Parlamentul României

Legea nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală

Modificări (1), Referințe (3), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 ianuarie 2011
Formă aplicabilă de la 07 august 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege stabilește modul de înființare, organizare și funcționare a camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală județene și a Camerei Agricole Naționale, denumite în continuare camere agricole.

(2) Termenii utilizați în prezenta lege sunt definiți în anexa nr. 1.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Camerele agricole sunt instituții private de interes public, nonprofit, cu personalitate juridică, create în scopul:

a) reprezentării și promovării intereselor fermierilor agricoli, persoane fizice/juridice din agricultură, cu toate ramurile ei, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, turism rural și agroturism, denumite în continuare domenii ale agriculturii și conexe;

b) consultanței și promovării politicii agricole comune, a programelor naționale de dezvoltare rurală, a strategiei și politicilor României de susținere financiară a agriculturii, a cercetării fundamentale și aplicate, cu toate ramurile ei și conexe;

c) intensificării absorbției fondurilor europene în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, pescuit și acvacultură;

d) formării profesionale, al extensiei și consultanței în domeniile agriculturii și conexe.

(2) Funcționarea camerelor agricole răspunde obiectivului de descentralizare a administrației publice centrale prin înființarea unei rețele naționale de structuri autonome private ce promovează interesul public general, prin acțiune la nivel local și prin integrarea specificului zonal în procesul de elaborare a politicilor diferențiate pe sectoare de agricultură.

(3) Camerele agricole județene pot înființa camere agricole zonale fără personalitate juridică.

(4) Camerele agricole reprezintă partenerul de dialog al autorităților publice cu competențe în domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și conexe, precum și al celorlalte autorități și instituții ale administrației publice centrale și locale, pe domeniile de competență. Consultarea camerelor agricole este obligatorie pentru orice situație care privește domeniul de activitate al acestora.

Art. 3. -

Camerele agricole pot înființa societăți comerciale sau pot participa în acționariatul societăților comerciale înființate, potrivit legislației în vigoare.

Art. 4. - Modificări (1)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Administrației și Internelor, autoritățile publice județene și locale, precum și asociațiile profesionale, cooperativele, sindicatele, patronatele sau orice alte forme de asociere ale producătorilor agricoli conlucrează, prin reprezentanți, în vederea asigurării cadrului adecvat de înființare, organizare și funcționare a camerei agricole la nivel județean și național, în condițiile legii.

Art. 5. -

Camerele agricole se constituie în urma alegerilor organizate la nivelul fiecărui județ și vor fi structurate astfel:

a) camere agricole județene la nivel județean, formate din colegiu județean și birou permanent;

b) Camera Agricolă Națională la nivel național, coordonatoare a activității camerelor agricole județene, formată din Colegiul Național, Prezidiu și Birou permanent.

CAPITOLUL II Organizarea alegerilor pentru camerele agricole

Art. 6. - Modificări (1)

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se înființează Comitetul Național de Inițiativă, format din 25 de membri, dintre care:

a) 21 de reprezentanți ai formelor asociative din agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură și conexe, cu reprezentare națională, propuși de acestea, dintre care unul va fi ales prin vot președinte al Comitetului Național de Inițiativă. În cazul în care numărul propunerilor depășește 21 de reprezentanți, se va supune la vot;

b) 2 reprezentanți propuși de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

c) un reprezentant propus de Ministerul Administrației și Internelor;

d) un reprezentant propus de Ministerul Mediului și Pădurilor.

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin ordin al ministrului, validează componența Comitetului Național de Inițiativă pe baza propunerilor prevăzute la alin. (1).

(3) La nivel județean, prin decizia Comitetului Național de Inițiativă, se constituie comitetul județean de inițiativă, format din 11 membri, din care fac parte:

a) directorul executiv al direcției pentru agricultură județene și a municipiului București;

b) un reprezentant propus de inspectoratul teritorial de regim silvic și de vânătoare;

c) un reprezentant al instituției prefectului;

d) 8 reprezentanți propuși de formele asociative din agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură și conexe, cu reprezentare națională și/sau județeană. În cazul în care numărul propunerilor depășește 8 reprezentanți, se va supune la vot.

(4) Comitetele județene de inițiativă și Comitetul Național de Inițiativă sunt mandatate pentru înscrierea camerelor agricole județene și a Camerei Agricole Naționale, ca instituții private de interes public, nonprofit, în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își au sediul, până la data desfășurării alegerilor. Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, cererea de înscriere va fi însoțită de ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, prevăzut la alin. (2), pentru Camera Agricolă Națională, decizia Comitetului Național de Inițiativă, prevăzută la alin. (3), pentru camerele agricole județene, statutul-cadru, prevăzut în anexa nr. 4, și dovada sediului social.

(5) Comitetul Național de Inițiativă soluționează sesizările și contestațiile, validează alegerile și publică, în termen de 10 zile, în Monitorul Oficial al României, Partea I, rezultatele alegerilor. Comitetele județene de inițiativă și Comitetul Național de Inițiativă se dizolvă de drept după validarea alegerilor pentru funcțiile de conducere ale camerelor agricole județene și ale Camerei Agricole Naționale.

(6) Modul de funcționare a comitetelor de inițiativă este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 7. - Jurisprudență (1)

Atribuțiile comitetului județean de inițiativă sunt următoarele:

a) organizează și urmărește respectarea dispozițiilor legale cu privire la desfășurarea alegerilor pentru camera agricolă județeană în circumscripțiile comunale;

b) verifică listele electorale;

c) tipărește și distribuie comisiilor electorale locale buletinele de vot, ștampilele de control și ștampilele cu mențiunea "votat";

d) rezolvă sesizările referitoare la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare și contestațiile cu privire la acestea;

e) constată rezultatul alegerilor;

f) face publice datele cu privire la lista alegătorilor, modul de organizare și desfășurare a alegerilor și rezultatul acestora;

g) primește de la comisiile electorale locale buletinele de vot întrebuințate și necontestate, precum și pe cele anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, ștampilele și celelalte materiale necesare votării, pe fiecare grupă de reprezentanți din camerele agricole județene;

h) desemnează membrii, președintele și vicepreședintele comisiei electorale locale.

Art. 8. -

(1) Modificarea și completarea statutului-cadru prevăzut la art. 6 alin. (4) se fac prin înscrierea acestora în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul camera agricolă.

(2) Cererea de înscriere a modificărilor și completărilor va fi însoțită de procesul-verbal al ședinței Colegiului Național al Camerei Agricole Naționale, în formă autentică, iar în cazul modificării sediului, de procesul-verbal al ședinței Biroului permanent al Camerei Agricole Naționale, în formă autentică.

CAPITOLUL III Sistemul electiv

Art. 9. -

(1) Dreptul de vot și dreptul de a fi ales sunt garantate.

(2) Dreptul de vot este conferit în mod egal, fără privilegii sau discriminări, oricărui cetățean român ori cetățean străin al unui stat membru al Uniunii Europene, care este rezident în România, desfășoară activități cu profil agricol sau asimilat, este agricultor, silvicultor, piscicultor ori crescător de animale și se regăsește în baza de date a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, a ocoalelor silvice private sau ale Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și este membru de drept al camerei agricole județene. În cazul în care alegătorul este un reprezentant al unei structuri economice, va prezenta o împuternicire eliberată de aceasta. Modificări (1)

(3) Fiecare alegător are dreptul la un singur vot.

(4) Dreptul de vot se exercită numai în baza actului de identitate valabil.

(5) Dreptul de vot se exercită numai în localitatea arondată secției de votare în care alegătorul își desfășoară activitatea specifică.

Art. 10. -

(1) Alegerea membrilor colegiului județean al camerei agricole se face prin vot, într-un singur tur de scrutin, pe listele colegiului camerei agricole județene propuse de către:

a) asociații profesionale reprezentative din domeniul agricol și conexe, constituite și înregistrate la nivel județean, în conformitate cu prevederile legale, și grupuri de producători recunoscute de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

b) patronate din domeniul agricol și conex, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) sindicate din domeniul agricol și conex, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) cooperative agricole, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e) ocoalele silvice private ale proprietarilor de păduri și ale composesoratelor;

f) colegiul medicilor veterinari;

g) instituții de învățământ și/sau cercetare agricolă;

h) fermieri înscriși în listele electorale, cu condiția depunerii unei liste de susținători de minimum 25 de alegători înscriși în listele electorale, pentru fiecare dintre aceștia; Modificări (1)

i) fermieri tineri cu vârsta până la 30 de ani înscriși în listele electorale, cu condiția depunerii unei liste de susținători de minimum 25 de alegători înscriși în listele electorale, pentru fiecare dintre aceștia. Modificări (1)

(2) Modelul listei de susținători este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Modelul buletinului de vot este prevăzut în anexa nr. 5.

(4) Un elector poate semna pentru un singur candidat.

(5) Candidaturile se depun cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data alegerilor.

(6) Structurile implicate în alegerea colegiilor județene ale camerelor agricole județene sunt următoarele:

a) circumscripția electorală - pentru alegerea colegiilor județene se constituie circumscripția electorală județeană, prin decizie a comitetului județean de inițiativă, în termen de 10 zile de la data stabilirii alegerilor;

b) comisia electorală - este alcătuită din 5 persoane, dintre care un președinte cu studii superioare, un vicepreședinte și 3 membri, și se înființează prin decizie a comitetului județean de inițiativă;

c) biroul electoral - se organizează la nivelul fiecărei secții de votare, prin decizie a comisiei electorale, în termen de 10 zile de la data constituirii comisiei electorale, prin decizie a președintelui comisiei electorale;

d) secția de votare - se organizează la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, aparținătoare colegiilor județene. Fiecare secție de votare are arondați un număr de electori care va fi stabilit la nivelul fiecărui județ de către comitetul județean de inițiativă în baza listelor preluate de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, de la ocoalele silvice private și de la Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură. La propunerea comitetului județean de inițiativă, prin ordin al prefectului vor fi stabilite numărul și locul secțiilor de votare. Responsabil de amenajarea secției de votare este primarul. Modificări (1)

(7) Listele electorale se întocmesc în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza datelor preluate de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, de la ocoalele silvice private și de la Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură. Listele electorale se pun la dispoziția birourilor electorale ale secțiilor de votare și se afișează cu 45 de zile înainte de data alegerilor. Modificări (1)

(8) Comisiile electorale au următoarele atribuții:

a) primesc propunerile de candidați pentru a fi aleși în colegiile județene ale camerelor agricole județene;

b) primesc de la comitetul județean de inițiativă buletinele de vot, ștampilele de control și ștampilele cu mențiunea "votat" și le distribuie către birourile electorale locale, centralizează la nivel de circumscripție rezultatul votului pentru fiecare candidat ce urmează a fi ales în colegiile camerelor agricole județene;

c) rezolvă sesizările cu privire la activitatea birourilor electorale;

d) verifică modul în care consiliile locale asigură logistica necesară desfășurării alegerilor la nivelul fiecărui birou al secțiilor de votare;

e) supraveghează desfășurarea alegerilor la nivelul circumscripțiilor electorale;

f) predau, cu proces-verbal, comitetului județean de inițiativă, buletinele de vot utilizate și necontestate, precum și pe cele anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, ștampilele și celelalte materiale necesare votării.

(9) Birourile electorale ale secțiilor de votare au următoarele atribuții:

a) primesc xerocopii de pe listele electorale și asigură condițiile necesare în vederea verificării acestora de către electori;

b) primesc de la comisia electorală de circumscripție buletinele de vot, ștampilele de control și ștampilele cu mențiunea "votat";

c) supraveghează operațiunea de votare și iau toate măsurile de ordine în localul secției de votare și în jurul acestuia;

d) numără voturile și consemnează rezultatul votului pentru constituirea colegiilor județene ale camerelor agricole județene;

e) predau, cu proces-verbal, către comisia electorală județeană buletinele de vot întrebuințate și necontestate, cele anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, ștampilele și celelalte materiale necesare votării.

(10) Comitetul județean de inițiativă și Comitetul Național de Inițiativă acreditează reprezentanții prevăzuți la alin. (1) în calitate de observatori ai procesului electoral. Modificări (1)

(11) Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la data comunicării rezultatului alegerilor și se soluționează printr-o rezoluție de către comitetul județean de inițiativă, în termen de 24 de ore de la data depunerii acestora. Rezoluția poate fi contestată la judecătoria de pe raza teritorială a camerei agricole județene, în termen de 24 de ore de la data comunicării. Termenele de judecată acordate de instanță nu vor putea fi mai mari de 24 de ore.

Art. 11. -

(1) Colegiul județean al camerelor agricole județene este forumul decizional alcătuit din 25 de membri, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1), cu următoarea reprezentare:

a) 10 locuri pentru reprezentanți aleși, propuși pe liste de către asociațiile profesionale din domeniul agricol și conexe, înregistrate la nivel județean; Modificări (1)

b) două locuri pentru reprezentanți aleși, propuși pe liste de către patronatele din domeniul agricol și conexe;

c) două locuri pentru reprezentanți aleși, propuși pe liste de către sindicatele din domeniul agricol și conexe;

d) două locuri pentru reprezentanți aleși, propuși pe liste de către cooperativele agricole;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...