Ordinul Arhitecților din România - OAR

Codul Deontologic al profesiei de arhitect din 21.05.2012

Modificări (...), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 mai 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Conferința națională extraordinară a Ordinului Arhitecților din România din 26-27 noiembrie 2011 aprobă prezentul cod deontologic al profesiei de arhitect.

CAPITOLUL I Dispoziții generale
Introducere și principii pentru exercitarea profesiei

SECȚIUNEA 1 Introducere

Art. 1. -

(1) Prin prezentul cod deontologic, denumit în continuare cod, se stabilesc principiile fundamentale de onorabilitate în exercitarea profesiei de arhitect și se reglementează normele de conduită profesională derivate din aceste principii, obligatorii în exercițiul drepturilor și îndatoririlor arhitectului ca profesionist.

(2) Neîndeplinirea normelor de conduită profesională de către arhitecții membri ai Ordinului Arhitecților din Romania, denumit în continuare Ordinul, se analizează de către comisiile de disciplină ale acestuia și se sancționează, după caz.

Art. 2. -

Prezentul cod este întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 lit. b), art. 28 alin. (1) lit. a) și art. 46 alin. (2) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu cele ale Codului deontologic european pentru arhitecții care furnizează servicii de arhitectură, elaborat de Consiliul Arhitecților din Europa (ACE-CAE).

SECȚIUNEA a 2-a Principii

Art. 3. -

În exercitarea profesiei, un arhitect trebuie să respecte următoarele principii fundamentale:

1. Arhitectul va fi integru și se va comporta onorabil.

2. Arhitectul va fi competent în cadrul misiunilor asumate.

3. Arhitectul își va asuma misiuni doar în baza unui contract scris.

4. Arhitectul va exercita dreptul de semnătură cu asumarea responsabilității.

5. Arhitectul va propune și va negocia cu clientul onorariul cuvenit.

6. Arhitectul va respecta dreptul de autor.

7. Arhitectul va fi demn de încrederea clientului său.

8. Arhitectul va respecta confidențialitatea informațiilor clientului său.

9. Arhitectul va respecta interesul public.

10. Arhitectul va promova serviciile sale cu onestitate.

11. Arhitectul se va comporta corect în relația cu colegii.

12. Arhitectul va trata toți membrii Ordinului cu respectul cuvenit.

13. Arhitectul va coopera cu Ordinul, respectând toate reglementările legale în materie.

Art. 4. -

Respectarea întru totul a prevederilor prezentului cod constituie obligație profesională și morală fermă pentru fiecare arhitect membru al Ordinului.

CAPITOLUL II Obligații generale

Art. 5. -

Arhitectul are obligația de a-și exercita profesia conform tuturor prevederilor legale în vigoare, precum și regulilor general acceptate ale profesiei.

Art. 6. -

Arhitectul este răspunzător pentru fiecare dintre actele sale profesionale în raport cu prezentul cod.

Art. 7. -

Arhitectul își va exercita profesia astfel încât în orice moment onorabilitatea, onestitatea, independența profesională și integritatea sa să nu poată fi contestate.

Art. 8. - Jurisprudență (1)

Arhitectul va exprima numai acele puncte de vedere care sunt în concordanță cu opinia sa profesională și va refuza formularea unor opinii de natură să înșele ori să dezinformeze alte persoane sau să discrediteze profesia de arhitect prin nerespectarea adevărului, a legii sau a normelor profesiei.

Art. 9. -

În exercitarea profesiei, arhitectul nu va face niciun fel de discriminări și va face uz de raționamentul său profesional.

Art. 10. -

Orice arhitect trebuie să se abțină, inclusiv în afara vieții profesionale, de la acte de natură să ducă la desconsiderarea sa și a profesiei de arhitect.

Art. 11. -

Arhitectul are obligația de a nu implica numele și activitatea sa profesională în acțiuni de publicitate comercială în beneficiul terților, respectiv firme de construcții și/sau instalații, firme de producție de materiale, furnituri și echipamente pentru construcții, dacă nu posedă date suficiente privind calitatea produselor și/sau a serviciilor furnizate.

Art. 12. -

În exercitarea profesiei, arhitectul este dator să promoveze și să folosească principiile estetice și pe cele ale limbajului arhitectural și, de asemenea, să își păstreze independența în raport cu eventuale presiuni ale autorităților publice sau ale unor persoane fizice ori juridice, astfel încât să nu prejudicieze interesele clientului său ori interesul public.

CAPITOLUL III Norme de conduită profesională

SECȚIUNEA 1 Integritatea și onorabilitatea
Arhitectul va fi integru în exercițiul profesiei, în sensul că va fi cinstit și corect în toate relațiile profesionale și de afaceri.

Art. 13. -

(1) Arhitectul are obligația ca pe proiectele pe care le-a elaborat și/sau le-a coordonat să își menționeze explicit titlul, numele și calitatea în care le-a întocmit.

(2) Sunt interzise:

a) atribuirea de calități nereale;

b) semnătura de complezență, așa cum este definită la art. 37;

c) uzurparea drepturilor de autor;

d) plagiatul.

(3) Arhitectul are aceleași obligații și interdicții și în cazul unei lucrări teoretice/de cercetare.

Art. 14. -

În scopul evitării conflictelor de interese, arhitectul cu drept de semnătură nu va putea presta, pentru același client și aceeași lucrare, simultan cu misiunea de proiectare sau consultanță, servicii de verificator de proiecte, servicii de execuție ori dirigenție de șantier, servicii de comerț cu materiale de construcții.

Art. 15. -

Arhitectul este obligat să notifice în scris clientului, în situația în care are acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale din domeniul executării construcțiilor sau din domeniul comerțului cu materiale de construcții, precum și în orice alte situații ce pot genera conflict de interese.

Art. 16. -

Arhitectul se va pronunța cu maximă obiectivitate asupra documentelor care îi sunt supuse spre analiză, indiferent de interesele sau de divergențele sale personale față de autorii documentelor în cauză.

Art. 17. -

Arhitectul nu are dreptul să accepte avantaje materiale oferite cu scopul de a se lăsa influențat în decizia sa și nici nu va oferi astfel de avantaje pentru a influența deciziile altora.

Art. 18. -

Arhitectul nu va folosi relațiile personale sau de rudenie pentru a influența deciziile autorităților cu activitate în domeniul arhitecturii, în folosul personal și în detrimentul interesului public.

Art. 19. -

Arhitectul va accepta să participe ca evaluator în cadrul unui juriu la o competiție profesională, în situația în care nu este implicat în elaborarea vreuneia dintre lucrările supuse jurizării sau nu este implicat în elaborarea temei și regulamentului de concurs ori în organizarea acestuia, în acea perioadă sau în una anterioară.

SECȚIUNEA a 2-a Competența
Arhitectul va fi competent în cadrul serviciilor contractate.

Art. 20. -

Arhitectul va angaja o lucrare profesională numai atunci când posedă abilitățile adecvate pentru îndeplinirea cu deplin respect față de clienți a angajamentelor pe care și le asumă. În caz de necesitate, arhitectul are obligația de a apela la persoanele competente care îi pot asigura realizarea lucrării la timp și la nivel calitativ ridicat.

Art. 21. -

Arhitectul este obligat să promoveze și să mențină la un înalt nivel de calitate standardele profesionale, pentru aceasta fiind dator să își îmbogățească permanent cunoștințele artistice și tehnice în domeniul arhitecturii, precum și să aprofundeze evoluțiile relevante în plan profesional.

Art. 22. -

Arhitectul trebuie să fie receptiv la îmbogățirea limbajului arhitectural, prin promovarea și integrarea în proiectele sale a artelor complementare creației de arhitectură și a noilor tehnologii.

Art. 23. -

Arhitectul are datoria de a se informa asupra normelor specifice, a legilor și reglementărilor profesionale, inclusiv cele ale locului unde profesează, și să le aplice în exercițiul profesiei.

Art. 24. -

Arhitectul are obligația să se asigure de competența angajaților și colaboratorilor săi, să le solicite și să urmărească realizarea de către aceștia a unor prestații de înalt nivel profesional, să le asigure participarea directă și accesul deplin la datele necesare îndeplinirii misiunii lor.

Art. 25. -

Prin proiectele sale, arhitectul trebuie să asigure realizarea de construcții, amenajări interioare și amenajări urbane funcționale, estetice și conforme exigențelor de siguranță și calitate prevăzute de legislația în construcții și de normele tehnice în domeniu.

Art. 26. -

Arhitectul nu va promova în lucrările sale decât acele materiale și tehnologii care corespund standardelor de calitate pentru lucrarea și bugetul avizat, despre care are deplină cunoștință și pentru care are acordul beneficiarului.

SECȚIUNEA a 3-a Asumarea și contractarea misiunilor
Arhitectul își va asuma misiuni doar în baza unui contract scris.

Art. 27. -

Arhitectul are îndatorirea de a trata cu maximă responsabilitate obligațiile asumate prin contract.

Art. 28. -

Arhitectul are obligația de a încheia un contract în formă scrisă, pentru orice prestație a sa remunerată, indiferent de forma de exercitare a profesiei, respectiv:

a) contract individual de muncă între arhitectul salariat și angajator, pe o perioadă de timp determinată sau nedeterminată;

b) contract de proiectare sau de consultanță între biroul ori firma unui arhitect și clientul care comandă o lucrare, un proiect sau un serviciu de arhitectură;

c) alte tipuri de contracte încheiate în baza și potrivit legii.

Art. 29. -

(1) Pentru întocmirea contractelor de proiectare și/sau, după caz, de consultanță, precum și a altor contracte, se recomandă utilizarea modelelor de contract puse la dispoziție de Ordin și respectarea legislației de specialitate în vigoare.

(2) Contractele de proiectare sau de consultanță pentru elaborarea unei lucrări/prestații de arhitectură vor cuprinde capitole și clauze privind obligațiile asumate și volumul prestației, termenele de realizare, onorariul cuvenit, etapizarea plăților, obligații și responsabilități ale ambelor părți semnatare, penalități pentru neexecutarea obligațiilor, moduri de recepționare a documentațiilor, obligația de a răspunde la observațiile/reclamațiile clientului, precum și clauze privind proprietatea intelectuală.

(3) În cazul în care pe parcursul derulării contractului apare necesitatea elaborării unor lucrări suplimentare neprevăzute inițial, a decalării termenelor de predare negociate inițial, a modificării onorariului sau a altor prevederi inițiale, părțile vor conveni, de comun acord, modificarea clauzelor respective prin acte adiționale la contractul de bază.

Art. 30. -

Arhitectul nu poate subcontracta integral o lucrare angajată de el. Arhitectul poate subcontracta unele părți dintr-o lucrare de arhitectură angajată, cu condiția ca interesele clientului să nu fie afectate.

Art. 31. -

Arhitectul care este legat în exercițiul său profesional printr-un contract individual de muncă cu o unitate de învățământ de specialitate își desfășoară activitatea în cadrul unor autorități ale administrației publice centrale ori locale sau în cadrul oricărei persoane juridice de drept public ori privat își asumă toate obligațiile profesionale și morale, conform prezentului cod, și, în mod particular, asigură secretul profesional și independența deciziilor sale.

Art. 32. -

Arhitectul are obligația de a refuza încheierea de contracte care conduc la nerespectarea legilor sau care contravin prevederilor prezentului cod. El are responsabilitatea de a stabili clauze contractuale care să îi permită întreruperea, la nevoie, a relațiilor contractuale cu acei clienți sau cu acei angajatori care, prin cerințele ori atitudinea lor pe parcursul desfășurării serviciilor contractate, generează situații inacceptabile, ce contravin normelor legale și profesionale.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...