Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 23/2011 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (reformare) (BCE/2011/23)
Număr celex: 32011O0023

Modificări (...)

În vigoare de la 01 martie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 3.1 și 3.3, articolele 5.1, 12.1, 14.3 și 16,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (1), în special articolele 4 și 8,

___________

(1) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

întrucât:

(1) Orientarea BCE/2004/15 din 16 iulie 2004 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor privind balanța de plăți și poziția investițională internațională, precum și situația rezervelor internaționale (2) a fost modificată în mod substanțial. Întrucât urmează să fie efectuate modificări suplimentare, aceasta ar trebui reformată pentru claritate.

___________

(2) JO L 354, 30.11.2004, p. 34.

(2) Pentru îndeplinirea sarcinilor sale, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) trebuie să dispună de statistici externe cuprinzătoare și fiabile care să cuprindă atât statistici privind balanța de plăți și poziția investițională internațională, cât și situația rezervelor internaționale, care indică principalii factori care influențează condițiile monetare și piețele valutare din zona euro, precum și statistici privind transferurile transfrontaliere de bancnote euro.

(3) Articolul 5.1 prima teză din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") prevede că Banca Centrală Europeană (BCE), asistată de băncile centrale naționale (BCN), colectează fie de la autoritățile competente, altele decât BCN, fie direct de la agenții economici informațiile statistice necesare pentru îndeplinirea de către aceasta a misiunilor SEBC. Articolul 5.1 a doua teză prevede că, în aceste scopuri, BCE cooperează cu instituțiile sau organismele Uniunii și cu autoritățile competente din statele membre sau țări terțe și cu organizațiile internaționale. Articolul 5.2 prevede că BCN îndeplinesc, în măsura în care este posibil, atribuțiile descrise la articolul 5.1.

(4) Informațiile necesare pentru îndeplinirea cerințelor BCE în domeniul statisticilor externe pot fi colectate și/sau compilate de autoritățile competente, altele decât BCN. Prin urmare, anumite atribuții care trebuie îndeplinite în temeiul prezentei orientări necesită cooperarea dintre BCE sau BCN și autoritățile competente respective. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 impune statelor membre să se organizeze în domeniul statisticii și să coopereze pe deplin cu SEBC pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor ce decurg din articolul 5 din Statutul SEBC.

(5) O parte din informațiile statistice necesare se referă la contul financiar al balanței de plăți, la veniturile aferente și la poziția investițională internațională, pentru care Eurosistemul are răspunderea principală. Pentru ca BCN să își poată îndeplini obligația de a asista BCE în acest domeniu, ar trebui să se asigure faptul că acestea dispun de competența statistică necesară, în special în ceea ce privește conceptele, metodologia și colectarea, compilarea, analiza și transmiterea datelor.

(6) De la adoptarea Orientării BCE/2004/15, standardele statistice internaționale, care reprezintă punctul de referință pentru elaborarea balanței de plăți și a poziției investiționale internaționale, au fost revizuite. În special, Fondul Monetar Internațional (FMI) a publicat a șasea ediție a Balance of Payments and International Investment Position Manual (Manualul privind balanța de plăți și poziția investițională internațională) (denumit în continuare "BPM6"), iar Comisia de statistică a Organizației Națiunilor Unite a revizuit standardul statistic internațional pentru conturile naționale în ultima sa versiune din 2008 a Sistemului Conturilor Naționale. În plus, Comisia Europeană a propus un regulament privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010) (3).

___________

(3) COM(2010) 774 final.

(7) Date fiind dificultățile inerente compilării statisticilor privind investițiile de portofoliu, s-a considerat necesară definirea unor abordări comune pentru colectarea informațiilor respective în întreaga zonă euro. Sistemele de colectare a datelor privind investițiile de portofoliu din zona euro ar trebui să se conformeze unui standard comun, și anume unuia dintre cele patru modele care implică cel puțin colectarea "titlu cu titlu" a stocurilor trimestriale, astfel cum este prevăzut în tabelul din anexa VI.

(8) Raportarea datelor privind tranzacțiile și pozițiile referitoare la active și/sau pasive ale rezidenților din zona euro față de rezidenți din alte state membre ale zonei euro este necesară pentru îndeplinirea cerințelor statistice ale BCE în domeniul investițiilor de portofoliu (și al veniturilor aferente). Datele se utilizează pentru a elabora statisticile agregate pentru zona euro privind tranzacțiile și pozițiile pe pasivele aferente investițiilor de portofoliu și privind debitele aferente veniturilor din investițiile de portofoliu. Aceasta respectă cerințele naționale sau practicile stabilite în fiecare țară.

(9) Statisticile trimestriale privind balanța de plăți și poziția investițională internațională din zona euro sunt utilizate ca intrări la compilarea contului "Restul lumii" în conturile financiare trimestriale ale zonei euro. Tot în acest sens, trebuie colectate și compilate informații privind tranzacțiile și pozițiile față de rezidenții din alte state membre ale zonei euro, astfel cum este descris în prezenta orientare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...