Guvernul României

Ordonanța nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 februarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere obligația adoptării și publicării până la data de 27 februarie 2012 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea în legislația națională a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță stabilește un cadru de sprijinire a implementării și utilizării pe teritoriul României a sistemelor de transport inteligente, denumite în continuare STI, în mod coerent și coordonat cu sistemele similare implementate și utilizate la nivelul Uniunii Europene, și prevede condițiile generale necesare în acest scop.

(2) Prezenta ordonanță stabilește măsurile necesare pentru ca specificațiile care urmează a fi adoptate de Comisia Europeană conform prevederilor Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport, denumită în continuare Directiva STI, pentru acțiuni în cadrul domeniilor prioritare și, după caz, standardele necesare prevăzute de Directiva STI să se aplice serviciilor și aplicațiilor STI din România în momentul implementării acestora.

(3) Prezenta ordonanță se aplică serviciilor și aplicațiilor STI în domeniul transportului rutier, precum și interfețelor acestora cu alte moduri de transport, fără a aduce atingere aspectelor legate de securitatea națională sau celor necesare în domeniul apărării.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei ordonanțe, următoarele domenii constituie domenii prioritare pentru elaborarea și utilizarea de specificații și standarde conform prevederilor art. 1:

a) Domeniul prioritar I: Utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic și de călătorie;

b) Domeniul prioritar II: Continuitatea serviciilor STI de management al traficului și al mărfurilor;

c) Domeniul prioritar III: Aplicațiile STI pentru siguranța și securitatea rutieră;

d) Domeniul prioritar IV: Asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transport.

(2) Sfera de aplicare a domeniilor prioritare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. -

În cadrul domeniilor prioritare, următoarele acțiuni constituie acțiuni prioritare pentru elaborarea și utilizarea de specificații și standarde, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1:

a) furnizarea unor servicii la nivelul Uniunii Europene de informare cu privire la călătoriile multimodale;

b) furnizarea unor servicii la nivelul Uniunii Europene de informare în timp real cu privire la trafic;

c) furnizarea de date și proceduri către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, precum și a unor informații minime universale în materie de trafic, referitoare la siguranța rutieră;

d) furnizarea în mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul Uniunii Europene;

e) furnizarea unor servicii de informare referitoare la spații de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale;

f) furnizarea unor servicii de rezervare de spații de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale.

Art. 4. -

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) sisteme de transport inteligente sau STI - sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale informației și comunicațiilor în domeniul transportului rutier, inclusiv infrastructură, vehicule și utilizatori, în gestionarea traficului și gestionarea mobilității, precum și pentru interfețe cu alte moduri de transport;

b) interoperabilitate - capacitatea sistemelor și a proceselor comerciale care se află la baza acestora de a face schimb de date, informații și cunoștințe;

c) aplicație STI - un instrument operațional pentru aplicarea STI;

d) serviciu STI - furnizarea unei aplicații STI într-un cadru organizațional și operațional bine definit pentru a contribui la siguranța utilizatorilor, la eficiența, confortul și/sau la facilitarea ori sprijinirea operațiunilor de transport și de călătorie;

e) furnizor de servicii STI - orice furnizor, public sau privat, de servicii STI;

f) utilizator de STI - orice utilizator de aplicații sau servicii STI, inclusiv călătorii, participanții la trafic vulnerabili, utilizatorii și operatorii infrastructurii de transport rutier, administratorii parcurilor de vehicule și operatorii serviciilor de urgență;

g) participanți la trafic vulnerabili - participanți la trafic nemotorizați, cum ar fi pietonii și cicliștii, precum și motocicliștii și persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă ori cu capacitate de orientare redusă;

h) dispozitiv nomad - un dispozitiv portabil de comunicare ori de informare, care poate fi adus în interiorul vehiculului pentru a ajuta la conducerea acestuia și/sau la operațiunile de transport;

i) platformă - o unitate aflată la bord sau în exterior, care permite implementarea, furnizarea, exploatarea și integrarea aplicațiilor și serviciilor STI;

j) arhitectură - proiectul conceptual care definește structura, comportamentul și integrarea unui sistem dat în mediul său înconjurător;

k) interfață - un dispozitiv între sisteme, care asigură mijlocul prin care acestea se pot conecta și pot interacționa;

l) compatibilitate - capacitatea generală a unui dispozitiv sau a unui sistem de a lucra cu un alt dispozitiv ori sistem fără a fi necesare modificări;

m) continuitatea serviciilor - capacitatea de a asigura un serviciu neîntrerupt în rețelele de transport în întreaga Uniune Europeană;

n) date rutiere - date referitoare la caracteristicile infrastructurii rutiere, inclusiv la semnele de circulație fixe sau la caracteristicile reglementare ale acestora privind siguranța;

o) date privind traficul - date anterioare și în timp real referitoare la caracteristicile traficului rutier;

p) date privind călătoria - date de bază, precum orare și tarife ale mijloacelor de transport în comun, necesare în vederea furnizării de informații privind călătoriile multimodale înaintea și în timpul călătoriei, pentru a facilita planificarea, rezervarea și adaptarea acesteia;

q) specificație - o măsură obligatorie prin care sunt stabilite dispoziții cuprinzând cerințe, proceduri și orice alte norme relevante;

r) standard - un standard astfel cum este definit la art. 1 alin. (6) din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulteriore.

Art. 5. -

(1) Specificațiile ce urmează a fi adoptate de către Comisia Europeană potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) se aplică tuturor serviciilor și aplicațiilor STI care fac obiectul prezentei ordonanțe, în momentul implementării acestora, în conformitate cu principiile prevăzute în anexa nr. 2, fără ca prin aceasta să se aducă atingere dreptului României de a decide cu privire la implementarea unor astfel de servicii și aplicații STI pe teritoriul său.

(2) Autoritățile prevăzute la art. 8 alin. (1) cooperează cu autoritățile celorlalte state membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește domeniile prioritare, în măsura în care nu s-a adoptat nicio specificație.

Art. 6. -

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul operării aplicațiilor și serviciilor STI care fac obiectul prezentei ordonanțe se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În mod special, entitățile care implementează serviciile și aplicațiile STI au obligația de a proteja datele cu caracter personal împotriva utilizării abuzive, inclusiv împotriva accesului neautorizat, modificării sau pierderii.

(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), pentru a se asigura confidențialitatea se încurajează, după caz, utilizarea datelor anonime pentru buna funcționare a aplicațiilor și serviciilor STI.

(4) Prelucrarea datelor personale cu caracter special se realizează cu respectarea consimțământului persoanelor vizate.

(5) Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, datele cu caracter personal se prelucrează numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru buna funcționare a aplicațiilor și serviciilor STI.

(6) În contextul operării aplicațiilor și serviciilor STI ce fac obiectul prezentei ordonanțe sunt aplicabile prevederile Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările ulterioare.

Art. 7. -

În cazul implementării și utilizării aplicațiilor și serviciilor STI care fac obiectul prezentei ordonanțe, aspectele legate de răspundere prevăzute în specificațiile ce urmează a fi adoptate potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) sunt tratate în conformitate cu prevederile legislației Uniunii Europene și cu cele naționale relevante în vigoare, în special cu prevederile Legii nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defecte, republicată.

Art. 8. -

(1) Se constituie Consiliul de coordonare pentru STI, denumit în continuare CC STI, structură fără personalitate juridică, organizat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, alcătuit din reprezentanți ai:

a) Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

b) Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale;

c) Ministerului Administrației și Internelor;

d) Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;

e) Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri;

f) Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

g) Ministerului Mediului și Pădurilor;

h) Ministerului Sănătății;

i) Ministerului Apărării Naționale;

j) Serviciului de Telecomunicații Speciale;

k) Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM);

l) Agenției Spațiale Române (ROSA);

m) Asociației de Standardizare din România (ASRO);

n) Institutului Național de Statistică;

o) Federației Autorităților Locale din România;

p) Asociației Municipiilor din România;

q) Asociației Orașelor din România;

r) Asociației Comunelor din România;

s) Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.

(2) CC STI are ca atribuție principală asigurarea coordonării, la nivel național, a acțiunilor necesare implementării prezentei ordonanțe și realizării cooperării între autoritățile care au responsabilități în domeniile în legătură cu care se implementează servicii și aplicații STI care fac obiectul prezentei ordonanțe.

(3) Atribuțiile, precum și modul de organizare și funcționare a CC STI se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Puneri în aplicare (1)

(4) Membrii CC STI își desemnează reprezentanții în CC STI în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(5) Reprezentanții desemnați conform alin. (4) sunt la nivel de secretar de stat sau asimilat acestuia, președintele sau împuternicitul acestuia, după caz, și câte un membru supleant.

(6) Reprezentanții instituțiilor publice și ai structurilor asociative prevăzute la alin. (1), atât titulari, cât și supleanți, sunt desemnați de către conducătorii acestora, prin act administrativ, după caz. În absența membrului titular, membrul supleant participă cu drepturi depline la ședințele CC STI.

(7) Președinția CC STI este asigurată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și vicepreședinția de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

(8) Secretariatul CC STI este asigurat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin direcția de specialitate desemnată în acest sens prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

(9) CC STI își poate constitui un grup de lucru interinstituțional alcătuit din experți desemnați de către conducătorii instituțiilor publice sau ai structurilor asociative prevăzute la alin. (1).

(10) CC STI poate fi sprijinit în activitatea sa de un grup tehnic cu rol consultativ alcătuit din reprezentanți la nivel înalt ai furnizorilor relevanți de servicii STI, ai asociațiilor de utilizatori, ai operatorilor de transport, ai constructorilor de autovehicule, ai partenerilor sociali, ai asociațiilor profesionale și ai altor entități interesate.

(11) Componența CC STI poate fi modificată și/sau completată prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. -

(1) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii transmite Comisiei Europene informațiile privind acțiunile STI pe plan național, prevăzute la art. 17 alin. (2) din Directiva STI pe baza datelor furnizate de către autoritățile și instituțiile prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Datele furnizate de către autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte formularul de raportare prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 10. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

*

Prezenta ordonanță transpune Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 207 din 6 august 2010.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
p. Ministrul administrației și internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat
Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Valerian Vreme
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul sănătății,
Ritli Ladislau
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul mediului și pădurilor,
Laszlo Borbely
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban

București, 25 ianuarie 2012.

Nr. 7.

ANEXA Nr. 1

Domeniile și acțiunile prioritare
(astfel cum sunt menționate la art. 2 și 3 din ordonanță)

- Domeniul prioritar I: Utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic și de călătorie

Specificațiile și standardele pentru utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic și de călătorie includ următoarele:

1. Specificațiile pentru acțiunea prioritară a)

Definirea cerințelor necesare pentru a pune la dispoziția utilizatorilor de STI, la nivel transfrontalier, a unor servicii de informare corecte privind călătoriile multimodale la nivelul Uniunii Europene, pe baza:

- disponibilității și accesibilității datelor rutiere corecte existente și a datelor în timp real privind traficul, utilizate în scopul informării furnizorilor de servicii STI cu privire la călătoriile multimodale, fără a aduce atingere siguranței și constrângerilor de gestionare a transportului;

- facilitării schimbului electronic transfrontalier de date între autoritățile publice competente, părțile interesate și furnizorii de servicii STI implicați;

- actualizării periodice de către autoritățile publice competente și părțile interesate a datelor rutiere și din trafic disponibile, utilizate pentru informarea cu privire la călătoriile multimodale;

- actualizării periodice a informațiilor cu privire la călătoriile multimodale de către furnizorii de servicii STI.

2. Specificațiile pentru acțiunea prioritară b)

Definirea cerințelor necesare pentru a pune la dispoziția utilizatorilor de STI, la nivel transfrontalier, a unor servicii de informare corecte și în timp real privind traficul la nivelul Uniunii Europene, pe baza:

- disponibilității și accesibilității datelor rutiere corecte existente și a datelor în timp real privind traficul, utilizate în scopul informării în timp real a furnizorilor de servicii STI cu privire la trafic, fără a aduce atingere siguranței și constrângerilor de gestionare a transportului;

- facilitării schimbului electronic transfrontalier de date între autoritățile publice competente, părțile interesate și furnizorii de servicii STI implicați;

- actualizării periodice de către autoritățile publice competente și părțile interesate a datelor rutiere și din trafic disponibile, utilizate pentru informarea în timp real cu privire la trafic;

- actualizării periodice a informațiilor în timp real cu privire la trafic de către furnizorii de servicii STI.

3. Specificațiile pentru acțiunile prioritare a) și b)

3.1. Definirea cerințelor necesare pentru colectarea de către autoritățile publice competente și/sau, dacă este cazul, de către sectorul privat a datelor rutiere și din trafic (de exemplu, hărți de circulație rutieră, reglementări rutiere și rute recomandate, în special pentru vehiculele grele de mărfuri) și comunicarea acestora către furnizorii de servicii STI, pe baza:

- disponibilității, pentru furnizorii de servicii STI, a datelor rutiere și din trafic existente (de exemplu, hărți de circulație rutieră, reglementări rutiere și rute recomandate), colectate de autoritățile publice competente și/sau de sectorul privat;

- facilitării schimbului electronic de date între autoritățile publice competente și furnizorii de servicii STI;

- actualizării periodice, de către autoritățile publice competente și/sau, dacă este cazul, de către sectorul privat a datelor rutiere și din trafic (de exemplu, hărți de circulație rutieră, reglementări rutiere și rute recomandate);

- actualizării periodice de către furnizorii de servicii STI a serviciilor și aplicațiilor STI care utilizează aceste date rutiere și din trafic.

3.2. Definirea cerințelor necesare pentru ca datele rutiere și datele privind traficul și serviciile de transport, utilizate pentru hărțile digitale, să fie corecte și accesibile, dacă este posibil, producătorilor de hărți digitale și furnizorilor de servicii conexe, pe baza:

- disponibilității pentru producătorii de hărți digitale și furnizorii de servicii conexe a datelor rutiere și din trafic existente, utilizate pentru hărțile digitale;

- facilitării schimbului electronic de date între autoritățile publice competente, părțile interesate și producătorii privați de hărți digitale și furnizorii privați de servicii conexe;

- actualizării periodice de către autoritățile publice competente și părțile interesate a datelor rutiere și din trafic utilizate pentru hărțile digitale;

- actualizării periodice a hărților digitale de către producătorii de hărți digitale și furnizorii de servicii conexe.

4. Specificațiile pentru acțiunea prioritară c)

Definirea cerințelor minime privind "informațiile universale în materie de trafic" referitoare la siguranța rutieră și furnizate, dacă este posibil, gratuit pentru toți utilizatorii, precum și privind conținutul minim al acestora, pe baza:

- elaborării și utilizării unei liste standardizate de evenimente legate de siguranța rutieră ("mesaje universale privind traficul") care să fie comunicate gratuit utilizatorilor de STI;

- compatibilității "mesajelor universale privind traficul" și integrării acestora în serviciile STI în scopul informării în timp real cu privire la trafic și la călătoriile multimodale.

Domeniul prioritar II: Continuitatea serviciilor STI de management al traficului și al mărfurilor

Specificațiile și standardele pentru continuitatea și interoperabilitatea serviciilor de management al traficului și al mărfurilor, în special privind rețeaua TEN-T, includ următoarele:

Specificațiile pentru alte acțiuni

1. Definirea măsurilor necesare pentru a elabora o arhitectură-cadru a Uniunii Europene pentru STI, care să abordeze aspectele specifice legate de STI privind interoperabilitatea, continuitatea serviciilor și multimodalitatea, inclusiv, de exemplu, emiterea de bilete interoperabile multimodale, în cadrul căreia statele membre și autoritățile lor competente, în colaborare cu sectorul privat, să își poată elabora propria arhitectură STI pentru mobilitatea la nivel național, regional sau local.

2. Definirea cerințelor minime necesare pentru continuitatea serviciilor STI, în special pentru serviciile transfrontaliere, în vederea gestionării transportului de pasageri în cadrul diferitelor moduri de transport, pe baza:

- facilitării schimburilor electronice de date și informații din trafic la nivel transfrontalier și, după caz, la nivel regional sau între zone urbane și interurbane ori între centrele de informare/de control al traficului implicate și diferitele părți interesate;

- utilizării fluxurilor de informații sau a interfețelor de trafic standardizate între centrele de informare/de control al traficului implicate și diferite părți interesate.

3. Definirea cerințelor minime necesare pentru continuitatea serviciilor STI pentru gestionarea transportului de mărfuri pe coridoarele de transport și utilizând diferite moduri de transport, pe baza:

- facilitării schimburilor electronice de date și informații din trafic la nivel transfrontalier și, după caz, la nivel regional sau între zone urbane și interurbane ori între centrele de informare/de control al traficului implicate și diferitele părți interesate;

- utilizării fluxurilor de informații sau a interfețelor de trafic standardizate între centrele de informare/de control al traficului implicate și diferitele părți interesate.

4. Definirea măsurilor necesare realizării aplicațiilor STI (în special, localizarea și urmărirea mărfurilor în timpul transportului și de la un mod de transport la altul) pentru logistica transporturilor de mărfuri (eFreight), pe baza:

- accesului dezvoltatorilor de aplicații STI la tehnologiile STI pertinente și utilizării acestora;

- integrării rezultatelor poziționării în instrumentele și centrele de management al traficului.

5. Definirea interfețelor necesare pentru asigurarea interoperabilității și a compatibilității dintre arhitectura urbană STI și arhitectura europeană STI, pe baza:

- disponibilității datelor privind transportul public, planificarea călătoriilor, cererea de transport, traficul și parcările pentru centrele urbane de control și furnizorii de servicii;

- facilitării schimbului electronic de date dintre diferitele centre urbane de control și furnizori de servicii pentru transportul public sau privat și pentru toate modurile de transport posibile;

- integrării tuturor datelor și informațiilor pertinente într-o arhitectură unică.

Domeniul prioritar III: Aplicațiile STI pentru siguranța și securitatea rutieră

Specificațiile și standardele pentru aplicațiile STI pentru siguranța și securitatea rutieră includ următoarele:

1. Specificațiile pentru acțiunea prioritară d)

Definirea măsurilor necesare pentru furnizarea armonizată a unui sistem interoperabil paneuropean eCall, incluzând:

- disponibilitatea datelor obligatorii ale STI aflate la bord, care trebuie să facă obiectul schimbului de informații;

- disponibilitatea în centrele de preluare a apelurilor de urgență a echipamentelor necesare pentru recepționarea datelor transmise din vehicule;

- facilitarea schimbului electronic de date dintre vehicule și centrele de preluare a apelurilor de urgență.

2. Specificațiile pentru acțiunea prioritară e)

Definirea măsurilor necesare pentru asigurarea unor servicii de informare pe baza STI referitoare la spații de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale, în special în zonele de serviciu și de repaus din trafic, pe baza:

- disponibilității informațiilor privind parcările pentru utilizatori;

- facilitării schimbului electronic de date dintre zonele de parcare, centrele rutiere și vehicule.

3. Specificațiile pentru acțiunea prioritară f)

Definirea măsurilor necesare pentru asigurarea unor servicii de rezervare pe baza STI de spații de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale, pe baza:

- disponibilității informațiilor privind parcările pentru utilizatori;

- facilitării schimbului electronic de date dintre zonele de parcare, centrele rutiere și vehicule;

- integrării tehnologiilor STI pertinente atât în vehicule, cât și în zonele de parcare, pentru actualizarea informațiilor privind locurile de parcare disponibile în scopul rezervării.

4. Specificațiile pentru alte acțiuni

4.1. Definirea măsurilor necesare pentru sprijinirea siguranței participanților la trafic în ceea ce privește interfața om-mașină de la bordul vehiculelor acestora și utilizarea dispozitivelor nomade în sprijinul conducerii vehiculului și/sau al operației de transport, precum și al securității mijloacelor de comunicare instalate la bord.

4.2. Definirea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea siguranței și confortului participanților la trafic vulnerabili pentru toate aplicațiile STI relevante.

4.3. Definirea măsurilor necesare pentru integrarea în vehicule și în infrastructura rutieră a sistemelor electronice avansate de asistență pentru conducătorul auto, care nu fac obiectul directivelor 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți și de abrogare a Directivei 92/61/CEE a Consiliului și 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate și de abrogare a Directivei 74/150/CEE.

Domeniul prioritar IV: Asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transport

Specificațiile și standardele pentru asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transport includ următoarele:

Specificațiile pentru alte acțiuni

1. Definirea măsurilor necesare pentru integrarea diferitelor aplicații STI într-o platformă deschisă la bordul vehiculului, pe baza:

- identificării cerințelor funcționale aferente aplicațiilor STI existente sau planificate;

- definirii unei arhitecturi de sistem deschis care să definească funcționalitățile și interfețele necesare pentru interoperabilitatea/interconectarea cu sistemele și instalațiile infrastructurii;

- integrării "plug and play", în viitor, a aplicațiilor STI noi sau actualizate într-o platformă deschisă instalată la bord;

- utilizării unui proces de standardizare pentru adoptarea arhitecturii și a specificațiilor privind platforma deschisă instalată la bord.

2. Definirea măsurilor necesare pentru continuarea dezvoltării și implementării sistemelor cooperative (între vehicule, între vehicul și infrastructură, între infrastructuri), pe baza:

- facilitării schimbului de date sau informații dintre vehicule, infrastructuri și dintre vehicul și infrastructură;

- disponibilității pentru părțile implicate, vehicul sau infrastructura rutieră, a datelor sau informațiilor pertinente care urmează să fie schimbate;

- utilizării unui format de mesaj standardizat pentru schimbul de date sau informații dintre vehicul și infrastructură;

- definirii unei infrastructuri de comunicare pentru schimbul de date sau informații dintre vehicule, infrastructuri și dintre vehicul și infrastructură;

- utilizării proceselor de standardizare pentru adoptarea arhitecturilor respective.

ANEXA Nr. 2

Principii pentru specificațiile și implementarea STI

Adoptarea specificațiilor, acordarea mandatelor pentru standarde și selecționarea și implementarea aplicațiilor și serviciilor STI se bazează pe o evaluare a nevoilor care să implice toate părțile interesate relevante și respectă principiile prezentate în continuare. Aceste principii:

a) sunt eficace - au o contribuție tangibilă la soluționarea provocărilor-cheie cu care se confruntă transportul rutier european (de exemplu, reducerea aglomerării, diminuarea emisiilor, îmbunătățirea eficienței energetice, atingerea unor niveluri ridicate de siguranță și securitate, inclusiv în ceea ce privește participanții vulnerabili la trafic);

b) sunt eficiente din punctul de vedere al costurilor - optimizează raportul dintre costuri și rezultate din perspectiva îndeplinirii obiectivelor;

c) sunt proporționale - asigură, după caz, diferite niveluri de calitate și de implementare realizabile ale serviciilor, ținând seama de specificitățile locale, regionale, naționale și europene;

d) sprijină continuitatea serviciilor - asigură servicii neîntrerupte atât în întreaga Uniunea Europeană, îndeosebi privind rețeaua transeuropeană, cât și, dacă este posibil, la frontierele sale externe, atunci când serviciile STI sunt implementate. Ar trebui asigurată continuitatea serviciilor la un nivel adaptat caracteristicilor rețelelor de transport care fac legătura dintre țări și, după caz, dintre regiuni, precum și dintre orașe și zonele rurale;

e) asigură interoperabilitatea - asigură faptul că sistemele și procesele comerciale care se află la baza acestora au capacitatea de a face schimb de date, informații și cunoștințe, pentru a permite furnizarea eficientă a serviciilor STI;

f) sprijină compatibilitatea inversă - asigură, după caz, capacitatea sistemelor STI de a lucra cu sistemele existente care au același scop, fără a împiedica dezvoltarea noilor tehnologii;

g) respectă caracteristicile infrastructurilor și rețelelor naționale existente - țin seama de diferențele inerente dintre caracteristicile rețelelor de transport, îndeosebi în ceea ce privește mărimea volumului de trafic și condițiile meteorologice din trafic;

h) promovează egalitatea accesului - nu împiedică și nu discriminează în ceea ce privește accesul la aplicațiile și serviciile STI a participanților vulnerabili la trafic;

i) sprijină maturitatea - demonstrează, după o evaluare adecvată a riscului, robustețea sistemelor STI inovatoare, printr-un nivel suficient de dezvoltare tehnică și prin exploatare operațională;

j) asigură calitatea datării și a poziționării - utilizează infrastructuri prin satelit sau orice tehnologie care asigură niveluri echivalente de precizie pentru scopurile aplicațiilor și serviciilor STI pentru care sunt necesare servicii de datare și poziționare globale, continue, exacte și garantate;

k) înlesnesc intermodalitatea - la implementarea STI, după caz, țin seama de coordonarea diferitelor moduri de transport;

l) respectă coerența - țin seama de normele, politicile și activitățile existente ale Uniunii Europene, care sunt relevante în domeniul STI, îndeosebi în domeniul standardizării.

ANEXA Nr. 3

Lista autorităților române și a instituțiilor care furnizează date privind implementarea serviciilor și aplicațiilor STI, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din ordonanță

a) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

b) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

c) Ministerul Administrației și Internelor

d) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

e) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

f) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

g) Ministerul Mediului și Pădurilor

h) Ministerul Sănătății

i) Serviciul de Telecomunicații Speciale

j) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)

k) Agenția Spațială Română (ROSA)

l) Asociația de Standardizare din România (ASRO)

ANEXA Nr. 4

Formular de raportare privind acțiunile STI pe plan național, prevăzute la art. 17 alin. (2) din Directiva STI, preconizate pentru următoarea perioadă de 5 ani

A. Autoritatea ce desfășoară acțiuni cu componentă STI, conform art. 9 din ordonanță ...
B. Descrierea abordării și/sau a strategiei naționale privind dezvoltarea și implementarea STI, inclusiv principalele obiective ale acesteia ...

C. Descrierea cadrului tehnic și juridic aplicabil dezvoltării și implementării STI ...

D. Descrierea activităților de implementare a STI ...
E. Descrierea domeniilor prioritare la nivel național pentru acțiunile și măsurile aferente, inclusiv o indicare a modului în care acestea sunt legate de domeniile prioritare stabilite la art. 2 din Directiva STI ...

F.Implementarea acțiunilor actuale și planificate Acțiunea
nr....Denumirea acțiunii ...
Structura care implementează acțiunea ...
Consultare și părți interesate active ...
Beneficiarul acțiunii ...
Descrierea acțiunii ...
Resurse
Durata acțiunii, cu indicarea datei de
începere a acesteia
...
Obiectivele acțiunii ...
Repere importante ...
Monitorizarea implementării ...
Observații ...
;
se încarcă...