Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 118/2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării
Număr celex: 32006L0118

Modificări (...)

În vigoare de la 27 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 28 noiembrie 2006,

întrucât:

(1) Apele subterane reprezintă o resursă naturală valoroasă și, prin urmare, ar trebui protejate împotriva deteriorării și a poluării chimice. Acest lucru este important, în special, pentru ecosistemele care depind de apele subterane, precum și pentru utilizarea apelor subterane în aprovizionarea cu apă destinată consumului uman.

(2) Apele subterane reprezintă corpul de apă dulce cel mai sensibil și mai important din Uniunea Europeană, și, în special, principala sursă a rețelei publice de apă potabilă în numeroase regiuni.

(3) Apele subterane din corpurile de apă utilizate pentru captarea apei potabile sau destinate unei astfel de utilizări în viitor trebuie protejate astfel încât să se evite deteriorarea calității unor astfel de corpuri de apă, cu scopul de a reduce nivelul tratamentului de purificare necesar pentru producerea apei potabile, în conformitate cu articolul 7 alineatele (2) și (3) din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei(1).

(1) Directivă modificată prin Decizia nr. 2455/2001/CE.

(4) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu include obiectivul atingerii unor niveluri de calitate a apei care să nu conducă la un impact și la riscuri semnificative pentru sănătatea oamenilor și a mediului.

(5) Pentru a proteja mediul în ansamblu și sănătatea oamenilor în special, trebuie să se evite, să se prevină sau să se reducă concentrațiile prejudiciabile de poluanți dăunători în apele subterane.

(6) Directiva 2000/60/CE stabilește dispozițiile generale pentru protecția și conservarea apelor subterane. Astfel cum se prevede la articolul 17 din această directivă, ar trebui să se adopte măsuri de prevenire și de control al poluării apelor subterane, inclusiv criterii pentru evaluarea stării chimice bune a apelor subterane și criterii pentru identificarea unor tendințe ascendente semnificative și durabile și pentru definirea nivelurilor de bază în inversarea tendințelor.

(7) Având în vedere necesitatea de a asigura niveluri constante de protecție a apelor subterane, ar trebui să se stabilească standarde de calitate și valori prag și să se dezvolte metodologii bazate pe o abordare comună, pentru a dispune de criterii de evaluare a stării chimice a corpurilor de apă subterană.

(8) Ar trebui să se stabilească standarde de calitate pentru nitrați, produse fitosanitare și produse biocide drept criterii comunitare pentru evaluarea stării chimice a corpurilor de apă subterană, și să se asigure coerența cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole(2), cu Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar(3), cu Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive(4).

(2) Directivă modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului.

(3) Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/85/CE a Comisiei.

(4) Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/50/CE a Comisiei.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...