Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor

Modificări (6), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 ianuarie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (3)

Prezenta ordonanță de urgență stabilește unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei, precum și dreptului de autor și drepturilor conexe dreptului de autor, potrivit unor concepții și terminologii unitare în aceste domenii.

Art. 2. - Modificări (3)

Ministerul Culturii și Cultelor, organ de specialitate al administrației publice centrale, asigură elaborarea și aplicarea strategiei în domeniile culturii și artei, cultelor, dreptului de autor și drepturilor conexe dreptului de autor, activității cinematografice și audiovizualului.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) În subordinea Ministerului Culturii și Cultelor se reorganizează Oficiul Român pentru Drepturile de Autor ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe dreptului de autor, cu personalitate juridică, condus de un director general, ajutat de un director general adjunct. Directorul general, directorul general adjunct, precum și cei 20 de arbitri prevăzuți la art. 137 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare, sunt numiți prin ordin al ministrului culturii și cultelor, potrivit legii.

(2) Cheltuielile curente și de capital ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se finanțează din venituri extrabugetare și din alocații acordate de la bugetul de stat.

(3) Veniturile extrabugetare ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se constituie din:

a) tarife percepute pentru înscrierea în registrele administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în condițiile legii; tarifele sunt cuprinse între 50.000 lei și 200.000 lei, în funcție de tipul operei și de natura înregistrării; aceste tarife vor fi diferențiate și actualizate periodic prin hotărâre a Guvernului;

b) sume încasate pentru eliberarea marcajului distinctiv prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculator;

c) donații și sponsorizări;

d) desfășurarea altor activități prevăzute de Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Culturii și Cultelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 4. -

(1) În subordinea Ministerului Culturii și Cultelor se înființează Centrul Național al Cinematografiei prin reorganizarea Oficiului Național al Cinematografiei, ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul cinematografiei, cu personalitate juridică, condus de un președinte, ajutat de un vicepreședinte, numiți prin ordin al ministrului culturii și cultelor, potrivit legii. Modificări (1)

(2) Cheltuielile curente și de capital ale Centrului Național al Cinematografiei se finanțează integral de la bugetul de stat.

(3) În subordinea Centrului Național al Cinematografiei funcționează Arhiva Națională de Filme - Cinemateca Română, Studioul de Creație Cinematografică și Editura "Video".

(4) Organizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Culturii și Cultelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Personalul de conducere - președinte și vicepreședinte, respectiv director general și director general adjunct - din cadrul Centrului Național al Cinematografiei și, respectiv, al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor va fi salarizat la nivelul funcțiilor asimilate cu funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările ulterioare. Modificări (1)

(2) Personalul Oficiului Național al Cinematografiei se consideră transferat la Centrul Național al Cinematografiei până la ocuparea posturilor prin examen sau concurs, potrivit legii.

Art. 6. -

Consiliul Oficiului Național al Cinematografiei se înlocuiește cu Colegiul consultativ al Centrului Național al Cinematografiei, ale cărui atribuții și mod de organizare și funcționare se stabilesc prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

Art. 7. - Modificări (1)

Inspectoratele pentru cultură județene, respectiv al municipiului București, se reorganizează în inspectorate pentru cultură și culte județene, respectiv al municipiului București.

Art. 8. -

(1) Membrii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, ai Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, ai Comisiei Naționale de Arheologie, ai Consiliului Fondului Cultural Național, ai Colegiului consultativ al Centrului Național al Cinematografiei, precum și ai altor comisii de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor au calitatea de colaborator și își pot desfășura activitatea prin încheierea unor convenții civile, în condițiile legii. Modificări (1), Reviste (1)

(2) Convențiile civile prevăzute la alin. (1) se încheie pe durata pentru care membrii sunt numiți în comisiile de specialitate, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii acestora după expirarea acestui termen. Modificări (1), Reviste (1)

(3) Indemnizația lunară cuvenită fiecărui membru al comisiilor de specialitate, indiferent de numărul ședințelor, nu poate depăși 12% din indemnizația corespunzătoare funcției de secretar de stat. Modificări (1)

(4) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), care își desfășoară activitatea în alte localități decât cea de domiciliu, beneficiază, de asemenea, de decontarea cheltuielilor de transport și cazare, în condițiile stabilite pentru salariații instituțiilor publice, în măsura în care prin convenția încheiată se prevede acest lucru. Modificări (1)

Art. 9. -

Alineatele (1) și (2) ale articolului 56 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 27 octombrie 2000, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 56. -

(1) În termen de 150 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se înființează Laboratorul Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Patrimoniului Cultural Național Mobil, instituție publică în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) Ministerul Culturii și Cultelor va iniția Hotărârea Guvernului privind organizarea și funcționarea Laboratorului Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Patrimoniului Cultural Național Mobil."

Art. 10. - Modificări (1)

Art. 2, 3, 7, 8, 9 și 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 30 octombrie 1997 (aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999), republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (2), (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice, art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculator, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul culturii și cultelor,
Răzvan Theodorescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

București, 11 ianuarie 2001.

Nr. 9.

;
se încarcă...