Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 13/2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale
Număr celex: 32012L0013

Modificări (...), Reviste (5), Jurisprudență

În vigoare de la 21 iunie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamente naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

___________

(1) JO C 54, 19.2.2011, p. 48.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziția Parlamentului European din 13 decembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 26 aprilie 2012.

întrucât:

(1) Uniunea şi-a stabilit obiectivul de a menţine şi de a dezvolta un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie. În conformitate cu concluziile preşedinţiei cu ocazia Consiliului European de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, în special punctul 33, principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti şi altor decizii ale autorităţilor judecătoreşti ar trebui să devină fundamentul cooperării judiciare în materie civilă şi în materie penală în cadrul Uniunii, deoarece o recunoaştere reciprocă sporită şi apropierea necesară a legislaţiei ar facilita cooperarea dintre autorităţile competente, precum şi protecţia judiciară a drepturilor individuale.

(2) În conformitate cu concluziile de la Tampere, Consiliul a adoptat, la 29 noiembrie 2000, un program de măsuri pentru punerea în aplicare a principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor în materie penală (3). În introducerea programului se menționează că principiul recunoașterii reciproce "are drept scop consolidarea cooperării dintre statele membre, precum și creșterea protecției drepturilor individuale".

___________

(3) JO C 12, 15.1.2001, p. 10.

(3) Punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce a deciziilor în materie penală implică faptul că fiecare stat membru are încredere în sistemele de justiţie penală ale celorlalte state membre. Întinderea recunoaşterii reciproce depinde, în mare măsură, de o serie de parametri, care includ mecanisme de protecţie a drepturilor persoanelor suspectate sau acuzate şi standarde minime comune necesare pentru facilitarea aplicării principiului recunoaşterii reciproce.

(4) Recunoaşterea reciprocă a deciziilor în materie penală poate funcţiona în mod eficace doar într-un climat de încredere, în cadrul căruia nu doar autorităţile judecătoreşti, ci toţi participanţii la procedurile penale consideră deciziile autorităţilor judecătoreşti din alte state membre ca fiind echivalente celor emise de propriile autorităţi, presupunând încredere nu numai în justeţea normelor din alte state membre, ci şi în faptul că aceste norme sunt aplicate în mod corect.

(5) Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare "Carta") şi articolul 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (denumită în continuare "CEDO") consacră dreptul la un proces echitabil. Articolul 48 alineatul (2) din Cartă garantează respectarea dreptului la apărare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...