Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 98/2011 privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru
Număr celex: 32011L0098

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 23 decembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 79 alineatul (2) literele (a) şi (b),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

___________

(1) JO C 27, 3.2.2009, p. 114.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

___________

(2) JO C 257, 9.10.2008, p. 20.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziția Parlamentului European din 24 martie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziția în primă lectură a Consiliului din 24 noiembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziția Parlamentului European din 13 decembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) În vederea creării treptate a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede măsuri care trebuie adoptate în materie de azil, imigrare şi protecţia drepturilor resortisanţilor ţărilor terţe.

(2) Consiliul European a recunoscut, în cadrul reuniunii speciale de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, necesitatea armonizării legislaţiilor naţionale care reglementează condiţiile de admisie şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe. În acest context, Consiliul European a afirmat, în special, că Uniunea Europeană ar trebui să asigure un tratament echitabil resortisanţilor ţărilor terţe cu şedere legală pe teritoriul statelor membre şi o politică de integrare mai energică al cărei obiectiv ar trebui să fie acordarea unor drepturi şi obligaţii comparabile cu cele ale cetăţenilor Uniunii. În consecinţă, Consiliul European a solicitat Consiliului să adopte instrumentele juridice pe baza propunerilor Comisiei. Necesitatea atingerii obiectivelor stabilite la Tampere a fost reafirmată în cadrul Programului de la Stockholm, adoptat de Consiliul European la reuniunea din 10 şi 11 decembrie 2009.

(3) Dispozițiile privind instituirea unei proceduri unice de solicitare care să conducă la emiterea în cadrul unui act administrativ unic a unui titlu combinat care să includă atât permisul de ședere, cât și cel de muncă, va contribui la simplificarea și armonizarea normelor care se aplică în prezent în statele membre. O asemenea simplificare procedurală a fost deja introdusă de către o serie de state membre și a avut ca rezultat o procedură mai eficientă atât pentru migranți, cât și pentru angajatori, iar controlul legalității șederii și ocupării unui loc de muncă de către aceștia din urmă a fost simplificat.

(4) Pentru a permite prima intrare pe teritoriul lor, statele membre ar trebui să poată elibera un permis unic sau o viză, în cazul în care eliberează permise unice numai după intrarea pe teritoriul lor. Statele membre ar trebui să elibereze astfel de permise unice sau vize în timp util.

(5) Ar trebui stabilit un set de norme care să reglementeze procedura de analizare a solicitărilor pentru un permis unic. Procedura respectivă ar trebuie să fie eficientă şi uşor de administrat, ţinând seama de volumul normal de lucru al administraţiilor statelor membre. De asemenea, aceasta ar trebui să fie transparentă şi echitabilă, astfel încât să ofere un nivel adecvat de securitate juridică persoanelor în cauză.

(6) Dispoziţiile prezentei directive nu ar trebui să aducă atingere competenţei statelor membre de a reglementa admisia, inclusiv contingentele de admisie pentru resortisanţi ai ţărilor terţe, în scopul ocupării unui loc de muncă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...