Comisia Europeană

Regulamentul nr. 646/2012 de stabilire a normelor detaliate privind amenzile și daunele cominatorii potrivit Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
(Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012R0646

Modificări (...)

În vigoare de la 06 august 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 25 alineatul (3),

___________

(1) JO L 79, 13.3.2008, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 urmărește să stabilească și să mențină un nivel înalt și unitar de siguranță a aviației civile în Europa. Regulamentul menționat prevede mijloacele de realizare a acestui obiectiv și a altor obiective în domeniul siguranței aviației civile.

(2) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației ("agenția") este responsabilă de certificarea anumitor produse, persoane și întreprinderi. În domeniile aflate sub responsabilitatea sa, agenția trebuie să vegheze ca produsele, persoanele și întreprinderile respective să respecte cerințele aplicabile, incluzând dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și normele de punere în aplicare a acestuia.

(3) În cazurile în care deficiențe potențiale identificate nu au fost soluționate în mod adecvat în cursul procesului de supraveghere existent, articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 conferă putere Comisiei ca, la cererea agenției, să impună amenzi sau daune cominatorii deținătorilor de certificate eliberate de agenție pentru încălcarea intenționată sau neintenționată a oricărei obligații prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 sau în normele de punere în aplicare a acestuia.

(4) Prin introducerea de amenzi și daune cominatorii, Comisia ar dispune de un instrument suplimentar care să îi permită să reacționeze mai nuanțat, mai flexibil și mai gradat în caz de încălcare a normelor, în comparație cu retragerea unui certificat pe care agenția l-a eliberat.

(5) Este necesar să se stabilească norme privind procedurile, investigațiile, măsurile asociate și raportarea de către agenție, precum și norme de procedură pentru luarea de decizii, inclusiv dispoziții privind cuantificarea și încasarea amenzilor și a daunelor cominatorii. Este necesar, de asemenea, să se stabilească criterii detaliate pentru stabilirea valorii amenzii sau a daunelor cominatorii.

(6) Aceste norme și proceduri ar trebui să fie ghidate de nevoia de a asigura cele mai înalte standarde posibile de siguranță și de protecție a mediului, de necesitatea de a încuraja o bună desfășurare a investigației și a fazelor de luare a deciziilor, precum și de necesitatea de a garanta corectitudinea și transparența procedurilor și a impunerii de amenzi și daune cominatorii.

(7) Dispozițiile prezentului regulament pot fi puse în aplicare în mod eficient numai într-un cadru de cooperare strânsă între statele membre, Comisie și agenție. Astfel, este necesară stabilirea de mecanisme de consultare și cooperare între acestea pentru a asigura buna desfășurare a investigației și a procesului de luare a deciziilor în ceea ce privește presupusele încălcări.

(8) Este adecvat ca, în scopul inițierii și desfășurării procedurii în caz de neconformare și al cuantificării amenzilor și daunelor cominatorii, Comisia și agenția să țină cont de alte proceduri împotriva aceluiași deținător de certificat, care au fost inițiate sau încheiate de către un stat membru sau de către țări terțe.

(9) Comisia și agenția ar trebui să ia în considerare, de asemenea, orice procedură inițiată și nefinalizată sau orice decizie luată de către agenție în ceea ce privește modificarea, limitarea, suspendarea sau revocarea certificatului relevant în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(10) Fără a se aduce atingere legislației Uniunii care previne utilizarea informațiilor în materie de siguranță cu scopul stabilirii vinovăției sau răspunderii, în special articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE (2) și articolul 7 din Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2003 privind raportarea evenimentelor în aviația civilă (3), orice putere de supraveghere încredințată Comisiei sau agenției prin legislația Uniunii în ceea ce privește certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 poate fi utilizată în cursul investigației sau în cursul etapelor de luare a deciziilor cu privire la o astfel de procedură în caz de neconformare. Decizia Comisiei de impunere a unor amenzi și daune cominatorii ar trebui să fie bazată pe investigația efectuată de agenție, pe observațiile deținătorului certificatului supus procedurii în caz de neconformare și, acolo unde este cazul, pe alte informații transmise Comisiei și agenției.

___________

(2) JO L 295, 12.11.2010, p. 35.

(3) JO L 167, 4.7.2003, p. 23.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...