Comisia Europeană

Recomandarea nr. 148/2012 privind pregătirile pentru introducerea sistemelor de contorizare inteligentă
Număr celex: 32012H0148

Modificări (...)

În vigoare de la 13 martie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Rețelele inteligente marchează o nouă evoluție în direcția unei mai mari responsabilizări a consumatorilor, a unei mai bune integrări în rețea a surselor de energie regenerabile și a unei eficiențe energetice sporite și aduc o contribuție semnificativă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea tehnologică în Uniune.

(2) În conformitate cu Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE (1), precum și cu Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE (2), statele membre au obligația de a asigura implementarea unor sisteme de contorizare inteligentă care să contribuie la participarea activă a consumatorilor pe piața furnizării de energie electrică și de gaze, iar implementarea acestor sisteme de contorizare poate face obiectul unei evaluări economice a tuturor costurilor și beneficiilor pe termen lung pentru piață și pentru consumatorii individuali sau a tipului de contorizare inteligentă considerat ca fiind rezonabil din punct de vedere economic și rentabil, precum și a termenului fezabil pentru introducerea acestora.

___________

(1) JO L 211, 14.8.2009, p. 55.

(2) JO L 211, 14.8.2009, p. 94.

(3) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 12 aprilie 2011 intitulată "Rețele inteligente: de la inovare la implementare" (3) prezintă o serie de măsuri, printre care se numără monitorizarea progreselor realizate de statele membre, elaborarea unor orientări privind indicatorii cheie de performanță și a unor orientări menite să definească metodologia aferentă planurilor statelor membre referitoare la implementarea sistemelor de contorizare inteligentă, precum și o serie de analize cost-beneficiu.

___________

(3) COM(2011) 202 final.

(4) Agenda digitală pentru Europa prevede o serie de măsuri adecvate, în special cu privire la protecția datelor în Uniune, la securitatea rețelelor și a informațiilor, la atacuri cibernetice și la funcționalitățile pentru rețele inteligente și pentru contorizare. Statele membre, în colaborare cu sectorul de resort, cu Comisia și cu alte părți interesate, trebuie să ia măsuri adecvate pentru a asigura o abordare coerentă.

(5) Una dintre principalele sarcini şi condiţii prealabile pentru utilizarea sistemelor de măsurare inteligente este de a găsi soluţii tehnice şi juridice adecvate care să garanteze protecţia datelor cu caracter personal ca drept fundamental înscris la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi la articolul 16 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Statele membre şi părţile interesate ar trebui să asigure, în special în faza iniţială de introducere a contoarelor inteligente, monitorizarea aplicaţiilor aferente sistemelor de contorizare inteligentă şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor.

(6) Sistemele de contorizare inteligentă permit prelucrarea datelor, inclusiv, în principal, a datelor cu caracter personal. În plus, implementarea reţelelor inteligente şi a sistemelor de contorizare inteligentă ar trebui să le permită furnizorilor şi operatorilor de reţele să treacă de la o imagine de ansamblu a comportamentului în materie de consum de energie la informaţii detaliate cu privire la comportamentul în materie de energie al consumatorilor finali individuali.

(7) Drepturile și obligațiile prevăzute de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (4) și de Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (5) se aplică pe deplin contorizării inteligente care prelucrează date cu caracter personal, în special atunci când serviciile de comunicații electronice accesibile publicului sunt utilizate în vederea gestionării relațiilor contractuale și comerciale cu clienții.

___________

(4) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(5) JO L 201, 31.7.2002, p. 37.

(8) Avizele emise de Grupul de lucru pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, înființat în conformitate cu articolul 29 din Directiva 95/46/CE, oferă îndrumări pentru identificarea și dezvoltarea "celor mai bune tehnici disponibile" menite să protejeze datele cu caracter personal și să garanteze securitatea datelor atunci când datele sunt prelucrate în cadrul sistemelor de contorizare inteligentă și al rețelelor inteligente.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...