Guvernul României

Ordonanța nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 februarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere obligația adoptării și publicării până la data de 27 februarie 2012 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea în legislația națională a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță stabilește un cadru de sprijinire a implementării și utilizării pe teritoriul României a sistemelor de transport inteligente, denumite în continuare STI, în mod coerent și coordonat cu sistemele similare implementate și utilizate la nivelul Uniunii Europene, și prevede condițiile generale necesare în acest scop.

(2) Prezenta ordonanță stabilește măsurile necesare pentru ca specificațiile care urmează a fi adoptate de Comisia Europeană conform prevederilor Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport, denumită în continuare Directiva STI, pentru acțiuni în cadrul domeniilor prioritare și, după caz, standardele necesare prevăzute de Directiva STI să se aplice serviciilor și aplicațiilor STI din România în momentul implementării acestora.

(3) Prezenta ordonanță se aplică serviciilor și aplicațiilor STI în domeniul transportului rutier, precum și interfețelor acestora cu alte moduri de transport, fără a aduce atingere aspectelor legate de securitatea națională sau celor necesare în domeniul apărării.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei ordonanțe, următoarele domenii constituie domenii prioritare pentru elaborarea și utilizarea de specificații și standarde conform prevederilor art. 1:

a) Domeniul prioritar I: Utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic și de călătorie;

b) Domeniul prioritar II: Continuitatea serviciilor STI de management al traficului și al mărfurilor;

c) Domeniul prioritar III: Aplicațiile STI pentru siguranța și securitatea rutieră;

d) Domeniul prioritar IV: Asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transport.

(2) Sfera de aplicare a domeniilor prioritare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. -

În cadrul domeniilor prioritare, următoarele acțiuni constituie acțiuni prioritare pentru elaborarea și utilizarea de specificații și standarde, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1:

a) furnizarea unor servicii la nivelul Uniunii Europene de informare cu privire la călătoriile multimodale;

b) furnizarea unor servicii la nivelul Uniunii Europene de informare în timp real cu privire la trafic;

c) furnizarea de date și proceduri către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, precum și a unor informații minime universale în materie de trafic, referitoare la siguranța rutieră;

d) furnizarea în mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul Uniunii Europene;

e) furnizarea unor servicii de informare referitoare la spații de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale;

f) furnizarea unor servicii de rezervare de spații de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale.

Art. 4. -

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) sisteme de transport inteligente sau STI - sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale informației și comunicațiilor în domeniul transportului rutier, inclusiv infrastructură, vehicule și utilizatori, în gestionarea traficului și gestionarea mobilității, precum și pentru interfețe cu alte moduri de transport;

b) interoperabilitate - capacitatea sistemelor și a proceselor comerciale care se află la baza acestora de a face schimb de date, informații și cunoștințe;

c) aplicație STI - un instrument operațional pentru aplicarea STI;

d) serviciu STI - furnizarea unei aplicații STI într-un cadru organizațional și operațional bine definit pentru a contribui la siguranța utilizatorilor, la eficiența, confortul și/sau la facilitarea ori sprijinirea operațiunilor de transport și de călătorie;

e) furnizor de servicii STI - orice furnizor, public sau privat, de servicii STI;

f) utilizator de STI - orice utilizator de aplicații sau servicii STI, inclusiv călătorii, participanții la trafic vulnerabili, utilizatorii și operatorii infrastructurii de transport rutier, administratorii parcurilor de vehicule și operatorii serviciilor de urgență;

g) participanți la trafic vulnerabili - participanți la trafic nemotorizați, cum ar fi pietonii și cicliștii, precum și motocicliștii și persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă ori cu capacitate de orientare redusă;

h) dispozitiv nomad - un dispozitiv portabil de comunicare ori de informare, care poate fi adus în interiorul vehiculului pentru a ajuta la conducerea acestuia și/sau la operațiunile de transport;

i) platformă - o unitate aflată la bord sau în exterior, care permite implementarea, furnizarea, exploatarea și integrarea aplicațiilor și serviciilor STI;

j) arhitectură - proiectul conceptual care definește structura, comportamentul și integrarea unui sistem dat în mediul său înconjurător;

k) interfață - un dispozitiv între sisteme, care asigură mijlocul prin care acestea se pot conecta și pot interacționa;

l) compatibilitate - capacitatea generală a unui dispozitiv sau a unui sistem de a lucra cu un alt dispozitiv ori sistem fără a fi necesare modificări;

m) continuitatea serviciilor - capacitatea de a asigura un serviciu neîntrerupt în rețelele de transport în întreaga Uniune Europeană;

n) date rutiere - date referitoare la caracteristicile infrastructurii rutiere, inclusiv la semnele de circulație fixe sau la caracteristicile reglementare ale acestora privind siguranța;

o) date privind traficul - date anterioare și în timp real referitoare la caracteristicile traficului rutier;

p) date privind călătoria - date de bază, precum orare și tarife ale mijloacelor de transport în comun, necesare în vederea furnizării de informații privind călătoriile multimodale înaintea și în timpul călătoriei, pentru a facilita planificarea, rezervarea și adaptarea acesteia;

q) specificație - o măsură obligatorie prin care sunt stabilite dispoziții cuprinzând cerințe, proceduri și orice alte norme relevante;

r) standard - un standard astfel cum este definit la art. 1 alin. (6) din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulteriore.

Art. 5. -

(1) Specificațiile ce urmează a fi adoptate de către Comisia Europeană potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) se aplică tuturor serviciilor și aplicațiilor STI care fac obiectul prezentei ordonanțe, în momentul implementării acestora, în conformitate cu principiile prevăzute în anexa nr. 2, fără ca prin aceasta să se aducă atingere dreptului României de a decide cu privire la implementarea unor astfel de servicii și aplicații STI pe teritoriul său.

(2) Autoritățile prevăzute la art. 8 alin. (1) cooperează cu autoritățile celorlalte state membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește domeniile prioritare, în măsura în care nu s-a adoptat nicio specificație.

Art. 6. -

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul operării aplicațiilor și serviciilor STI care fac obiectul prezentei ordonanțe se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În mod special, entitățile care implementează serviciile și aplicațiile STI au obligația de a proteja datele cu caracter personal împotriva utilizării abuzive, inclusiv împotriva accesului neautorizat, modificării sau pierderii.

(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), pentru a se asigura confidențialitatea se încurajează, după caz, utilizarea datelor anonime pentru buna funcționare a aplicațiilor și serviciilor STI.

(4) Prelucrarea datelor personale cu caracter special se realizează cu respectarea consimțământului persoanelor vizate.

(5) Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, datele cu caracter personal se prelucrează numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru buna funcționare a aplicațiilor și serviciilor STI.

(6) În contextul operării aplicațiilor și serviciilor STI ce fac obiectul prezentei ordonanțe sunt aplicabile prevederile Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările ulterioare.

Art. 7. -

În cazul implementării și utilizării aplicațiilor și serviciilor STI care fac obiectul prezentei ordonanțe, aspectele legate de răspundere prevăzute în specificațiile ce urmează a fi adoptate potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) sunt tratate în conformitate cu prevederile legislației Uniunii Europene și cu cele naționale relevante în vigoare, în special cu prevederile Legii nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defecte, republicată.

Art. 8. -

(1) Se constituie Consiliul de coordonare pentru STI, denumit în continuare CC STI, structură fără personalitate juridică, organizat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, alcătuit din reprezentanți ai:

a) Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

b) Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale;

c) Ministerului Administrației și Internelor;

d) Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;

e) Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri;

f) Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

g) Ministerului Mediului și Pădurilor;

h) Ministerului Sănătății;

i) Ministerului Apărării Naționale;

j) Serviciului de Telecomunicații Speciale;

k) Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM);

l) Agenției Spațiale Române (ROSA);

m) Asociației de Standardizare din România (ASRO);

n) Institutului Național de Statistică;

o) Federației Autorităților Locale din România;

p) Asociației Municipiilor din România;

q) Asociației Orașelor din România;

r) Asociației Comunelor din România;

s) Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.

(2) CC STI are ca atribuție principală asigurarea coordonării, la nivel național, a acțiunilor necesare implementării prezentei ordonanțe și realizării cooperării între autoritățile care au responsabilități în domeniile în legătură cu care se implementează servicii și aplicații STI care fac obiectul prezentei ordonanțe.

(3) Atribuțiile, precum și modul de organizare și funcționare a CC STI se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Puneri în aplicare (1)

(4) Membrii CC STI își desemnează reprezentanții în CC STI în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(5) Reprezentanții desemnați conform alin. (4) sunt la nivel de secretar de stat sau asimilat acestuia, președintele sau împuternicitul acestuia, după caz, și câte un membru supleant.

(6) Reprezentanții instituțiilor publice și ai structurilor asociative prevăzute la alin. (1), atât titulari, cât și supleanți, sunt desemnați de către conducătorii acestora, prin act administrativ, după caz. În absența membrului titular, membrul supleant participă cu drepturi depline la ședințele CC STI.

(7) Președinția CC STI este asigurată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și vicepreședinția de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

(8) Secretariatul CC STI este asigurat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin direcția de specialitate desemnată în acest sens prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

(9) CC STI își poate constitui un grup de lucru interinstituțional alcătuit din experți desemnați de către conducătorii instituțiilor publice sau ai structurilor asociative prevăzute la alin. (1).

(10) CC STI poate fi sprijinit în activitatea sa de un grup tehnic cu rol consultativ alcătuit din reprezentanți la nivel înalt ai furnizorilor relevanți de servicii STI, ai asociațiilor de utilizatori, ai operatorilor de transport, ai constructorilor de autovehicule, ai partenerilor sociali, ai asociațiilor profesionale și ai altor entități interesate.

(11) Componența CC STI poate fi modificată și/sau completată prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. -

(1) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii transmite Comisiei Europene informațiile privind acțiunile STI pe plan național, prevăzute la art. 17 alin. (2) din Directiva STI pe baza datelor furnizate de către autoritățile și instituțiile prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Datele furnizate de către autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte formularul de raportare prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 10. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

*

Prezenta ordonanță transpune Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 207 din 6 august 2010.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
p. Ministrul administrației și internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat
Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Valerian Vreme
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul sănătății,
Ritli Ladislau
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul mediului și pădurilor,
Laszlo Borbely
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban

București, 25 ianuarie 2012.

Nr. 7.

ANEXA Nr. 1

Domeniile și acțiunile prioritare
(astfel cum sunt menționate la art. 2 și 3 din ordonanță)

- Domeniul prioritar I: Utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic și de călătorie


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...