Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Regulamentul nr. 2/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul național de protecție

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 februarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum și ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 32 alin. (3) și (10), art. 39 alin. (4) - (6) și art. 43 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie,

în baza Hotărârii Adunării Generale a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România din 4.05.2017,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 29.01.2019,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. -

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul național de protecție, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 7 august 2017, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Preambulul se modifică și va avea următorul cuprins:

"

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum și ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 32 alin. (3) și (10), art. 39 alin. (4) - (6) și art. 43 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie,

în baza Hotărârii Adunării Generale a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România din 4.05.2017,".

2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Fondul național de protecție, denumit în continuare FNP, se constituie ca structură proprie a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare BAAR, de la data preluării de către BAAR a patrimoniului Fondului de Protecție a Victimelor Străzii.

(2) FNP se constituie din:

a) Fondul comun Carte Verde, deținut și administrat de BAAR;

b) 95% din disponibilul preluat de la Fondul de Protecție a Victimelor Străzii, conform art. 39 alin. (5) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, denumită în continuare Legea nr. 132/2017."

3. La articolul 2, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) FNP se constituie ca un fond cu afectațiune specială din care BAAR, în calitate de birou național auto, organism de plată a despăgubirilor și organism de compensare, va achita despăgubiri persoanelor prejudiciate care au acest drept în baza legii sau în baza acordurilor internaționale la care BAAR este parte, precum și cheltuieli legate de plata acestor despăgubiri.

(2) Categoriile de cheltuieli care pot fi achitate din FNP sunt aprobate de adunarea generală a BAAR, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a acordurilor în cadrul cărora BAAR este parte."

4. La articolul 3, alineatele (1) - (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) În vederea îndeplinirii, în orice moment, de către BAAR a atribuțiilor de birou național auto, de organism de plată a despăgubirilor și de organism de compensare, adunarea generală a BAAR stabilește un nivel de referință pentru disponibilul FNP, a cărui valoare nu poate fi mai mică decât valoarea reprezentând echivalentul în lei a sumei de 30.000.000 de euro; nivelul disponibilului se verifică lunar în prima zi lucrătoare a fiecărei luni pentru luna anterioară, la cursul de schimb publicat de Banca Națională a României valabil în ultima zi a lunii anterioare.

(2) Membrii BAAR contribuie proporțional cu primele brute încasate din vânzarea contractelor RCA și Carte Verde în vederea acoperirii cheltuielilor FNP, precum și a constituirii rezervelor pentru obligațiile viitoare.

(3) Resursele financiare ale FNP sunt aprobate de adunarea generală BAAR și includ cel puțin plata unei/unor contribuții."

5. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Contribuțiile prevăzute la alin. (3) și nivelul acestora se stabilesc de către BAAR și se avizează în prealabil de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), în baza propunerii documentate transmise de către BAAR, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (10) din Legea nr. 132/2017."

6. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (1), în situații excepționale, astfel cum acestea sunt prevăzute în instrucțiunile proprii ale BAAR, atunci când disponibilul FNP se situează pentru o perioadă de 3 luni consecutive sub nivelul de referință, dar nu mai puțin de 27.000.000 euro, BAAR aplică măsuri astfel încât disponibilul FNP să atingă cel puțin valoarea de referință într-un termen de maximum 4 luni de la data adoptării acestora."

7. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"

(11) În situația în care, în urma verificărilor efectuate potrivit prevederilor art. 3 alin. (1), disponibilul FNP se situează sub nivelul de 27.000.000 euro, BAAR convoacă cu celeritate adunarea generală și stabilește măsurile care se impun pentru adecvarea disponibilului FNP până la nivelul de referință; măsurile adoptate sunt supuse avizului A.S.F.

(12) BAAR raportează lunar către A.S.F., până în data de 5 a fiecărei luni, nivelul disponibilului FNP înregistrat în ultima zi lucrătoare a lunii precedente."

8. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.

9. La articolul 5, alineatele (1) și (2) se abrogă.

10. Articolul 6 se abrogă.

11. La articolul 7, alineatele (1), (2), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Contribuția la FNP se calculează și se achită proporțional cu volumul primelor brute încasate în luna precedentă pentru asigurarea RCA și Carte Verde, chiar dacă la data scadenței obligației de plată asigurătorul RCA nu mai este membru al BAAR.

. . . . . . . . . .

(2) Până la împlinirea fiecărui termen de plată a contribuțiilor stabilit, membrii raportează BAAR, conform formularului pus la dispoziție de către acesta, cel puțin următoarele:

a) primele brute încasate pentru contractele RCA aferente perioadei pentru care urmează să vireze contribuția;

b) contribuția datorată.

. . . . . . . . . .

(3) Pentru neplata la termen a contribuțiilor, BAAR calculează dobânzi și penalități de întârziere, conform art. 32 alin. (4) și (5) din Legea nr. 132/2017, și le comunică asigurătorilor RCA în cauză; majorările de întârziere se evidențiază distinct în documentele de plată.

(4) BAAR notifică Autorității de Supraveghere Financiară întârzierile privind plata contribuțiilor la FNP, în situația în care termenul de plată a fost depășit cu 90 de zile."

12. Articolul 8 se abrogă.

13. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Obligația calculului contribuțiilor, urmărirea încasării acestora la FNP, calculul și încasarea penalităților și a majorărilor de întârziere datorate sunt în sarcina BAAR."

14. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

"

Art. 91. -

În aplicarea prezentului regulament, BAAR emite instrucțiuni proprii privind cel puțin următoarele:

a) resursele financiare ale FNP;

b) tipurile de contribuții și situațiile în care acestea se plătesc;

c) categoriile de cheltuieli care pot fi achitate din FNP;

d) politicile contabile;

e) rambursări împrumuturi, contribuții speciale, compensări, plăți necuvenite și alte obligații de plată;

f) planuri pentru situații de urgență;

g) definirea situațiilor speciale menționate la art. 4 alin. (1) din prezentul regulament."

Art. II. -

Instrucțiunile prevăzute la art. I pct. 14 se elaborează de către BAAR în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și se transmit către A.S.F.

Art. III. -

Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Leonardo Badea

București, 30 ianuarie 2019.

Nr. 2.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...