Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 70/2012 privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012R0070

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 23 februarie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

___________

(1) Poziția Parlamentului European din 1 decembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 12 decembrie 2011.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1172/98 al Consiliului, din 25 mai 1998 privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri (2) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial. Este necesar, din motive de claritate și datorită unor modificări ulterioare, să se reformeze regulamentul menționat.

___________

(2) JO L 163, 6.6.1998, p. 1.

(2) Pentru a îndeplini sarcinile ce i-au fost încredințate în contextul politicii comune a transporturilor, Comisia ar trebui să aibă la dispoziție date statistice comparabile, sigure, sincronizate, regulate și cuprinzătoare cu privire la dimensiunea și dezvoltarea transportului rutier de mărfuri cu vehicule înmatriculate în Uniune și cu privire la gradul de utilizare a vehiculelor care realizează acest transport.

(3) Este necesar să se realizeze statistici regionale cuprinzătoare cu privire atât la transportul de mărfuri, cât şi la deplasările efectuate de vehicule.

(4) În consecinţă, este indicat să se asigure că originea şi destinaţia regională a transportului în cadrul Uniunii este descrisă pe acelaşi temei ca şi în cazul transportului naţional şi să se asigure o legătură între transportul de mărfuri şi deplasările efectuate de vehicule prin măsurarea gradului de utilizare a vehiculelor care realizează acest transport.

(5) În conformitate cu principiul subsidiarităţii, crearea unor standarde statistice comune care să permită obţinerea de informaţii armonizate poate fi realizată mai bine numai la nivelul Uniunii, pe când datele vor fi culese în fiecare stat membru sub autoritatea organismelor şi instituţiilor care au sarcina de a elabora statisticile oficiale.

(6) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (3) prevede un cadru de referință pentru dispozițiile stabilite de prezentul regulament, în special cele care privesc accesul la sursele de date administrative, eficiența raportată la cost a resurselor disponibile și confidențialitatea statistică.

___________

(3) JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

(7) Comunicarea datelor personale, efectuată pe baza anonimatului, este necesară pentru a se estima acuratețea generală a rezultatelor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...