Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 386/2012 privind atribuirea către Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci, desene și modele industriale) a unor sarcini legate de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv reunirea reprezentanților sectorului public și privat în cadrul Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012R0386

Modificări (...)

În vigoare de la 16 mai 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114 și articolul 118 primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

___________

(1) JO C 376, 22.12.2011, p. 62.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziția Parlamentului European din 14 februarie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 22 martie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Bunăstarea economică a Uniunii se bazează pe un proces susținut de creativitate și inovare. Prin urmare, pentru a asigura în viitor prosperitatea Uniunii, sunt indispensabile măsuri care să permită o reală protecție a acestor două elemente.

(2) Drepturile de proprietate intelectuală reprezintă active vitale ale activităților comerciale care contribuie la garantarea unor beneficii corecte pentru munca creatorilor și a inovatorilor, precum și la protecția investițiilor acestora în cercetare și la protecția ideilor noi.

(3) O abordare bine fundamentată, armonizată și progresivă cu privire la drepturile de proprietate intelectuală este esențială pentru realizarea obiectivelor ambițioase ale Strategiei Europa 2020, inclusiv Agenda digitală pentru Europa.

(4) Creșterea constantă a numărului de încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală constituie o adevărată amenințare nu numai pentru economia Uniunii, ci și, în multe cazuri, pentru sănătatea și siguranța consumatorilor din Uniune. În consecință, pentru combaterea eficientă a acestui fenomen, este necesară o acțiune eficace, imediată și coordonată la nivel național, european și mondial.

(5) În contextul strategiei generale privind drepturile de proprietate intelectuală prevăzute în Rezoluția din 25 septembrie 2008 a Consiliului privind un plan european global de combatere a contrafacerii și a pirateriei (3), Consiliul a invitat Comisia să înființeze un observator european al contrafacerii și al pirateriei. În consecință, Comisia a creat o rețea de experți din sectorul public și privat și a prezentat misiunea rețelei menționate în comunicarea intitulată "O mai bună protejare a drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă". Denumirea observatorului european al contrafacerii și pirateriei ar trebui schimbată în Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală (denumit în continuare "Observatorul").

___________

(3) JO C 253, 4.10.2008, p. 1.

(6) Comunicarea respectivă sublinia că Observatorul ar trebui să reprezinte resursa principală pentru colectarea, monitorizarea și raportarea informațiilor și datelor legate de orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală. Observatorul ar trebui să fie utilizat ca platformă de cooperare între reprezentanți ai autorităților naționale și părțile interesate pentru a face schimb de idei și de experiență în materie de bune practici și pentru a formula recomandări către factori de decizie politică cu privire la strategiile comune de transpunere în practică. În comunicare se preciza că Observatorul ar urma să fie găzduit și administrat de serviciile Comisiei.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...