Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii
(reformare)
(Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012R0531

Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

În vigoare de la 01 iulie 2012 până la 30 iunie 2022

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

___________

(1) JO C 24, 28.1.2012, p. 131.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziția Parlamentului European din 10 mai 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 30 mai 2012.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2007 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Comunității (3) a fost modificat în mod substanțial (4). Din motive de claritate, ar trebui, cu ocazia noilor modificări, să se procedeze la reformarea regulamentului menționat.

___________

(3) JO L 171, 29.6.2007, p. 32.

(4) A se vedea anexa I.

(2) Obiectivul de a reduce diferența dintre tarifele naționale și cele de roaming, care a fost cuprins în cadrul de evaluare comparativă pentru perioada 2011-2015 al Comisiei, susținut de Grupul la nivel înalt i2010 în noiembrie 2009, și inclus în Comunicarea Comisiei intitulată "O agendă digitală pentru Europa", ar trebui să rămână și obiectivul prezentului regulament. Vânzarea separată preconizată a serviciilor de roaming și a serviciilor naționale ar trebui să stimuleze concurența și implicit să ducă la reducerea prețurilor pentru clienți și la crearea unei piețe interne a serviciilor de roaming în Uniune cu diferențe nesemnificative între tarifele naționale și cele de roaming. Serviciile de roaming la nivelul Uniunii pot stimula dezvoltarea unei piețe interne a telecomunicațiilor în Uniune.

(3) Nu se poate spune că există o piață internă a telecomunicațiilor atât timp cât există diferențe semnificative între prețurile naționale și cele pentru serviciile de roaming. Prin urmare, obiectivul final ar trebui să fie acela de a elimina diferența dintre tarifele naționale și cele de roaming, instituind astfel o piață internă pentru serviciile de comunicații mobile.

(4) Nivelul ridicat al tarifelor pentru serviciile de voce, SMS și de comunicații de date în roaming pe care trebuie să le plătească utilizatorii de rețele publice de comunicații mobile, precum studenții, persoanele care călătoresc în scop de afaceri și turiștii, acționează ca un obstacol în calea utilizării dispozitivelor mobile cu ocazia călătoriilor în străinătate, în interiorul Uniunii, și prezintă importanță pentru consumatori, autoritățile naționale de reglementare și instituțiile Uniunii, constituind totodată un obstacol semnificativ pentru piața internă. Aceste tarife excesive cu amănuntul decurg atât din tarifele cu ridicata mari percepute de operatorul străin al rețelei-gazdă, cât și, în multe cazuri, din marjele ridicate asupra prețului cu amănuntul, impuse de propriul operator de rețea al clientului. Din cauza absenței concurenței, adeseori reducerile tarifelor cu ridicata nu sunt transferate utilizatorului final. Cu toate că anumiți operatori au introdus recent formule tarifare care oferă clienților condiții mai avantajoase și prețuri relativ mai scăzute, există încă dovezi că relația dintre costuri și prețuri este foarte diferită de cea care ar exista pe o piață competitivă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...