Guvernul României

Ordonanța nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2010
Formă aplicabilă de la 13 iunie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță stabilește cadrul general pentru instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, denumită în continuare INIS, prin care România contribuie la realizarea Infrastructurii pentru informații spațiale în Uniunea Europeană - INSPIRE, prevăzută de Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Uniunea Europeană (INSPIRE), denumită în continuare Directiva INSPIRE, inclusiv în scopul realizării politicilor comunitare din domeniul protecției mediului și al politicilor sau activităților care pot avea un impact asupra mediului.

(2) Pentru coordonarea realizării și actualizării INIS funcționează Consiliul Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, denumit în continuare Consiliul INIS, structură fără personalitate juridică, alcătuită din reprezentanți ai autorităților publice prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta ordonanță. Puneri în aplicare (1)

(3) Membrii Consiliului INIS își desemnează reprezentanții în Consiliul INIS în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(4) Președinția și secretariatul Consiliului INIS sunt asigurate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, iar vicepreședinția Consiliului INIS este asigurată de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.

Art. 2. -

(1) Prezenta ordonanță nu aduce atingere prevederilor Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările ulterioare, care transpune în legislația națională Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 345 din 31 decembrie 2003, sau ale Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, cu modificările ulterioare, care transpune în legislația națională Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 41 din 14 februarie 2003.

(2) Prevederile prezentei ordonanțe nu afectează existența drepturilor de proprietate intelectuală privind elementele constitutive ale infrastructurii pentru informații spațiale sau dreptul de deținere a acestora de către autoritățile publice, în domeniul specific de activitate.

Art. 3. -

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) infrastructură pentru informații spațiale - metadate, seturi de date spațiale și servicii de date spațiale, servicii și tehnologii de rețea, acorduri de punere în comun, accesare și utilizare, precum și mecanisme, procese și proceduri de coordonare și monitorizare stabilite, utilizate sau puse la dispoziție în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe;

b) date spațiale - orice date având o legătură directă sau indirectă cu un amplasament ori cu un areal geografic specific;

c) set de date spațiale - o colecție identificabilă de date spațiale;

d) servicii de date spațiale - operațiunile care pot fi executate, prin utilizarea unei aplicații informatice, asupra datelor spațiale incluse în seturile de date spațiale sau asupra metadatelor corespunzătoare;

e) obiect spațial - o reprezentare abstractă a unui fenomen real, care corespunde unui amplasament sau unui areal geografic specific;

f) metadate - informații care descriu seturile de date spațiale și serviciile aferente care permit descoperirea, inventarierea și utilizarea acestora;

g) interoperabilitate - posibilitatea de combinare a seturilor de date spațiale și de interacționare a serviciilor, fără intervenție manuală repetitivă, astfel încât rezultatul să fie coerent, iar valoarea adăugată a seturilor și serviciilor de date spațiale să crească;

h) autoritate publică, în sensul prezentei ordonanțe, atunci când aceasta nu exercită o competență judiciară sau legislativă:

1. orice autoritate publică centrală sau orice altă autoritate a administrației publice, inclusiv organismele publice cu rol consultativ la nivel național, regional ori local;

2. orice persoană fizică sau juridică care îndeplinește funcții publice prevăzute de lege, inclusiv sarcini, activități ori servicii specifice legate de mediu;

3. orice persoană fizică sau juridică care deține responsabilități sau funcții publice ori care prestează servicii publice legate de mediu sub controlul unui organism sau al unei entități prevăzute la pct. 1 sau 2;

i) geo-portal INSPIRE - un site internet sau un echivalent care permite accesul la serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1);

j) terț - orice persoană fizică sau juridică, alta decât cele definite la lit. h).

Art. 4. -

(1) Prezenta ordonanță se aplică seturilor de date spațiale care îndeplinesc următoarele condiții:

a) se referă la o zonă în care România deține și/sau își exercită competența teritorială;

b) sunt în format electronic;

c) sunt deținute de sau în numele unei autorități publice, sunt produse de către ori primite de la o autoritate publică sau administrate ori actualizate de către aceasta și se încadrează în sfera atribuțiilor publice a acesteia sau, după caz, sunt deținute de ori în numele unui terț la dispoziția căruia a fost pusă rețeaua de servicii în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2);

d) se referă la una sau la mai multe dintre temele prevăzute în anexele nr. 1-3.

(2) Temele de date spațiale care determină seturile de date spațiale sunt prevăzute în anexele nr. 1-3.

(3) În cazul în care sunt deținute mai multe copii identice ale aceluiași set de date spațiale de către sau în numele autorităților publice, prezenta ordonanță se aplică numai versiunii de referință din care provin diferitele copii.

(4) Prezenta ordonanță se aplică și serviciilor de date spațiale asociate datelor incluse în seturile de date spațiale prevăzute la alin. (1).

(5) Pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe se colectează și se actualizează datele spațiale existente, iar colectarea unor date spațiale noi se realizează dacă acestea sunt necesare pentru constituirea temelor de date spațiale prevăzute în anexele nr. 1-3.

(6) În cazul seturilor de date spațiale care respectă condiția prevăzută la alin. (1) lit. c), dar față de care un terț deține drepturi de proprietate intelectuală, autoritățile publice pot acționa în temeiul prezentei ordonanțe numai cu consimțământul terțului respectiv.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prezenta ordonanță se aplică seturilor de date spațiale deținute de sau în numele unei autorități publice locale numai în cazul în care există acte normative ori reglementări care impun colectarea sau difuzarea acestora.

CAPITOLUL II Metadate

Art. 5. -

(1) În vederea realizării INIS, autoritățile publice sunt obligate să creeze și să actualizeze metadatele pentru seturile de date spațiale și serviciile aferente temelor prezentate în anexele nr. 1-3, precum și pentru cele stabilite de către Consiliul INIS.

(2) Metadatele includ informații cu privire la:

a) conformitatea seturilor de date spațiale cu normele de aplicare prevăzute la art. 7 alin. (1);

b) condițiile aplicabile accesării și utilizării seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și tarifele corespunzătoare, după caz;

c) calitatea și validitatea seturilor de date spațiale;

d) autoritățile publice responsabile cu stabilirea, administrarea, întreținerea și distribuirea seturilor și serviciilor de date spațiale;

e) limitarea accesului publicului și motivele acestor limitări în conformitate cu prevederile art. 11.

(3) Autoritățile publice iau măsurile necesare pentru ca metadatele să fie complete și de o calitate corespunzătoare îndeplinirii scopului stabilit la art. 3 lit. f).

(4) Crearea și actualizarea metadatelor se realizează potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește metadatele, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 326 din 4 decembrie 2008.

Art. 6. -

Autoritățile publice creează metadatele în conformitate cu următorul calendar:

a) până la data de 3 decembrie 2010, în cazul seturilor de date spațiale care corespund temelor enumerate în anexele nr. 1 și 2;

b) până la data de 3 decembrie 2013, în cazul seturilor de date spațiale care corespund temelor enumerate în anexa nr. 3.

CAPITOLUL III Interoperabilitatea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente

Art. 7. -

(1) Interoperabilitatea și armonizarea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente acestora se realizează potrivit normelor de aplicare a Directivei INSPIRE, elaborate de Comisia Europeană.

(2) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară furnizează, la cerere, Comisiei Europene informațiile necesare analizelor privind fezabilitatea și proporționalitatea în ceea ce privește eventualele costuri și beneficii pe care le-ar putea genera normele care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și de armonizare a seturilor și serviciilor de date spațiale, pe baza informațiilor transmise de către autoritățile publice prevăzute la art. 1 alin. (2).

(3) Autoritățile publice iau măsuri pentru ca toate seturile de date spațiale nou-colectate și restructurate masiv, precum și serviciile de date spațiale corespunzătoare acestora să fie disponibile în conformitate cu normele elaborate de Comisia Europeană, prevăzute la alin. (1), în termen de 2 ani de la adoptarea acestora, iar celelalte seturi și servicii de date spațiale, aflate încă în uz, în termen de 7 ani de la adoptarea acestora. Seturile de date se furnizează în conformitate cu prevederile normelor de aplicare prevăzute la alin. (1), fie prin adaptarea seturilor de date spațiale existente, fie prin serviciile de transformare prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d).

Art. 8. -

(1) Autoritățile publice menționate la art. 1 alin. (2) iau măsuri pentru a pune la dispoziția tuturor autorităților publice, precum și a terților orice informații, inclusiv date, coduri și clasificări tehnice, necesare pentru respectarea normelor de aplicare prevăzute la art. 7 alin. (1), care nu restricționează utilizarea lor în acest scop, în condițiile legii.

(2) Pentru a asigura coerența datelor spațiale aferente unui element geografic a cărui localizare depășește frontiera României cu unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene, autoritatea publică centrală care deține aceste date spațiale decide, de comun acord, atunci când este cazul, cu instituția omoloagă din statul membru respectiv, cu privire la descrierea și poziția acestor elemente comune.

CAPITOLUL IV Servicii facilitate de rețea

Art. 9. -

(1) Pentru seturile și serviciile de date spațiale pentru care au fost create metadate în conformitate cu prezenta ordonanță se realizează, operează și se întrețin prin intermediul geoportalului INIS următoarele servicii:

a) servicii de căutare, care permit identificarea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente pe baza conținutului metadatelor corespunzătoare și afișarea conținutului metadatelor;

b) servicii de vizualizare, care permit cel puțin afișarea, navigarea, mărirea/micșorarea, rotirea panoramică, suprapunerea vizuală a seturilor de date spațiale, precum și afișarea legendei și a oricărui conținut relevant al metadatelor;

c) servicii de descărcare, care permit descărcarea de copii ale seturilor de date spațiale sau ale unor părți ale acestora, precum și accesarea directă a acestora, atunci când este posibil;

d) servicii de transformare, care permit transformarea seturilor de date spațiale în vederea realizării interoperabilității;

e) servicii care permit apelarea la serviciile de date spațiale.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) trebuie să țină seama de cerințele relevante ale utilizatorilor și să fie ușor de utilizat, să fie disponibile publicului și să fie accesate prin intermediul internetului sau prin orice alt mijloc de comunicații electronice adecvat.

(3) Pentru utilizarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se aplică cel puțin următoarea combinație de criterii de căutare:

a) cuvinte-cheie;

b) clasificarea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente;

c) calitatea și validitatea seturilor de date spațiale;

d) gradul de conformitate cu normele prevăzute la art. 7 alin. (1);

e) localizarea geografică;

f) condițiile de accesare și de utilizare a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente;

g) autoritățile publice responsabile cu stabilirea, administrarea, întreținerea și distribuirea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente.

(4) Serviciile de transformare prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt combinate cu celelalte servicii prevăzute la alin. (1), astfel încât să se permită utilizarea tuturor acestor servicii în conformitate cu normele prevăzute la art. 7 alin. (1).

(5) Serviciile prevăzute la alin. (1) sunt asigurate de autoritățile publice prin intermediul unor aplicații informatice proprii, care se conectează la geoportalul INIS.

(6) Accesul utilizatorilor la serviciile prevăzute la alin. (1) se asigură prin intermediul geoportalului INIS.

Art. 10. -

(1) Autoritățile publice asigură condițiile tehnice necesare punerii la dispoziție a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente, conform prevederilor art. 9 alin. (5).

(2) Serviciile facilitate de rețea prevăzute la art. 9 alin. (1) trebuie să fie disponibile, la cerere, terților ale căror seturi de date și servicii respectă normele de aplicare care stabilesc obligațiile privind metadatele, serviciile facilitate de rețea și interoperabilitatea.

(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale furnizează servicii de comunicații electronice securizate pentru autoritățile publice, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 11. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (1) și (2), autoritățile publice pot limita accesul public la propriile seturi de date spațiale și servicii aferente prin intermediul serviciilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), în cazul în care un astfel de acces afectează în mod negativ relațiile internaționale, siguranța publică sau apărarea națională.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (1) și (2), autoritățile publice pot limita accesul public la propriile seturi de date spațiale și servicii aferente prin intermediul serviciilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) -e) sau la serviciile de comerț electronic prevăzute la art. 12 alin. (4), în cazul în care un astfel de acces afectează în mod negativ oricare dintre următoarele:

a) confidențialitatea lucrărilor autorităților publice, în cazul în care legislația prevede o astfel de confidențialitate;

b) relațiile internaționale, siguranța publică sau apărarea națională;

c) desfășurarea procedurilor judiciare, posibilitatea oricărei persoane de a avea parte de un proces echitabil sau capacitatea unei autorități publice de a efectua o anchetă de natură penală sau disciplinară;

d) confidențialitatea informațiilor comerciale sau industriale, în cazul în care legislația națională ori comunitară prevede o astfel de confidențialitate în vederea protejării intereselor economice legitime, inclusiv a interesului public privind păstrarea confidențialității informațiilor statistice și a secretului fiscal;

e) drepturile de proprietate intelectuală;

f) confidențialitatea datelor cu caracter personal, în situația în care persoana respectivă nu a consimțit la dezvăluirea publică a informațiilor, în cazul în care legislația națională sau comunitară prevede o astfel de confidențialitate;

g) interesele sau protecția oricărei persoane care a furnizat în mod voluntar informațiile solicitate, fără a avea sau fără a i se putea impune o obligație legală în acest sens, cu excepția cazului în care persoana respectivă a consimțit la dezvăluirea informațiilor în cauză;

h) protecția mediului la care se referă aceste informații, cum ar fi localizarea unor specii rare.

(3) Motivele care justifică limitarea accesului public așa cum se prevede la alin. (1) și (2) se interpretează în mod restrictiv, ținându-se seama în fiecare caz particular de interesul pe care accesul la aceste informații îl prezintă pentru public.

(4) Interpretarea în mod restrictiv a motivelor care justifică limitarea accesului public, așa cum se prevede la alin. (3), se realizează prin compararea interesului publicului pentru dezvăluirea informațiilor față de cel pe care îl prezintă limitarea sau condiționarea accesului la aceste informații.

(5) Accesul la informațiile privind emisiile în mediu nu se poate limita în temeiul alin. (2) lit. a), d), f), g) și h).

(6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2) lit. f), autoritățile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) respectă prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, care transpune Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L nr. 281 din 23 noiembrie 1995, așa cum a fost amendată de Regulamentul (CE) nr. 1.882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 septembrie 2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispozițiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competențelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 284 din 31 octombrie 2003.

(7) Autoritățile publice cu atribuții în domeniul securității naționale interzic publicarea informațiilor care ar putea pune în pericol securitatea națională sau care ar putea fi folosite pentru desfășurarea unor acțiuni de terorism, sabotaj ori crimă organizată.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...