Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței

Modificări (10), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (4), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 martie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1)

Produsele și serviciile care se realizează sau, respectiv, se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special, precum și al celor care se execută de regiile autonome, companiile și societățile naționale, ale căror prețuri și tarife se stabilesc și se ajustează cu avizul Oficiului Concurenței, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 2. -

(1) Prețurile produselor și tarifele serviciilor prevăzute la art. 1 se pot ajusta, de regulă, la un interval de 3 luni, cu avizul Oficiului Concurenței, pe baza cererilor de ajustare primite de la producători, prestatori sau autorități de reglementare, după caz, dacă parametrul de ajustare se modifică cu cel puțin 5% față de nivelul existent la data precedentei ajustări. Jurisprudență (2)

(2) După informarea prealabilă a Guvernului și pe baza acordului acestuia Oficiul Concurenței avizează prețurile sau tarifele produselor și serviciilor prevăzute la art. 1, în limitele prețului nominal rezultat din aplicarea, la prețul inițial, a modificării parametrului de ajustare, ținându-se seama de criteriile, modalitățile de ajustare, precum și de un coeficient de corecție care reflectă avantajul consumatorului, stabilite prin hotărâre a Guvernului. Jurisprudență (2)

Art. 3. -

(1) Nivelurile de preț sau de tarif cuprinse în avize se determină de Oficiul Concurenței pe baza analizei situației economico-financiare a producătorilor sau a prestatorilor, precum și a influențelor reale în costuri. În avizul Oficiului Concurenței se va menționa, pe lângă prețul sau tariful ajustat, și nivelul parametrului existent la data ajustării, față de care se va determina modificarea parametrului respectiv la ajustarea ulterioară.

(2) Criteriile, modalitățile concrete de ajustare a prețurilor și tarifelor pentru produsele și serviciile prevăzute în anexă, precum și coeficientul de corecție se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Oficiului Concurenței, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Pentru transportul prin conducte magistrale al țițeiului și produselor petroliere din țară și din import, pentru servicii telefonice de bază internaționale, servicii poștale de bază internaționale, apă grea și medicamente de uz uman ajustarea prețurilor și tarifelor se va face pe baza cursului mediu de schimb al leului față de dolarul S.U.A. pe primele 20 de zile ale lunii în care se solicită ajustarea, calculat pe baza datelor comunicate de Banca Națională a României. Modificări (2)

(4) Pentru celelalte produse și servicii prevăzute în anexă prețurile și tarifele se ajustează pe baza ultimului indice al prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică și Studii Economice.

Art. 4. -

(1) În cazuri deosebite, cum ar fi restructurarea sau reorganizarea regiilor autonome, companiilor și societăților naționale, modificarea structurală a costurilor sau a producției ori modificarea condițiilor de producție, Oficiul Concurenței poate să analizeze, la solicitarea producătorilor, prestatorilor sau, după caz, a autorității de reglementare, nivelul costurilor, al prețurilor și al tarifelor la produsele și serviciile prevăzute în anexă și să avizeze, după informarea și aprobarea Guvernului, niveluri de preț și tarif mai mari decât cele rezultate conform dispozițiilor art. 2 și 3. Modificări (1), Jurisprudență (2)

(2) În cazul concesionării serviciilor publice prevăzute în anexă prețurile și tarifele se pot stabili și ajusta, cu avizul Oficiului Concurenței, pe baza unor reguli sau formule de ajustare stabilite prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa autorității publice concedente sau, după caz, coordonatoare a concedentului.

Art. 5. -

(1) În cazul producătorilor sau prestatorilor cuprinși în programe de dezvoltare și reabilitare a utilităților, pentru care Guvernul a stabilit, pentru perioade determinate, la unele dintre produsele și serviciile prevăzute la art. 1, reguli sau formule de ajustare, altele decât cele prevăzute la art. 2 și 3, nivelurile concrete ale prețurilor și tarifelor se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, pe baza regulilor respective.

(2) Prețurile și tarifele produselor și serviciilor, pentru care prin legi speciale este instituit avizul Oficiului Concurenței, se stabilesc și pot fi ajustate conform art. 2-4, pe baza ultimului indice al prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică și Studii Economice, dacă prin legile respective nu se prevede altfel.

Art. 6. -

Prețurile de comercializare ale medicamentelor de uz uman provenite din import se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței și se vor ajusta conform prevederilor art. 2-4.

Art. 7. -

(1) Producătorii, prestatorii și importatorii produselor și serviciilor ale căror prețuri și tarife sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență, precum și autoritățile de reglementare prevăzute la art. 2 alin. (1) și la art. 4 alin. (1) au obligația să respecte prevederile art. 1-6.

(2) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență revine Oficiului Concurenței.

Art. 8. -

(1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte:

a) practicarea de către producători, prestatori și importatori a altor prețuri sau tarife decât cele avizate sau fără avizul Oficiului Concurenței; Modificări (1)

b) prezentarea de către producători, prestatori și importatori de date eronate la fundamentarea cererii de stabilire sau de ajustare a prețurilor și tarifelor;

c) refuzul producătorilor, prestatorilor și importatorilor de a se supune controlului prevăzut la art. 7.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei.

(3) Prețurile și tarifele stabilite și practicate greșit se corectează, iar sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârșirii contravenției prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se confiscă.

(4) Aplicarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.

(5) Contravențiile se constată și se sancționează de persoanele împuternicite în acest scop de Oficiul Concurenței, care vor aplica amenda și vor dispune vărsarea la bugetul de stat a sumelor confiscate.

(6) Împotriva procesului-verbal de constatare și de aplicare a sancțiunilor dispuse se poate face plângere în condițiile prevăzute la art. 31 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 2 aprilie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 88/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 1 iunie 1999, cu modificările ulterioare;

b) orice alte dispoziții contrare.

(2) Hotărârea Guvernului nr. 1.019/2000 privind aprobarea metodologiei de stabilire și ajustare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare în municipiul București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 7 noiembrie 2000, rămâne în vigoare în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția art. 8 care se înlocuiește cu art. 8 din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Șeful Oficiului Concurenței,
Nicu Tănase
Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Dan Nica
Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

București, 26 februarie 2001.

Nr. 36.

ANEXĂ Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

LISTA
cuprinzând produsele și serviciile ale căror prețuri și tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
Parametrii de ajustare
- Transportul prin conducte magistrale al țițeiului și produselor petroliere din țară și din import cursul de schimb valutar
- Transport de călători pe calea ferată
- deservire generală (exclusiv servicii auxiliare și transport internațional) indicele prețurilor de consum
- Transport fluvial în Delta Dunării și pe căile navigabile interioare, pentru locuitorii zonei, în condițiile subvenționării de la bugetul de stat indicele prețurilor de consum
- Transport urban de călători cu metroul indicele prețurilor de consum
- Servicii telefonice de bază:
- interne indicele prețurilor de consum
- internaționale cursul de schimb valutar
- Servicii poștale de bază:
- interne indicele prețurilor de consum
- internaționale cursul de schimb valutar
- Servicii de radiocomunicații și telecomunicații:
- servicii pentru punerea la dispoziție a emițătoarelor și translatoarelor de televiziune indicele prețurilor de consum
- servicii pentru punerea la dispoziție a emițătoarelor și translatoarelor radio indicele prețurilor de consum
- servicii pentru circuite analogice de radio și televiziune indicele prețurilor de consum
- servicii pentru controlul și supravegherea pieței de telecomunicații indicele prețurilor de consum
- servicii pentru controlul utilizării spectrului radioelectric indicele prețurilor de consum
- Apă brută indicele prețurilor de consum
- Apă potabilă și canalizare indicele prețurilor de consum
- Apă grea cursul de schimb valutar
- Servicii pentru executarea de pașapoarte, cărți de identitate, permise de conducere auto, certificate de înmatriculare auto și pază cu efective de jandarmi indicele prețurilor de consum
- Medicamente de uz uman din țară și din import cursul de schimb valutar
- Servicii specifice de gospodărire a nisipurilor și pietrișurilor indicele prețurilor de consum
- Nisipuri și pietrișuri indicele prețurilor de consum
- Masă lemnoasă pe picior
- prețul de începere a licitației indicele prețurilor de consum
Modificări (8)

;
se încarcă...