Parlamentul României

Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 martie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează activitățile de picnic, desfășurate pe domeniul public ori privat al statului și/sau al unităților administrativ-teritoriale.

Art. 2. -

Prezenta lege are ca scop prevenirea, reducerea și eliminarea impactului negativ asupra mediului, asupra stării de sănătate a populației, generat de practicarea inadecvată a activităților de picnic.

Art. 3. -

În înțelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) activitate de picnic - orice activitate de recreere de afluență publică, desfășurată în zone de afluență publică consacrate pe domeniul public ori privat al statului și/sau al unităților administrativ-teritoriale de una ori mai multe persoane și care presupune consumul de băuturi și/sau alimente, precum și, după caz, aprinderea ori nu a focului;

b) zone de afluență publică consacrate - zone în care publicul obișnuiește să petreacă ocazional timpul liber, zone special amenajate pentru activitățile de picnic și zone indicate pentru activitățile de picnic organizate în acest scop de către autoritățile administrației publice locale;

c) zone special amenajate pentru activitățile de picnic - zonele aparținând domeniului public ori privat al statului și/sau al unităților administrativ-teritoriale, dotate cu utilități și facilități pentru desfășurarea activităților de picnic și în care aprinderea focului este permisă;

d) zone indicate pentru activitățile de picnic - zonele indicate în planurile de zonificare ale parcurilor aflate în intravilanul localităților, precum și zonele limitrofe pădurilor situate în intravilanul localităților, în care sunt permise activități de picnic, cu excepția aprinderii focului;

e) administrator al zonei special amenajate pentru activitățile de picnic, respectiv al zonei indicate pentru activitățile de picnic - persoana fizică și/sau juridică care administrează terenuri aparținând domeniului public ori privat al statului și/sau al unităților administrativ-teritoriale în temeiul unui titlu valabil.

Art. 4. -

(1) Desfășurarea activităților de picnic, cu excepția celor desfășurate în zonele prevăzute la art. 3 lit. c) și d), este interzisă.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), desfășurarea activităților de picnic este permisă și în alte zone decât cele prevăzute la art. 3 lit. c) și d) doar în condițiile organizării de evenimente ocazionale, autorizate potrivit legii.

Art. 5. -

Administratorul zonelor special amenajate pentru activitățile de picnic și al zonelor indicate pentru activitățile de picnic are următoarele obligații:

a) să asigure amenajarea zonei în care se desfășoară activitățile de picnic cu respectarea dispozițiilor în vigoare referitoare la urbanism, silvicultură și protecția mediului;

b) să amenajeze zona în care se desfășoară activitatea de picnic prin intervenții minime asupra mediului natural, fără efectuarea de defrișări, modificări ale malurilor sau albiilor apelor ori betonări sau asfaltări ale solului;

c) să încadreze și să delimiteze în cadrul documentațiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism, după caz, zonele special amenajate pentru activitățile de picnic și zonele indicate pentru activitățile de picnic;

d) să delimiteze zonele special amenajate pentru activitățile de picnic și zonele indicate pentru activitățile de picnic prin marcarea corespunzătoare în vederea desfășurării activității de picnic, indicând orarul de funcționare;

e) să amenajeze în zonele prevăzute la art. 3 lit. c) locuri speciale pentru aprinderea focului;

f) să asigure dotarea zonelor special amenajate pentru activitățile de picnic și a zonelor indicate pentru activitățile de picnic cu containere destinate colectării selective a deșeurilor, inscripționate corespunzător, precum și cu toalete ecologice;

g) să asigure marcarea corespunzătoare a punctelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor, precum și afișarea, în mod obligatoriu, a regulilor privind colectarea selectivă, cu exemplificarea tipurilor de deșeuri;

h) să nu permită efectuarea de defrișări sau modificări ale cursurilor de apă pentru amenajarea zonei;

i) să nu permită ridicarea de construcții, în perimetrul zonelor ce fac obiectul prezentei legi, cu excepția celor cu caracter temporar;

j) să organizeze serviciul de verificare zilnică a zonelor în care se desfășoară activitățile de picnic, atât a celor prevăzute la art. 3 lit. c), cât și a celor prevăzute la art. 3 lit. d), precum și a zonelor aflate în imediata vecinătate a acestora, pentru a se asigura că niciun fel de prejudiciu nu este adus mediului. Verificarea zilnică a zonelor în care se desfășoară activitățile de picnic se realizează cu ajutorul poliției locale;

k) să asigure serviciul de salubritate în vederea ridicării deșeurilor colectate selectiv;

l) să delimiteze și să marcheze în mod corespunzător zona destinată parcării autovehiculelor în cazul zonelor special amenajate pentru activitățile de picnic, dacă geografia acestora permite;

m) să afișeze un plan cuprinzător cu ilustrații detaliate privind organizarea și facilitățile zonei în care se desfășoară activitățile de picnic, regulile privind desfășurarea activităților de picnic, precum și sancțiunile aplicabile în cazul constatării nerespectării acestora și numerele de telefon utile;

n) să realizeze și să doteze corespunzător pichete de stingere a incendiilor.

Art. 6. -

(1) Autoritatea publică locală sau centrală care administrează zone de afluență publică consacrate are obligația de a prevedea în bugetul propriu sumele necesare asigurării condițiilor de funcționare a acestora.

(2) Autoritatea publică locală care administrează zone de afluență publică consacrate are obligația de a include clauze aferente salubrizării zonelor în care se desfășoară activitățile de picnic în contractul cu operatorul local.

Art. 7. -

Persoanele fizice care desfășoară activitatea de picnic au următoarele obligații:

a) să nu distrugă, modifice ori să degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcțiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonelor prevăzute la art. 3 lit. c) și d);

b) să arunce deșeurile doar în locurile special amenajate;

c) să depună selectiv deșeurile de ambalaje în containerele inscripționate corespunzător categoriei de deșeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă;

d) să aprindă focul doar în locurile special amenajate și să îl supravegheze în permanență;

e) să respecte orarul de desfășurare a activității de picnic corespunzător zonei respective;

f) să lase locul în care au desfășurat activitatea de picnic curat și nealterat;

g) să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop;

h) să folosească pentru satisfacerea necesităților fiziologice doar locurile special amenajate;

i) să nu folosească produse de igienă personală la o distanță mai mică de 30 m față de cursurile de apă;

j) să nu spele obiectele care au deservit activității de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activitățile de picnic sau a zonei indicate pentru activitățile de picnic. Împrăștierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activității de picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activitățile de picnic ori a zonei indicate pentru activitățile de picnic sunt interzise;

k) să nu hrănească animalele sălbatice;

l) să nu îndepărteze, să nu rănească ori să nu distrugă plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural și/sau construit;

m) să nu posteze semne sau mesaje;

n) să păstreze liniștea și să nu deranjeze comunitățile locale, viața sălbatică sau alți vizitatori;

o) să nu arunce țigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate;

p) să respecte ordinea publică și bunele moravuri, conform prevederilor legislației în vigoare;

q) să nu desfășoare activități de picnic în afara zonelor special amenajate pentru activitățile de picnic și/sau a zonelor indicate pentru activitățile de picnic.

Art. 8. -

(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. a), cu amendă de la 100 lei la 500 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b), cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. c), cu amendă de la 100 lei la 500 lei;

e) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. d), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. f), o) și p), cu amendă de la 300 lei la 3.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. e), g) -j), cu amendă de la 100 lei la 200 lei;

h) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. k) -n), cu amendă de la 200 lei la 400 lei;

i) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. q), cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu, autoritățile administrației publice locale și personalul împuternicit al acestora, precum și de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum și de către agenții Poliției locale, conform competențelor stabilite prin lege.

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1). Autoritățile prevăzute la alin. (2) menționează această posibilitate în procesul-verbal de constatare a contravenției.

(4) Autoritățile prevăzute la alin. (2) pot:

a) să inspecteze zonele în care se desfășoară activitățile de picnic;

b) să verifice datele cu caracter personal ale persoanelor care desfășoară activitățile de picnic;

c) să evacueze din zona în care se desfășoară activitățile de picnic persoanele care încalcă una sau mai multe dintre obligațiile prevăzute la art. 7.

Art. 9. -

Dispozițiile referitoare la contravenții prevăzute la art. 8 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

Dispozițiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu dispozițiile privind protecția mediului, silvicultura, reciclarea deșeurilor și turismul, cuprinse în alte acte normative în vigoare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
IOAN OLTEAN
PREȘEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

București, 19 martie 2012.

Nr. 54.

;
se încarcă...