Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 82/2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră
Număr celex: 32011L0082

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 05 noiembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 87 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

___________

(1) Poziția Parlamentului European din 17 decembrie 2008 (JO C 45 E, 23.2.2010, p. 149) și poziția Consiliului în primă lectură la 17 martie 2011 (JO C 136 E, 6.5.2011, p. 1). Poziția Parlamentului European din 6 iulie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 29 septembrie 2011.

întrucât:

(1) Îmbunătăţirea siguranţei rutiere reprezintă un obiectiv central al politicii Uniunii în domeniul transporturilor. Uniunea urmăreşte o politică de îmbunătăţire a siguranţei rutiere, având ca obiectiv reducerea deceselor, a vătămărilor corporale şi a daunelor materiale. Un element important al acestei politici îl constituie aplicarea consecventă a sancţiunilor pentru încălcările normelor de circulaţie săvârşite în Uniune care pun în pericol în mod semnificativ siguranţa rutieră.

(2) Cu toate acestea, ca urmare a lipsei unor proceduri adecvate și fără a aduce atingere posibilităților existente în temeiul Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (2), precum și în temeiul Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI (3) ("Deciziile Prüm"), sancțiunile de natură financiară pentru anumite încălcări ale normelor de circulație adeseori nu sunt executate atunci când încălcările respective au fost săvârșite cu un vehicul înmatriculat în alt stat membru decât cel în care s-a săvârșit încălcarea. Prezenta directivă urmărește să garanteze că, și în astfel de cazuri, ar trebui asigurată cercetarea eficientă a încălcărilor normelor de circulație care afectează siguranța rutieră.

___________

(2) JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

(3) JO L 210, 6.8.2008, p. 12.

(3) Comisia a subliniat, în comunicarea sa din 20 iulie 2010, denumită "Pentru un spaţiu european de siguranţă rutieră: orientări pentru politica de siguranţă rutieră 2011-2020", că executarea sancţiunilor reprezintă în continuare un factor-cheie în ceea ce priveşte crearea condiţiilor necesare unei reduceri semnificative a numărului deceselor şi vătămărilor corporale. Consiliul a solicitat, de asemenea, în concluziile sale din 2 decembrie 2010 privind siguranţa rutieră, să se ţină seama de faptul că este necesar să se consolideze şi mai mult aplicarea normelor de circulaţie rutieră la nivelul statelor membre şi, dacă este cazul, şi la nivelul Uniunii. Acesta a invitat Comisia să verifice care sunt posibilităţile de armonizare a normelor de circulaţie la nivelul Uniunii în cazul în care acest lucru este oportun. Comisia ar trebui, prin urmare, să verifice necesitatea de a propune în viitor măsuri suplimentare privind facilitarea aplicării transfrontaliere a sancţiunilor pentru încălcările normelor de circulaţie, în special a celor legate de accidente rutiere grave.

(4) Ar trebui încurajată, de asemenea, o mai mare convergenţă a măsurilor de control dintre statele membre, iar Comisia ar trebui să verifice în acest sens dacă este necesară elaborarea unor norme comune privind echipamentul automat de control al siguranţei rutiere.

(5) Cetăţenii Uniunii ar trebui sensibilizaţi cu privire la normele de circulaţie în materie de siguranţă rutieră care sunt în vigoare în diferitele state membre şi cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive, în special prin măsuri adecvate, care să garanteze furnizarea de informaţii suficiente cu privire la consecinţele nerespectării normelor de circulaţie în materie de siguranţă rutieră în cazul deplasărilor într-un alt stat membru decât statul membru de înregistrare.

(6) Pentru a îmbunătăţi siguranţa rutieră pe întreg teritoriul Uniunii şi pentru a asigura aplicarea unui tratament egal conducătorilor auto, în ceea ce priveşte contravenienţii rezidenţi şi nerezidenţi, asigurarea punerii în aplicare ar trebui facilitată indiferent de statul membru în care este înmatriculat vehiculul. În acest scop, ar trebui instituit un sistem de schimb transfrontalier de informaţii privind anumite încălcări identificate ale normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, indiferent de natura administrativă sau penală a acestora în temeiul dreptului statului membru implicat, care să acorde statului membru în care s-a săvârşit încălcarea acces la datele privind înmatricularea vehiculului (DÎV) de la statul membru de înmatriculare.

(7) Un schimb transfrontalier de DÎV mai eficient, care să faciliteze identificarea persoanelor suspectate de săvârşirea unei încălcări a normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, ar putea spori efectul disuasiv şi ar putea determina un comportament mai prudent al persoanelor care conduc vehicule înmatriculate în alt stat membru decât cel în care s-a săvârşit încălcarea, prevenind astfel decesele cauzate de accidente rutiere.

(8) Încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră aflate sub incidenţa prezentei directive nu fac obiectul unui tratament uniform în statele membre. Unele statele membre consideră aceste încălcări, în temeiul dreptului intern, drept încălcări de natură "administrativă", în timp ce alte state membre le califică drept fapte "penale". Prezenta directivă ar trebui să se aplice indiferent de modul în care sunt încadrate încălcările respective în dreptul intern.

(9) În cadrul Deciziilor Prüm, statele membre îşi acordă reciproc dreptul de acces la DÎV, în scopul îmbunătăţirii schimbului de informaţii şi al accelerării procedurilor în vigoare. Dispoziţiile referitoare la specificaţiile tehnice şi la disponibilitatea schimbului automatizat de date prevăzute în Deciziile Prüm ar trebui preluate, într-o măsură cât mai mare, în prezenta directivă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...