Parlamentul României

Legea nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în activitățile de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 iunie 2009
Formă aplicabilă de la 12 iulie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează prelucrarea automată și neautomată a datelor cu caracter personal pentru realizarea activităților de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor, potrivit competențelor acestora.

(2) Structurile/Unitățile Ministerului Administrației și Internelor, denumite în continuare structurile/unitățile M.A.I., care desfășoară, potrivit competențelor, activitățile prevăzute la alin. (1), în calitate de operatori, dobândite în condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, prelucrează date cu caracter personal în exercitarea atribuțiilor legale.

(3) Prezenta lege nu se aplică prelucrărilor și transferului de date cu caracter personal efectuate în îndeplinirea atribuțiilor legale de structurile/unitățile M.A.I. în domeniul apărării naționale și securității naționale, în limitele și cu restricțiile stabilite de lege.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) interconectare - operațiunea de a pune în legătură datele cu caracter personal cuprinse într-un fișier, bază de date sau sistem de evidență automat cu cele cuprinse într-unul sau mai multe fișiere, baze de date sau sisteme de evidență automate care sunt gestionate de operatori diferiți sau de către același operator, dar având scopuri diferite, similare sau corelate, după caz;

b) semnalare - setul de date introduse într-un sistem de evidență a datelor cu caracter personal referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care au fost dispuse unele măsuri, în condițiile legii, în vederea realizării unui interes public, a respectării regimului liberei circulații a persoanelor și bunurilor sau a asigurării ori menținerii ordinii și siguranței publice;

c) blocare - marcarea unor date cu caracter personal stocate, în scopul limitării prelucrării pe viitor;

d) atribuirea de referințe - marcarea unor date cu caracter personal stocate, fără a avea ca scop limitarea prelucrării lor ulterioare;

e) transformarea în date anonime - modificarea datelor cu caracter personal, astfel încât detaliile privind circumstanțele personale sau materiale să nu mai permită atribuirea acestora unei persoane fizice identificate sau identificabile sau atribuirea să fie posibilă doar în condițiile unei investiții disproporționate de timp, costuri și forță de muncă;

f) consimțământul persoanei vizate - orice manifestare de voință, liberă, specifică și informată, prin care persoana vizată acceptă să fie prelucrate datele cu caracter personal care o privesc;

g) evidență pasivă - fișier sau bază de date cu caracter personal constituit în scopul accesării limitate și ulterior ștergerii datelor stocate din sistemul de evidență.

Art. 3. -

(1) Pentru realizarea activităților prevăzute la art. 1 alin. (1), structurile/unitățile M.A.I. constituie, organizează și dețin, potrivit atribuțiilor legale, sisteme de evidență și utilizează mijloace automate și neautomate de prelucrare a datelor cu caracter personal, în condițiile legii.

(2) Structurile/Unitățile M.A.I. utilizează sisteme de evidență și/sau mijloace automate și neautomate de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu respectarea drepturilor omului și aplicarea principiilor legalității, necesității, confidențialității, proporționalității și numai dacă, prin utilizarea acestora, este asigurată protecția datelor prelucrate.

(3) Înaintea introducerii unui sistem de evidență sau a unui mijloc automat/neautomat de prelucrare a datelor cu caracter personal care este susceptibil să prezinte anumite riscuri privind datele prelucrate, structurile/unitățile M.A.I. consultă Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare Autoritatea națională de supraveghere, care, dacă este cazul, stabilește garanții adecvate, potrivit legii.

CAPITOLUL II Notificarea prelucrărilor datelor cu caracter personal

Art. 4. -

(1) Prelucrările de date cu caracter personal sunt notificate Autorității naționale de supraveghere. Notificarea se efectuează anterior oricărei prelucrări, în condițiile legii.

(2) Notificarea prelucrării automate sau neautomate a datelor cu caracter personal prin sisteme de evidență a datelor cu caracter personal, realizată potrivit legii de către structurile/unitățile M.A.I., cuprinde, pe lângă informațiile prevăzute la art. 22 alin. (8) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, în mod corespunzător și informații referitoare la natura fiecărui sistem de evidență a datelor cu caracter personal care are legătură cu prelucrarea, precum și la destinatarii cărora le sunt comunicate datele.

(3) Notificarea prelucrării datelor cu caracter personal prin sisteme de evidență constituite în anumite cazuri numai pentru perioada necesară realizării unor activități de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice se face cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (2), numai dacă prelucrarea nu a făcut obiectul unei notificări anterioare.

CAPITOLUL III Colectarea datelor cu caracter personal

Art. 5. -

(1) Pentru realizarea activităților prevăzute la art. 1 alin. (1), structurile/unitățile M.A.I. colectează date cu caracter personal, cu sau fără consimțământul persoanei vizate, în condițiile legii.

(2) Colectarea datelor cu caracter personal fără consimțământul persoanei vizate pentru realizarea activităților prevăzute la art. 1 alin. (1) se face numai dacă această măsură este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent cel puțin asupra vieții, integrității corporale sau sănătății unei persoane ori a proprietății acesteia, precum și pentru combaterea unei anumite infracțiuni.

(3) Colectarea datelor cu caracter personal pentru realizarea activităților prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează de personalul structurilor/unităților M.A.I. numai în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

(4) Colectarea datelor cu caracter personal în scopurile prevăzute la art. 1 alin. (1) trebuie să fie limitată la datele necesare pentru prevenirea unui pericol iminent cel puțin asupra vieții, integrității corporale sau sănătății unei persoane ori a proprietății acesteia, precum și pentru combaterea unei anumite infracțiuni.

(5) Colectarea de date privind persoana fizică exclusiv datorită faptului că aceasta are o anumită origine rasială, anumite convingeri religioase ori politice, un anumit comportament sexual sau datorită apartenenței acesteia la anumite mișcări ori organizații care nu contravin legii este interzisă.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), structurile/unitățile M.A.I. colectează și prelucrează, cu respectarea garanțiilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, date exclusiv în baza acestor criterii numai dacă, într-un caz determinat, sunt necesare pentru efectuarea actelor premergătoare sau a urmăririi penale, ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni. Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător.

(7) Prevederile alin. (6) nu aduc atingere dispozițiilor legale care reglementează obligația autorităților publice de a respecta și de a ocroti viața intimă, familială și privată.

CAPITOLUL IV Stocarea datelor cu caracter personal

Art. 6. -

(1) Pentru realizarea scopurilor activităților prevăzute la art. 1 alin. (1), structurile/unitățile M.A.I. stochează numai acele date cu caracter personal care sunt exacte, complete și necesare îndeplinirii atribuțiilor legale sau obligațiilor rezultate din instrumente juridice internaționale la care România este parte.

(2) Stocarea diferitelor categorii de date cu caracter personal se realizează prin ordonarea acestora în funcție de gradul lor de acuratețe și exactitate. Datele cu caracter personal bazate pe opinii și interpretări personale rezultate din activitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt ordonate în mod distinct.

(3) Structurile/Unitățile M.A.I. au obligația de a verifica periodic calitatea datelor prevăzute la alin. (2), conform regulilor stabilite potrivit art. 31 alin. (1) lit. b).

(4) În situația în care datele cu caracter personal stocate se dovedesc a fi inexacte sau incomplete, structurile/unitățile M.A.I. care le dețin au obligația să le șteargă, distrugă, modifice, actualizeze sau, după caz, să le completeze.

(5) Structurile/Unitățile M.A.I. stochează datele cu caracter personal colectate în scopuri administrative separat de datele cu caracter personal colectate în scopurile prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 7. -

(1) Datele cu caracter personal se blochează atunci când există motive întemeiate să se considere că ștergerea lor ar putea afecta drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate.

(2) Datele blocate se prelucrează doar în scopul care a împiedicat ștergerea lor.

(3) Datele blocate se șterg de îndată ce nu mai sunt necesare scopului prevăzut la alin. (2).

Art. 8. -

Structurile/Unitățile M.A.I. prelucrează suplimentar date cu caracter personal, într-un alt scop decât cel pentru care datele au fost colectate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) prelucrarea este compatibilă cu scopul în care au fost colectate datele;

b) scopul în care urmează a fi prelucrate suplimentar datele cu caracter personal de către structurile/unitățile M.A.I. sau entitățile cărora urmează să le fie comunicate datele se încadrează în atribuțiile sau, după caz, obligațiile ce le revin potrivit legii;

c) prelucrarea este necesară și proporțională în raport cu noul scop.

CAPITOLUL V Comunicarea datelor cu caracter personal

Art. 9. -

(1) Comunicarea datelor cu caracter personal între structurile/unitățile M.A.I. se face numai în cazul în care este necesară pentru exercitarea competențelor și îndeplinirea atribuțiilor legale ce le revin.

(2) Comunicarea de date cu caracter personal către alte autorități sau instituții publice se poate efectua numai în următoarele situații:

a) în baza unei prevederi legale exprese ori cu autorizarea Autorității naționale de supraveghere;

b) când datele sunt indispensabile îndeplinirii atribuțiilor legale ale destinatarului și numai dacă scopul în care se face colectarea sau prelucrarea de către destinatar nu este incompatibil cu scopul pentru care datele au fost colectate de structurile/unitățile M.A.I., iar comunicarea datelor de structurile/unitățile M.A.I. se realizează în conformitate cu atribuțiile legale ale acestora.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), comunicarea datelor cu caracter personal către alte autorități sau instituții publice este permisă în următoarele situații:

a) persoana vizată și-a exprimat consimțământul expres și neechivoc pentru comunicarea datelor sale;

b) comunicarea este necesară pentru a preveni un pericol grav și iminent cel puțin asupra vieții, integrității corporale sau sănătății unei persoane ori a proprietății acesteia.

(4) Comunicarea datelor cu caracter personal către entități de drept privat care își desfășoară activitatea pe teritoriul României se efectuează numai dacă există o obligație legală expresă sau cu autorizarea Autorității naționale de supraveghere.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), comunicarea datelor cu caracter personal către entități de drept privat care își desfășoară activitatea pe teritoriul României sau în afara acestuia este permisă dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru comunicarea datelor sale sau dacă este necesară pentru a preveni un pericol grav și iminent cel puțin asupra vieții, integrității corporale sau sănătății unei persoane ori a proprietății acesteia sau a unei alte persoane amenințate.

Art. 10. -

(1) Datele cu caracter personal deținute de structurile/unitățile M.A.I. potrivit scopurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) pot fi transferate următorilor destinatari:

a) autorităților polițienești, judiciare sau altor autorități competente din statele membre ori organismelor sau instituțiilor Uniunii Europene cu atribuții în domeniul cooperării polițienești ori judiciare în materie penală;

b) Organizației Internaționale a Poliției Criminale - Interpol sau altor instituții internaționale similare;

c) organismelor de poliție din state terțe.

(2) Transferul datelor cu caracter personal prevăzut la alin. (1) se realizează în una dintre următoarele situații:

a) există o prevedere legală expresă în legislația națională sau într-un tratat ratificat de România;

b) există prevederi legale care reglementează cooperarea polițienească sau cooperarea judiciară internațională în materie penală;

c) când transferul este necesar pentru prevenirea unui pericol grav și iminent asupra vieții, integrității corporale sau sănătății unei persoane ori a proprietății acesteia, precum și pentru combaterea unei infracțiuni grave prevăzute de lege, cu respectarea legii române.

Art. 11. -

(1) Cererile pentru comunicarea datelor cu caracter personal adresate structurilor/unităților M.A.I. de către alte structuri/unități ale M.A.I., alte autorități sau instituții publice, entități de drept privat care își desfășoară activitatea pe teritoriul României sau în afara acestuia și organisme de poliție ale altor state trebuie să conțină datele de identificare a solicitantului, precum și motivarea și scopul cererii, conform prevederilor legale interne sau celor cuprinse în acordurile internaționale la care România este parte. Cererile care nu conțin aceste date și nu sunt conforme prevederilor legale interne sau celor cuprinse în acordurile internaționale la care România este parte se resping.

(2) Înainte de comunicare, structurile/unitățile M.A.I. verifică dacă datele solicitate sunt exacte, complete și actualizate. În cazul în care se constată că nu sunt corecte, complete sau actualizate, datele nu se comunică. În comunicări trebuie indicate, după caz, datele care rezultă din hotărâri ale instanțelor judecătorești ori din actele prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, clasarea, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale sau trimiterea în judecată, precum și datele bazate pe opinii și interpretări personale rezultate din activitățile prevăzute la art. 1 alin. (1). Datele bazate pe opinii și interpretări personale rezultate din activitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) trebuie verificate la sursă înainte de a fi comunicate, iar gradul de acuratețe și exactitate al acestor date trebuie întotdeauna menționat cu ocazia comunicării.

(3) În situația în care au fost transmise date incorecte sau neactualizate, structurile/unitățile M.A.I. au obligația să îi informeze pe destinatarii respectivelor date asupra neconformității acestora, cu menționarea datelor care au fost modificate sau, dacă este cazul, cu precizarea că datele transmise trebuie rectificate, șterse ori blocate.

(4) În situația în care se constată că au fost transmise date cu caracter personal în mod ilegal, structurile/unitățile M.A.I. au obligația de a-i informa pe destinatarii acestor date, cu precizarea că datele transmise trebuie șterse de îndată.

(5) În situația în care se constată că structurilor/unităților M.A.I. le-au fost transmise date cu caracter personal incorecte sau neactualizate, datele se rectifică, se șterg sau, după caz, se blochează, în condițiile legii. Dacă structurilor/unităților M.A.I. le sunt transmise în mod eronat sau ilegal astfel de date, acestea se șterg sau, după caz, se blochează de îndată. Entitatea care a transmis datele este informată cu privire la măsura adoptată și motivul adoptării acesteia.

(6) În cazul în care structurilor/unităților M.A.I. le sunt transmise, potrivit legii, date cu caracter personal nesolicitate, acestea au obligația de a verifica dacă datele sunt necesare în scopul pentru care au fost transmise. Datele care nu sunt necesare scopului se șterg sau, după caz, se blochează de îndată. Entitatea care a transmis datele este informată cu privire la măsura adoptată și motivul adoptării acesteia.

Art. 12. -

(1) La comunicarea datelor cu caracter personal către alte autorități sau instituții publice, entități de drept privat care își desfășoară activitatea pe teritoriul României sau în afara acestuia, ori către destinatarii prevăzuți la art. 10 alin. (1), structurile/unitățile M.A.I. atenționează destinatarii asupra interdicției de a prelucra datele comunicate în alte scopuri decât cele specificate în cererea de comunicare.

(2) La comunicarea datelor cu caracter personal potrivit alin. (1) i se indică destinatarului limitări ale prelucrării, dacă este cazul, și termene de păstrare adecvate și se precizează obligația de a șterge datele cu caracter personal transmise la expirarea termenului indicat sau, dacă este cazul, de a proceda la blocarea acestora. Termenele de păstrare comunicate nu pot depăși termenele stabilite prin prevederi legale ori, după caz, cele stabilite de structurile/unitățile M.A.I. prin reguli proprii, potrivit dispozițiilor art. 31, pentru acele categorii de date cu caracter personal pe care le dețin și urmează să facă obiectul comunicării.

(3) În cazul în care se comunică date cu caracter personal destinatarilor prevăzuți la art. 10 alin. (1) lit. a), pot fi comunicate limitări ale prelucrării doar dacă acestea sunt stabilite de lege, iar termenele de păstrare sunt cele stabilite prin prevederi legale ori, după caz, de structurile/unitățile M.A.I. prin reguli proprii, potrivit dispozițiilor art. 31.

(4) Prelucrarea datelor de către destinatari în alte scopuri decât cele care au format obiectul cererii se poate realiza numai cu acordul structurilor/unităților M.A.I. care le-au comunicat și numai cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (2)-(5) și ale art. 10.

(5) Structurile/Unitățile M.A.I. pot solicita destinatarilor prevăzuți la alin. (1), cărora le-au fost comunicate date cu caracter personal, informații cu privire la modul în care acestea au fost prelucrate.

Art. 13. -

(1) Pentru datele cu caracter personal comunicate de către alte autorități competente sau entități de drept privat din afara teritoriului României, în cazul în care este precizat un termen de păstrare a datelor, structurile/unitățile M.A.I. au obligația de a șterge ori, după caz, de a bloca datele la expirarea termenului de păstrare a datelor indicat. În cazul în care nu este precizat un termen de păstrare a datelor, sunt aplicabile termenele de stocare a datelor cu caracter personal, stabilite pentru acele categorii de date de către structurile/unitățile M.A.I., potrivit dispozițiilor art. 31.

(2) În cazul datelor cu caracter personal prevăzute la alin. (1), structurile/unitățile M.A.I. au obligația de a verifica periodic, o dată la 3 ani, necesitatea stocării acestora.

(3) Datele cu caracter personal a căror stocare nu mai este necesară se șterg sau, după caz, se blochează, chiar dacă nu s-a împlinit termenul precizat de entitatea care le-a transmis ori cel prevăzut de regulile stabilite potrivit dispozițiilor art. 31.

(4) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică dacă la momentul expirării termenului de păstrare a datelor, indicat de autoritatea competentă sau entitatea de drept privat din afara teritoriului României, datele cu caracter personal sunt în continuare necesare pentru efectuarea de acte premergătoare în vederea începerii urmăririi penale, pentru desfășurarea urmăririi penale sau pentru executarea unei pedepse.

Art. 14. -

Datele cu caracter personal comunicate de către autoritățile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene, denumit în continuare stat membru, pot fi prelucrate suplimentar de către structurile/unitățile M.A.I., în alt scop decât cel pentru care au fost transmise, în una dintre următoarele situații:

a) pentru prevenirea, constatarea, cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor ori executarea pedepselor, altele decât cele pentru care au fost comunicate;

b) pentru derularea altor proceduri judiciare sau administrative direct legate de prevenirea, constatarea, cercetarea ori urmărirea penală a infracțiunilor ori executarea pedepselor;

c) pentru prevenirea unui pericol iminent și grav la adresa ordinii și siguranței publice;

d) în orice alt scop, cu consimțământul prealabil al statului membru care transmite sau cu consimțământul persoanei vizate, potrivit legii.

Art. 15. -

(1) Datele cu caracter personal comunicate de către autoritățile competente ale unui alt stat membru pot fi transferate de structurile/unitățile M.A.I. către autorități competente dintr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, denumit în continuare stat terț, sau către organisme internaționale, numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) se impune pentru prevenirea, constatarea, cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor ori executarea pedepselor;

b) datele cu caracter personal sunt comunicate organismului internațional ori autorității statului terț competente în prevenirea, constatarea, cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau pentru executarea pedepselor;

c) există acordul statului membru care a comunicat datele pentru transfer;

d) statul terț sau organismul internațional în cauză asigură un nivel corespunzător de protecție pentru prelucrarea de date urmărită.

(2) Datele cu caracter personal pot fi comunicate în condițiile prevăzute la alin. (1), fără acordul statului membru, numai dacă transferul de date este strict necesar pentru prevenirea unui pericol grav și iminent la adresa ordinii și siguranței publice a unui stat membru ori a unui stat terț sau a intereselor fundamentale ale unui stat membru, iar acordul prealabil nu poate fi obținut în timp util.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...