Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 36/2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului
Număr celex: 32011L0036

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 15 aprilie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind func.ionarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (2) .i articolul 83 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

___________

(1) Avizul din 21 octombrie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

după consultarea Comitetului Regiunilor,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziția Parlamentului European din 14 decembrie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 21 martie 2011.

întrucât:

(1) Traficul de persoane reprezintă o infracţiune gravă, săvârşită adesea în contextul criminalităţii organizate, o încălcare gravă a drepturilor fundamentale, care este interzisă în mod explicit de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prevenirea şi combaterea traficului de persoane este o prioritate a Uniunii şi a statelor membre.

(2) Prezenta directivă este o componentă a acţiunii globale împotriva traficului de persoane, care include măsuri ce implică ţări terţe, după cum s-a afirmat în "Documentul orientat către acţiune privind consolidarea dimensiunii externe a Uniunii în ceea ce priveşte combaterea traficului de persoane; Către acţiuni ale UE la nivel mondial împotriva traficului de persoane" aprobat de Consiliu la 30 noiembrie 2009. În acest context, ar trebui să se desfăşoare activităţi în ţările terţe din care provin şi către care sunt transferate victimele, cu scopul de a sensibiliza, de a reduce vulnerabilitatea victimelor, de a le acorda sprijin şi asistenţă, de a combate cauzele traficului şi de a sprijini ţările terţe respective în vederea elaborării unor legislaţii corespunzătoare în domeniul combaterii traficului.

(3) Prezenta directivă recunoaşte faptul că traficul de persoane este un fenomen diferenţiat în funcţie de sexul persoanei, bărbaţii şi femeile fiind adesea subiecţi ai traficului în scopuri diferite. Din acest motiv, măsurile de asistenţă şi sprijin ar trebui să fie şi ele diferenţiate în funcţie de sex, acolo unde este cazul. Factorii declanşatori pot să difere în funcţie de sectoarele implicate, cum ar fi traficul de persoane în industria sexului sau pentru exploatarea muncii, cum ar fi în cazul lucrărilor în sectorul construcţiilor, sectorul agricol sau aservirea domestică.

(4) Uniunea s-a angajat să prevină și să combată traficul de persoane și să protejeze drepturile persoanelor victime ale traficului. În acest scop, au fost adoptate Decizia-cadru 2002/629/JAI a Consiliului din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de persoane (3) și un Plan al UE privind cele mai bune practici, normele și procedurile pentru combaterea și prevenirea traficului de persoane (4). În plus, Programul de la Stockholm – O Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora (5), adoptat de Consiliul European, acordă în mod clar prioritate combaterii traficului de persoane. Ar trebui avute în vedere și alte măsuri, cum ar fi sprijinul pentru stabilirea unor indicatori generali comuni ai Uniunii pentru identificarea victimelor traficului de persoane, prin schimbul de cele mai bune practici între toți actorii relevanți, în special serviciile sociale publice și private.

___________

(3) JO L 203, 1.8.2002, p. 1.

(4) JO C 311, 9.12.2005. p. 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...