Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 650/2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul, structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor pe care autoritățile competente trebuie să le publice în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014R0650

Modificări (...)

În vigoare de la 15 iulie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE, în special articolul 143 alineatul (3),

întrucât:

(1) Directiva 2013/36/UE impune autorităților competente obligația de a publica anumite informații, pentru ca piața bancară internă să funcționeze cu o eficiență tot mai mare și pentru ca cetățenii Uniunii să beneficieze de niveluri adecvate de transparență. Informațiile publicate ar trebui să fie suficiente pentru a permite efectuarea unei comparații relevante între abordările adoptate de autoritățile competente din diferitele state membre.

(2) Pentru a facilita și mai mult această evaluare, ar trebui ca informațiile provenind de la toate autoritățile competente să fie publicate într-un format comun, să fie actualizate periodic și să poată fi consultate la o adresă electronică unică. Cerințele privind publicarea în scopuri de supraveghere prevăzute la titlul VIII din Directiva 2013/36/UE se extind în domeniul reglementării prudențiale, dar, ca prim pas, prezentele standarde tehnice se concentrează pe responsabilitățile de supraveghere care decurg din directiva respectivă și din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

(3) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de Autoritatea Bancară Europeană (ABE).

(4) ABE a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente acestuia și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Acte cu putere de lege, acte administrative și recomandări generale

În temeiul articolului 143 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente dintr-un stat membru publică informațiile privind textul actelor cu putere de lege, al actelor administrative și al orientărilor generale adoptate în statul membru respectiv în domeniul reglementării prudențiale cu ajutorul formularelor relevante prevăzute în părțile 1-8 din anexa I.

Articolul 2 Opțiuni și marje de apreciere

În temeiul articolului 143 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente publică informațiile privind modul de exercitare a opțiunilor și a marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii cu ajutorul formularelor aplicabile prevăzute în părțile 1-12 din anexa II.

Articolul 3 Criterii generale și metodologii privind procesul de supraveghere și evaluare

În temeiul articolului 143 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente publică informațiile privind criteriile generale și metodologiile pe care le utilizează în cadrul procesului de supraveghere și de evaluare menționat la articolul 97 din Directiva 2013/36/UE cu ajutorul formularului prevăzut în anexa III.

Articolul 4 Date statistice agregate

În temeiul articolului 143 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente publică informațiile privind datele statistice agregate referitoare la aspecte esențiale ale punerii în aplicare a cadrului prudențial cu ajutorul formularelor prevăzute în părțile 1-6 din anexa IV.

Articolul 5 Data publicării anuale

Autoritățile competente publică pentru prima dată, la o adresă electronică unică, informațiile prevăzute la articolul 143 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE până la 31 iulie 2014.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...