Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Modificări (3), Puneri în aplicare (4), Referințe (3), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 iulie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 21

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice și financiare în vederea menținerii stabilității economice în contextul crizei financiare globale actuale și de a asigura îmbunătățirea corespunzătoare a cadrului legislativ relevant, inclusiv prin integrarea acquis-ului comunitar în legislația națională,

ținând seama că adoptarea prezentei ordonanțe de urgență se impune ca urmare a expirării termenului de transpunere în legislația națională (1 iulie 2011) a prevederilor Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, ale Directivei 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului și conținutul acordului dintre depozitar și societatea de administrare și ale Directivei 2010/44/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la fuziunea fondurilor, structurile de tip "master/feeder" și procedura de notificare,

respectiv netranspunerea în regim de urgență a prevederilor directivelor sus-menționate ar reprezenta pierderea credibilității reformei organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere faptul că de la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, la nivel comunitar au fost adoptate o serie de acte normative relevante în materie cu impact asupra pieței de capital a căror transpunere necesită adoptarea de dispoziții la nivelul legislației primare,

ținând cont de faptul că situațiile concrete apărute în practică ulterior adoptării Legii pieței de capital reclamă modificarea, în regim de urgență, a unor prevederi existente astfel încât să se asigure un grad mai ridicat de protecție a investițiilor și a investitorilor pe piața de capital,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

TITLUL I Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentul titlu reglementează înființarea și funcționarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a societăților de administrare a investițiilor.

(2) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său și prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., sunt fondurile deschise de investiții și societățile de investiții, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Puneri în aplicare (1)

a) au ca unic scop efectuarea de investiții colective, plasând resursele bănești în instrumente financiare lichide la care se face referire în art. 82 și operând pe principiul diversificării riscului și administrării prudențiale;

b) titlurile de participare sunt, la cererea deținătorilor, răscumpărabile continuu, direct sau indirect, din activele respectivelor organisme. Activitatea O.P.C.V.M. de a se asigura că valoarea titlurilor sale de participare pe o piață nu variază semnificativ în raport cu valoarea activului net unitar poate fi considerată echivalentă a operațiunii de răscumpărare.

(2) O.P.C.V.M. pot fi constituite din mai multe compartimente de investiții.

(3) O.P.C.V.M. sunt înființate fie sub formă de fonduri deschise de investiții, pe bază de contract civil, fie sub formă de societăți de investiții, prin act constitutiv.

(4) Titlurile de participare ale O.P.C.V.M. sunt unități de fond sau acțiuni emise de O.P.C.V.M., în funcție de modul de constituire al acestora.

(5) Societățile de investiții care își plasează activele, prin intermediul filialelor, cu preponderență altfel decât în valori mobiliare, nu sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență.

(6) O.P.C.V.M. nu se pot transforma în alte tipuri de organisme de plasament colectiv.

(7) Orice organism de plasament colectiv se poate transforma într-un O.P.C.V.M., cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementărilor emise de C.N.V.M.

Art. 3. -

(1) În înțelesul prezentului titlu, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. capital inițial - fondurile definite conform reglementărilor comune ale Băncii Naționale a României/Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (BNR/CNVM) privind fondurile proprii emise în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006;

2. client - orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate, inclusiv un O.P.C.V.M., căreia o societate de administrare a investițiilor îi prestează serviciul de administrare a portofoliului colectiv ori serviciile prevăzute la art. 5 alin. (3);

3. deținător de titluri de participare - orice persoană fizică ori juridică care deține unul sau mai multe titluri de participare ale unui O.P.C.V.M.;

4. indicatori sintetici de risc și de randament - indicatori sintetici în sensul art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile-cheie destinate investitorilor și condițiile care trebuie îndeplinite pentru furnizarea informațiilor-cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decât hârtia, ori prin intermediul unui website;

5. instrumente ale pieței monetare - instrumente financiare tranzacționate de regulă în cadrul pieței monetare, care sunt lichide și a căror valoare poate fi determinată cu precizie în orice moment; Puneri în aplicare (1)

6. fonduri proprii - fondurile proprii definite conform reglementărilor comune BNR/CNVM privind fondurile proprii emise în aplicarea O.U.G. nr. 99/2006;

7. fuziunea O.P.C.V.M.-urilor - o operațiune prin care:

(i) unul sau mai multe O.P.C.V.M.-uri ori compartimente de investiții ale acestora, denumite O.P.C.V.M-uri absorbite, își transferă, în momentul dizolvării lor fără lichidare, totalitatea patrimoniului unui alt O.P.C.V.M. existent sau unui compartiment de investiții al acestuia, denumit O.P.C.V.M. absorbant, în schimbul repartizării de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant către deținătorii lor de titluri de participare, precum și, eventual, a unei plăți în numerar care să nu depășească 10% din valoarea activului net a respectivelor titluri de participare;

(ii) două sau mai multe O.P.C.V.M.-uri ori compartimente de investiții ale acestora, denumite O.P.C.V.M.-uri absorbite, își transferă, în momentul dizolvării lor fără lichidare, totalitatea patrimoniului unui O.P.C.V.M. pe care îl formează sau unui compartiment de investiții al acestuia, denumit O.P.C.V.M. absorbant, în schimbul repartizării de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului nou-constituit către deținătorii lor de titluri de participare, precum și, eventual, a unei plăți în numerar care să nu depășească 10% din valoarea activului net a respectivelor titluri de participare;

8. fuziune națională a O.P.C.V.M. - o fuziune între O.P.C.V.M-uri stabilite în România, în cazul în care cel puțin unul dintre O.P.C.V.M-urile implicate a notificat distribuirea titlurilor sale de participare în alt stat membru;

9. fuziune transfrontalieră a O.P.C.V.M. - o fuziune între mai multe O.P.C.V.M.-uri:

(i) dintre care cel puțin un O.P.C.V.M. este stabilit în România și un O.P.C.V.M. în alt stat membru; sau

(ii) care sunt stabilite în România, dar fuziunea are ca rezultat un nou O.P.C.V.M. stabilit în alt stat membru; sau

(iii) care sunt stabilite într-un stat membru, altul decât România, dar fuziunea are ca rezultat un nou O.P.C.V.M. stabilit în România;

10. legături strânse - situația prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 297/2004;

11. O.P.C.V.M. de tip feeder - un O.P.C.V.M. sau un compartiment de investiții al acestuia care a fost autorizat să investească, prin exceptare de la art. 2 alin. (1) lit. a), art. 82, 85, 88 și art. 90 alin. (2) lit. c), cel puțin 85% din activele sale în titluri de participare emise de un alt O.P.C.V.M. sau de un compartiment de investiții al acestuia care reprezintă O.P.C.V.M.-ul de tip master;

12. O.P.C.V.M. de tip master - un O.P.C.V.M. sau un compartiment de investiții al acestuia care:

a) are cel puțin un O.P.C.V.M. de tip feeder printre deținătorii săi de titluri de participare;

b) nu este el însuși un O.P.C.V.M. de tip feeder; și

c) nu deține titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. de tip feeder;

13. participație calificată - deținerea, directă sau indirectă, într-o societate de administrare a investițiilor a unei participații care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social ori din drepturile de vot sau care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra administrării societății de administrare a investițiilor în care este deținută participația respectivă. Determinarea deținerilor și a drepturilor de vot se efectuează în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M. care transpun prevederile art. 9 și 10 din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată cu privire la armonizarea cerințelor de transparență, având în vedere condițiile de cumulare prevăzute la art. 12 alin. (4) și (5) din aceeași directivă;

14. persoană relevantă în relație cu o societate de administrare a investițiilor:

a) un director/membru al directoratului, acționar sau echivalent, ori un administrator/membru al consiliului de supraveghere al unei societăți de administrare a investițiilor; sau

b) un angajat al societății de administrare a investițiilor sau orice altă persoană fizică ale cărei servicii sunt puse la dispoziția și se află sub controlul societății de administrare a investițiilor și care este implicată în prestarea serviciului de administrare a portofoliului colectiv de către societatea de administrare a investițiilor; sau

c) o persoană fizică direct implicată în prestarea de servicii către societatea de administrare a investițiilor în baza unui acord de delegare încheiat cu o terță parte în vederea desfășurării de către societatea de administrare a investițiilor a activității de administrare a portofoliului colectiv;

15. practica de sincronizare cu piața ("market timing") - practică frauduloasă prin intermediul căreia un investitor efectuează operațiuni de subscriere și răscumpărare sau conversie de titluri de participare în mod sistematic, într-o perioadă scurtă de timp, profitând de diferențele temporale și/sau deficiențele metodei de determinare a valorii activelor nete;

16. rebalansarea portofoliului - o modificare semnificativă a compoziției portofoliului unui O.P.C.V.M.;

17. risc de contraparte - riscul de pierdere pentru O.P.C.V.M. care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzacție să nu își îndeplinească obligațiile înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacției;

18. risc de lichiditate - riscul ca o poziție din portofoliul O.P.C.V.M.-ului să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un interval de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea O.P.C.V.M. de a respecta în orice moment prevederile art. 2 alin. (1) lit. b);

19. risc operațional - riscul de pierdere pentru O.P.C.V.M. care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne și din erori umane și deficiențe ale sistemelor societății de administrare a investițiilor sau din evenimente externe și include riscul juridic și de documentare și riscul care decurge din procedurile de tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele O.P.C.V.M.;

20. risc de piață - riscul de pierdere pentru O.P.C.V.M. care decurge din fluctuația valorii de piață a pozițiilor din portofoliul O.P.C.V.M., fluctuație care poate fi atribuită modificării variabilelor pieței, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, prețurile acțiunilor și ale mărfurilor sau solvabilitatea unui emitent;

21. state membre - statele membre ale Uniunii Europene și celelalte state aparținând Spațiului Economic European;

22. stat membru de origine:

a) statul membru în care societatea de administrare a investițiilor/societatea de investiții își are sediul social;

b) statul membru în care este autorizat și stabilit un O.P.C.V.M.;

23. stat membru gazdă:

a) statul membru, altul decât statul membru de origine, în care o societate de administrare a investițiilor are o sucursală sau își desfășoară activitatea;

b) statul membru, altul decât statul membru de origine al O.P.C.V.M., în care sunt distribuite titluri de participare emise de acesta;

24. sucursala - structură organizată, fără personalitate juridică distinctă a unei societăți de administrare a investițiilor, care prestează o parte sau toate serviciile pentru care societatea de administrare a investițiilor a fost autorizată. Toate sediile stabilite în România de către o societate de administrare a investițiilor cu sediul social situat într-un alt stat membru sunt considerate ca o singură sucursală;

25. suport durabil - orice instrument cu ajutorul căruia investitorul poate stoca informații care îi sunt adresate personal, într-un mod care să permită ca informațiile respective să poată fi consultate ulterior pe o perioadă de timp adaptată scopului acestor informații și care permite reproducerea fidelă a informațiilor stocate; Puneri în aplicare (1)

26. valori mobiliare:

a) acțiunile și alte valori echivalente acțiunilor;

b) obligațiuni și alte titluri de creanță;

c) orice alte titluri negociabile care dau dreptul de a achiziționa respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 6 se aplică mutatis mutandis reglementările naționale care transpun prevederile art. 13-16 din Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiții și al instituțiilor de credit (reformare).

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 26, valorile mobiliare exclud tehnicile și instrumentele prevăzute la art. 84.

CAPITOLUL II Societăți de administrare a investițiilor

SECȚIUNEA 1 Condiții de autorizare și retragere a autorizației unei societăți de administrare a investițiilor

SUBSECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

Art. 4. - Puneri în aplicare (1)

(1) Societatea de administrare a investițiilor, denumită în continuare S.A.I., persoană juridică română, este constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, și funcționează numai în baza autorizației C.N.V.M.

(2) S.A.I. va fi înscrisă în Registrul C.N.V.M. la data autorizării.

(3) În toate actele oficiale, S.A.I. trebuie să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul și data înscrierii în Registrul C.N.V.M.

(4) C.N.V.M. va notifica de îndată Autorității Europene pentru Piețe și Valori Mobiliare, denumită în continuare ESMA, cu privire la orice autorizare a unei S.A.I.

SUBSECȚIUNEA a 2-a
Servicii prestate de societățile de administrare a investițiilor

Art. 5. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(1) S.A.I. va avea ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru. Puneri în aplicare (1), Derogări (1)

(2) Pe lângă administrarea O.P.C.V.M. menționată la alin. (1), S.A.I. poate administra, sub condiția autorizării C.N.V.M., și alte organisme de plasament colectiv, denumite în continuare A.O.P.C., pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudențiale. Modificări (1)

(3) Prin excepție de la alin. (1) și (2), S.A.I. poate desfășura, pe lângă administrarea de organisme de plasament colectiv, și următoarele activități: Modificări (1)

a) administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2. alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;

b) servicii conexe:

(i) consultanța de investiții privind unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;

(ii) activitatea de păstrare și administrare legată de titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv.

(4) S.A.I. poate fi autorizată să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (3) numai în situația în care este autorizată în prealabil să desfășoare activitățile menționate la alin. (1) sau (2) și poate fi autorizată să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (3) lit. b) numai în situația în care desfășoară activitățile prevăzute la alin. (3) lit. a). Modificări (1)

Art. 6. -

Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se referă la:

a) administrarea investițiilor;

b) desfășurarea de activități privind:

1. servicii juridice și de contabilitate aferente administrării de portofolii;

2. cererile de informare ale clienților;

3. evaluarea portofoliului și determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;

4. monitorizarea conformității cu reglementările în vigoare;

5. menținerea unui registru al deținătorilor de titluri de participare;

6. distribuția veniturilor;

7. emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...