Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 95/2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate
(reformare)
Număr celex: 32011L0095

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (1)

În vigoare de la 09 ianuarie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 78 alineatul (2) literele (a) şi (b),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

___________

(1) JO C 18, 19.1.2011, p. 80.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziția Parlamentului European din 27 octombrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 24 noiembrie 2011.

întrucât:

(1) Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate (3) urmează să facă obiectul mai multor modificări substanțiale. Din motive de claritate, ar trebui să se procedeze la reformarea directivei menționate.

___________

(3) JO L 304, 30.9.2004, p. 12.

(2) O politică comună în domeniul azilului, cuprinzând un sistem european comun de azil, este un element constitutiv al obiectivului Uniunii Europene de stabilire progresivă a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie deschis celor care, forţaţi de împrejurări, caută în mod legitim protecţie în Uniune.

(3) În cadrul reuniunii extraordinare de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, Consiliul European a convenit să acţioneze în sensul instituirii unui sistem european comun de azil, fondat pe punerea integrală şi globală în aplicare a Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiaţilor ("Convenţia de la Geneva"), completată de Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967 ("protocolul"), afirmând astfel principiul nereturnării şi garantând că nicio persoană nu este trimisă într-un loc în care riscă să fie din nou persecutată.

(4) Convenţia de la Geneva şi protocolul aferent constituie elementul-cheie al sistemului juridic internaţional de protecţie a refugiaţilor.

(5) Concluziile Consiliului European de la Tampere prevăd că sistemul european comun de azil ar trebui să cuprindă, în viitorul apropiat, o apropiere a normelor privind recunoaşterea refugiaţilor şi conţinutul statutului de refugiat.

(6) Concluziile Consiliului European de la Tampere precizează, de asemenea, că normele privind statutul de refugiat ar trebui completate, de asemenea, prin măsuri privind forme subsidiare de protecţie, care oferă un statut corespunzător oricărei persoane care are nevoie de o astfel de protecţie.

(7) În prezent, s-a încheiat prima fază în crearea unui sistem european comun de azil. Consiliul European din 4 noiembrie 2004 a adoptat Programul de la Haga, care stabileşte obiectivele care urmează să fie puse în aplicare în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei in perioada 2005-2010. În această privinţă, Programul de la Haga a invitat Comisia Europeană să încheie evaluarea instrumentelor juridice ale primei faze şi să înainteze Parlamentului European şi Consiliului propuneri pentru instrumentele şi măsurile celei de a doua faze, în vederea adoptării acestora înainte de sfârşitul anului 2010.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...