea inspectorilor de siguranță rutieră și a promovat examenul de atestare a calității de inspector de siguranță rutieră;

e) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activități;

f) nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialității sale prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

g) are permis de conducere valabil, care să ateste o vechime de minimum 3 ani în categoria B sau în altă categorie superioară acesteia.

(2) Poate efectua audit de siguranță rutieră și/sau evaluare de impact asupra siguranței rutiere orice persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții: Modificări (1)

a) nu are cazier judiciar;

b) are studii universitare de licență dovedite cu diplomă recunoscută în condițiile stabilite de lege, în unul dintre domeniile construcției și proiectării drumurilor și podurilor sau în unul dintre domeniile construcțiilor civile, ingineriei transporturilor rutiere sau autovehiculelor, completate cu cursuri postuniversitare sau de masterat în domeniul construcției drumurilor și podurilor sau ingineriei circulației rutiere;

c) are o experiență profesională de cel puțin 5 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile prevăzute la lit. b);

d) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranță rutieră și a promovat examenul de atestare a calității de auditor de siguranță rutieră, în condițiile prevăzute de prezenta lege;

e) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activități;

f) nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialității sale prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

g) are permis de conducere valabil, care să ateste o vechime de minimum 3 ani în categoria B sau în altă categorie superioară acesteia.

(3) Poate efectua audit de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, prevăzute la alin. (2), orice inspector de siguranță rutieră care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) a efectuat inspecțiile de siguranță rutieră, prevăzute la art. 3 lit. i), pentru cel puțin 2.000 de kilometri de drumuri;

b) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranță rutieră și a promovat examenul de atestare a calității de auditor de siguranță rutieră, în condițiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Profesia de auditor de siguranță rutieră/de evaluare de impact asupra siguranței rutiere sau profesia de inspector de siguranță rutieră poate fi exercitată în regim de liberă practică, în cazul în care acesta este persoană fizică autorizată, înregistrată la oficiul registrului comerțului pentru activitatea respectivă.

(2) În vederea exercitării profesiei, auditorul poate angaja specialiști, pe bază de contract de muncă sau contract de prestări de servicii, în condițiile legii.

Art. 6. -

(1) Formarea, instruirea și perfecționarea profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră se asigură prin organizarea cursurilor respective de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(2) Cursurile de formare, instruire sau perfecționare profesională se realizează pentru o perioadă de minimum 3 luni în colaborare cu instituții de învățământ superior acreditate și/sau cu furnizorii de formare profesională autorizați potrivit legislației privind formarea profesională a adulților, în baza programelor-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională. Modificări (1)

(3) Programele-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, la propunerea Autorității Rutiere Române - A.R.R., până la data de 19 decembrie 2011*).

___________

*) A se vedea Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranță rutieră, precum și a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii și cu auditorii de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 20 iulie 2011.

(4) Lista instituțiilor/furnizorilor prevăzute/prevăzuți la alin. (2) se pune la dispoziția publicului pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R., pentru a putea fi consultată de orice persoană interesată.

(5) Auditorii sunt obligați să participe o dată la 2 ani la cursurile de instruire periodică și o dată la 4 ani la cursurile de perfecționare profesională organizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Modificări (1)

(6) Participarea la cursurile de instruire periodică și la cursurile de perfecționare profesională este condiționată de dovada menținerii condițiilor privind cazierul judiciar și permisul de conducere, prevăzute la art. 4. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) Se înființează, în subordinea ministrului transporturilor și infrastructurii, Comisia de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor, denumită în continuare Comisia, compusă din 9 membri, al cărei regulament de organizare și funcționare se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii**). Puneri în aplicare (1)

___________

**) A se vedea Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 792/2010 pentru aprobarea componenței, a atribuțiilor și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor privind auditul de siguranță rutieră, precum și a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei stabilește componența, atribuțiile și modalitatea de remunerare a activității membrilor acesteia și a personalului care o deservește.

(3) Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani.

(4) Lucrările Comisiei se desfășoară în prezența a 9 membri, iar deciziile se iau cu votul majorității acestora.

(5) Un membru plin aflat în imposibilitatea de a participa la lucrările Comisiei va fi înlocuit cu supleantul acestuia.

(6) Exercitarea activității de auditor este incompatibilă cu cea de membru al Comisiei.

Art. 8. -

(1) Accesul la profesia de auditor/inspector de siguranță rutieră se realizează conform prevederilor prezentei legi. Modificări (1)

(2) Examinarea candidaților în vederea atestării ca auditor/inspector de siguranță rutieră se efectuează de Comisia prevăzută la art. 7 alin. (1) și va consta într-o aplicație practică și un test-grilă. Modificări (1)

(3) Pentru susținerea examenului de atestare privind accesul la profesie și pentru eliberarea atestatului respectiv, fiecare candidat achită câte o taxă, după caz, stabilită prin regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei, care se face venit la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Modificări (1)

(4) Comisia comunică conducerii Autorității Rutiere Române - A.R.R. numele și datele de identificare ale persoanelor care au obținut atestatul de auditor/inspector de siguranță rutieră, în vederea înscrierii acestora în Registrul auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, denumit în continuare Registru. Lista auditorilor, actualizată, va fi făcută publică pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R. Modificări (1)

(5) Pentru cetățeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat aparținând Spațiului Economic European, care a dobândit calitatea de auditor de siguranță rutieră în unul dintre aceste state, Comisia va recunoaște automat documentul emis de autoritatea competentă din statul de origine, în baza căruia cetățeanul exercită legal profesia. Dacă cetățeanul dorește să își desfășoare activitatea de audit de siguranță rutieră în România, se înscrie într-o secțiune specială a Registrului prevăzut la alin. (4), cu condiția prezentării documentelor care atestă dobândirea calității de auditor de siguranță rutieră. Modificări (1)

(6) Decizia Comisiei de a nu aproba înscrierea în Registrul prevăzut la alin. (4) se notifică persoanelor prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz.

(7) Contestațiile persoanelor prevăzute la alin. (6) se pot adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în termen de maximum 30 de zile de la notificarea prevăzută la alin. (6).

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Calitatea de auditor/inspector de siguranță rutieră încetează în următoarele cazuri: Jurisprudență (1)

a) la cerere, prin renunțare făcută în scris de către persoana respectivă;

b) în cazul în care persoana nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), e), f) și g) și art. 4 alin. (2) lit. a), e), f) și g);

c) în caz de deces.

(2) Încetarea calității de auditor/inspector de siguranță rutieră se dispune de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin rezoluția de retragere a atestatului, în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), dar numai după notificarea auditorului/inspectorului în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), pentru a elimina cauza într-un termen prestabilit.

(3) În caz de încetare a calității de auditor/inspector de siguranță rutieră, numele acestuia se radiază din Registru.

CAPITOLUL III Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere, auditul de siguranță rutieră și inspecțiile de siguranță rutieră Puneri în aplicare (1)

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere este parte integrantă a studiului de prefezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră, care se construiește sau se modifică substanțial, se realizează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 și se concretizează într-un raport de evaluare de impact asupra siguranței rutiere. Derogări (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...