Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr.530/2012 privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă
(reformare)
Număr celex: 32012R0530

Modificări (...)

În vigoare de la 20 iulie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

___________

(1) JO C 43, 15.2.2012, p. 98.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziția Parlamentului European din 23 mai 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 7 iunie 2012.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 417/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 februarie 2002 privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă (3) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial (4). Deoarece sunt necesare modificări ulterioare, respectivul regulament ar trebui reformat, din motive de claritate.

___________

(3) JO L 64, 7.3.2002, p. 1.

(4) A se vedea anexa I.

(2) În cadrul politicii comune de transport, ar trebui luate măsuri pentru a spori siguranța și pentru a preveni poluarea în transportul maritim.

(3) Uniunea este serios preocupată de accidentele maritime în care sunt implicate petroliere și de poluarea liniilor sale de coastă și de daunele provocate faunei și florei și altor resurse marine.

(4) În Comunicarea sa referitoare la politica comună privind siguranța maritimă, Comisia a subliniat cererea Consiliului extraordinar privind mediul și transporturile din 25 ianuarie 1993 de a sprijini acțiunea Organizației Maritime Internaționale (OMI) în vederea reducerii diferențelor în materie de siguranță dintre navele noi și cele existente, prin modernizarea și/sau eliminarea treptată a navelor existente.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...