Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 92/2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului
(text codificat)
(Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012L0092

Modificări (...)

În vigoare de la 17 februarie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

___________

(1) JO C 248, 25.8.2011, p. 154.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziția Parlamentului European din 13 septembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2011.

întrucât:

(1) Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (3) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial (4). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.

___________

(3) JO L 175, 5.7.1985, p. 40.

(4) A se vedea anexa VI partea A.

(2) În temeiul articolului 191 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, politica Uniunii în materie de mediu se bazează pe principiul precauţiei şi al acţiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului şi pe principiul "poluatorul plăteşte". Efectele asupra mediului trebuie luate în considerare cât mai devreme posibil în toate procesele de planificare tehnică şi luare de decizii.

(3) Principiile evaluării efectelor asupra mediului ar trebui armonizate, în special în ceea ce priveşte proiectele care ar trebui să facă obiectul evaluării, principalele obligaţii ale iniţiatorilor proiectului şi conţinutul evaluării. Statele membre pot adopta norme mai stricte cu privire la protecţia mediului.

(4) În plus, este necesar să se realizeze unul dintre obiectivele Uniunii în domeniul protecţiei mediului şi al calităţii vieţii.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...