Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească
Număr celex: 32011R0211

Modificări (...)

În vigoare de la 11 martie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 24 primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

___________

(1) JO C 44, 11.2.2011, p. 182.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

___________

(2) JO C 267, 1.10.2010, p. 57.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziția Parlamentului European din 15 decembrie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 14 februarie 2011.

întrucât:

(1) Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) consolidează cetăţenia Uniunii şi îmbunătăţeşte în continuare funcţionarea democratică a Uniunii prevăzând, printre altele, că fiecare cetăţean trebuie să aibă dreptul de a participa la viaţa democratică a Uniunii prin intermediul unei iniţiative cetăţeneşti europene. Această procedură conferă cetăţenilor posibilitatea de a contacta direct Comisia prezentându-i o cerere prin care aceasta este invitată să prezinte o propunere de act legislativ al Uniunii în vederea punerii în aplicare a tratatelor, această procedură fiind similară cu dreptul conferit Parlamentului European în temeiul articolului 225 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi cu dreptul conferit Consiliului în temeiul articolului 241 din TFUE.

(2) Procedurile şi condiţiile necesare pentru o iniţiativă cetăţenească ar trebui să fie clare, simple, accesibile şi proporţionale cu natura iniţiativei cetăţeneşti, astfel încât să încurajeze participarea cetăţenilor şi să mărească accesibilitatea Uniunii. Aceste proceduri ar trebui să asigure un echilibru judicios între drepturi şi obligaţii.

(3) Acestea ar trebui să garanteze, de asemenea, că cetăţenii Uniunii sunt supuşi unor condiţii similare atunci când sprijină o iniţiativă cetăţenească, indiferent de statul membru din care provin.

(4) La cerere, Comisia ar trebui să ofere cetăţenilor informaţii şi consiliere informală cu privire la iniţiativele cetăţeneşti, în special în legătură cu criteriile de înregistrare.

(5) Este necesar să se stabilească numărul minim de state membre din care trebuie să provină cetăţenii. Pentru a se asigura că o iniţiativă cetăţenească este reprezentativă pentru un interes al Uniunii, asigurând totodată faptul că instrumentul în cauză rămâne uşor de utilizat, acest număr ar trebui stabilit la un sfert din statele membre.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...