Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1104/2011 privind modalitățile de acces la serviciul public reglementat oferit de sistemul global de radionavigație prin satelit constituit în cadrul programului Galileo
Număr celex: 32011D1104

Modificări (...)

În vigoare de la 04 noiembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 172,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

___________

(1) JO C 54, 19.2.2011, p. 36.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziția Parlamentului European din 13 septembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 10 octombrie 2011.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare în continuare a programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo) (3) prevede în anexă că obiectivele specifice ale programului Galileo constau în asigurarea faptului că semnalele emise de către sistemul constituit în cadrul programului respectiv pot fi utilizate în special pentru a oferi un serviciu public reglementat ("PRS") rezervat utilizatorilor autorizați de către guverne, pentru aplicații cu caracter sensibil care necesită un control eficace al accesului și un nivel ridicat de continuitate a serviciului.

___________

(3) JO L 196, 24.7.2008, p. 1.

(2) Deşi dispoziţiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 683/2008 se aplică şi serviciilor, inclusiv PRS, care figurează în anexa la regulament, având în vedere interdependenţa dintre sistemul constituit în cadrul programului Galileo şi PRS din punct de vedere juridic, tehnic, operaţional şi financiar, precum şi din punctul de vedere al proprietăţii, este oportun să se reproducă normele relevante privind aplicarea regulamentelor în materie de securitate în scopul aplicării prezentei decizii.

(3) Parlamentul European şi Consiliul au reamintit de mai multe ori că sistemul constituit în cadrul programului Galileo este un sistem civil aflat sub control civil, cu alte cuvinte sistemul este realizat pe bază de standarde civile plecând de la cerinţe civile şi sub controlul instituţiilor Uniunii.

(4) Programul Galileo are o importanţă strategică pentru independenţa Uniunii în ceea ce priveşte serviciile de radionavigaţie, de poziţionare şi de sincronizare prin satelit şi are o contribuţie importantă la implementarea strategiei "Europa 2020" pentru o creştere inteligentă, sustenabilă şi incluzivă.

(5) Dintre diferitele servicii oferite de sistemele europene de radionavigaţie prin satelit, PRS este serviciul cel mai securizat şi cel mai sensibil şi este, prin urmare, potrivit pentru serviciile în cazul cărora trebuie asigurate robusteţe şi o deplină fiabilitate. Acesta trebuie să asigure, spre avantajul participanţilor săi, o continuitate a serviciului chiar şi în situaţiile de criză cele mai grave. Consecinţele unei încălcări a normelor de securitate în timpul utilizării acestui serviciu nu sunt limitate la utilizatorul în cauză, ci se pot extinde şi la alţi utilizatori. Utilizarea şi gestionarea PRS fac astfel apel la responsabilitatea comună a statelor membre pentru asigurarea propriei securităţi şi a securităţii Uniunii. În consecinţă, accesul la PRS trebuie restrâns strict la anumite categorii de utilizatori care fac obiectul unui control permanent.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...