Guvernul României

Ordonanța nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2010
Formă aplicabilă de la 13 iunie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță stabilește cadrul general pentru instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, denumită în continuare INIS, prin care România contribuie la realizarea Infrastructurii pentru informații spațiale în Uniunea Europeană - INSPIRE, prevăzută de Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Uniunea Europeană (INSPIRE), denumită în continuare Directiva INSPIRE, inclusiv în scopul realizării politicilor comunitare din domeniul protecției mediului și al politicilor sau activităților care pot avea un impact asupra mediului.

(2) Pentru coordonarea realizării și actualizării INIS funcționează Consiliul Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, denumit în continuare Consiliul INIS, structură fără personalitate juridică, alcătuită din reprezentanți ai autorităților publice prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta ordonanță. Puneri în aplicare (1)

(3) Membrii Consiliului INIS își desemnează reprezentanții în Consiliul INIS în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(4) Președinția și secretariatul Consiliului INIS sunt asigurate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, iar vicepreședinția Consiliului INIS este asigurată de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.

Art. 2. -

(1) Prezenta ordonanță nu aduce atingere prevederilor Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările ulterioare, care transpune în legislația națională Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 345 din 31 decembrie 2003, sau ale Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, cu modificările ulterioare, care transpune în legislația națională Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 41 din 14 februarie 2003.

(2) Prevederile prezentei ordonanțe nu afectează existența drepturilor de proprietate intelectuală privind elementele constitutive ale infrastructurii pentru informații spațiale sau dreptul de deținere a acestora de către autoritățile publice, în domeniul specific de activitate.

Art. 3. -

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) infrastructură pentru informații spațiale - metadate, seturi de date spațiale și servicii de date spațiale, servicii și tehnologii de rețea, acorduri de punere în comun, accesare și utilizare, precum și mecanisme, procese și proceduri de coordonare și monitorizare stabilite, utilizate sau puse la dispoziție în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe;

b) date spațiale - orice date având o legătură directă sau indirectă cu un amplasament ori cu un areal geografic specific;

c) set de date spațiale - o colecție identificabilă de date spațiale;

d) servicii de date spațiale - operațiunile care pot fi executate, prin utilizarea unei aplicații informatice, asupra datelor spațiale incluse în seturile de date spațiale sau asupra metadatelor corespunzătoare;

e) obiect spațial - o reprezentare abstractă a unui fenomen real, care corespunde unui amplasament sau unui areal geografic specific;

f) metadate - informații care descriu seturile de date spațiale și serviciile aferente care permit descoperirea, inventarierea și utilizarea acestora;

g) interoperabilitate - posibilitatea de combinare a seturilor de date spațiale și de interacționare a serviciilor, fără intervenție manuală repetitivă, astfel încât rezultatul să fie coerent, iar valoarea adăugată a seturilor și serviciilor de date spațiale să crească;

h) autoritate publică, în sensul prezentei ordonanțe, atunci când aceasta nu exercită o competență judiciară sau legislativă:

1. orice autoritate publică centrală sau orice altă autoritate a administrației publice, inclusiv organismele publice cu rol consultativ la nivel național, regional ori local;

2. orice persoană fizică sau juridică care îndeplinește funcții publice prevăzute de lege, inclusiv sarcini, activități ori servicii specifice legate de mediu;

3. orice persoană fizică sau juridică care deține responsabilități sau funcții publice ori care prestează servicii publice legate de mediu sub controlul unui organism sau al unei entități prevăzute la pct. 1 sau 2;

i) geo-portal INSPIRE - un site internet sau un echivalent care permite accesul la serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1);

j) terț - orice persoană fizică sau juridică, alta decât cele definite la lit. h).

Art. 4. -

(1) Prezenta ordonanță se aplică seturilor de date spațiale care îndeplinesc următoarele condiții:

a) se referă la o zonă în care România deține și/sau își exercită competența teritorială;

b) sunt în format electronic;

c) sunt deținute de sau în numele unei autorități publice, sunt produse de către ori primite de la o autoritate publică sau administrate ori actualizate de către aceasta și se încadrează în sfera atribuțiilor publice a acesteia sau, după caz, sunt deținute de ori în numele unui terț la dispoziția căruia a fost pusă rețeaua de servicii în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2);

d) se referă la una sau la mai multe dintre temele prevăzute în anexele nr. 1-3.

(2) Temele de date spațiale care determină seturile de date spațiale sunt prevăzute în anexele nr. 1-3.

(3) În cazul în care sunt deținute mai multe copii identice ale aceluiași set de date spațiale de către sau în numele autorităților publice, prezenta ordonanță se aplică numai versiunii de referință din care provin diferitele copii.

(4) Prezenta ordonanță se aplică și serviciilor de date spațiale asociate datelor incluse în seturile de date spațiale prevăzute la alin. (1).

(5) Pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe se colectează și se actualizează datele spațiale existente, iar colectarea unor date spațiale noi se realizează dacă acestea sunt necesare pentru constituirea temelor de date spațiale prevăzute în anexele nr. 1-3.

(6) În cazul seturilor de date spațiale care respectă condiția prevăzută la alin. (1) lit. c), dar față de care un terț deține drepturi de proprietate intelectuală, autoritățile publice pot acționa în temeiul prezentei ordonanțe numai cu consimțământul terțului respectiv.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prezenta ordonanță se aplică seturilor de date spațiale deținute de sau în numele unei autorități publice locale numai în cazul în care există acte normative ori reglementări care impun colectarea sau difuzarea acestora.

CAPITOLUL II Metadate

Art. 5. -

(1) În vederea realizării INIS, autoritățile publice sunt obligate să creeze și să actualizeze metadatele pentru seturile de date spațiale și serviciile aferente temelor prezentate în anexele nr. 1-3, precum și pentru cele stabilite de către Consiliul INIS.

(2) Metadatele includ informații cu privire la:

a) conformitatea seturilor de date spațiale cu normele de aplicare prevăzute la art. 7 alin. (1);

b) condițiile aplicabile accesării și utilizării seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și tarifele corespunzătoare, după caz;

c) calitatea și validitatea seturilor de date spațiale;

d) autoritățile publice responsabile cu stabilirea, administrarea, întreținerea și distribuirea seturilor și serviciilor de date spațiale;

e) limitarea accesului publicului și motivele acestor limitări în conformitate cu prevederile art. 11.

(3) Autoritățile publice iau măsurile necesare pentru ca metadatele să fie complete și de o calitate corespunzătoare îndeplinirii scopului stabilit la art. 3 lit. f).

(4) Crearea și actualizarea metadatelor se realizează potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește metadatele, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 326 din 4 decembrie 2008.

Art. 6. -

Autoritățile publice creează metadatele în conformitate cu următorul calendar:

a) până la data de 3 decembrie 2010, în cazul seturilor de date spațiale care corespund temelor enumerate în anexele nr. 1 și 2;

b) până la data de 3 decembrie 2013, în cazul seturilor de date spațiale care corespund temelor enumerate în anexa nr. 3.

CAPITOLUL III Interoperabilitatea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente

Art. 7. -

(1) Interoperabilitatea și armonizarea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente acestora se realizează potrivit normelor de aplicare a Directivei INSPIRE, elaborate de Comisia Europeană.

(2) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară furnizează, la cerere, Comisiei Europene informațiile necesare analizelor privind fezabilitatea și proporționalitatea în ceea ce privește eventualele costuri și beneficii pe care le-ar putea genera normele care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și de armonizare a seturilor și serviciilor de date spațiale, pe baza informațiilor transmise de către autoritățile publice prevăzute la art. 1 alin. (2).

(3) Autoritățile publice iau măsuri pentru ca toate seturile de date spațiale nou-colectate și restructurate masiv, precum și serviciile de date spațiale corespunzătoare acestora să fie disponibile în conformitate cu normele elaborate de Comisia Europeană, prevăzute la alin. (1), în termen de 2 ani de la adoptarea acestora, iar celelalte seturi și servicii de date spațiale, aflate încă în uz, în termen de 7 ani de la adoptarea acestora. Seturile de date se furnizează în conformitate cu prevederile normelor de aplicare prevăzute la alin. (1), fie prin adaptarea seturilor de date spațiale existente, fie prin serviciile de transformare prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d).

Art. 8. -

(1) Autoritățile publice menționate la art. 1 alin. (2) iau măsuri pentru a pune la dispoziția tuturor autorităților publice, precum și a terților orice informații, inclusiv date, coduri și clasificări tehnice, necesare pentru respectarea normelor de aplicare prevăzute la art. 7 alin. (1), care nu restricționează utilizarea lor în acest scop, în condițiile legii.

(2) Pentru a asigura coerența datelor spațiale aferente unui element geografic a cărui localizare depășește frontiera României cu unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene, autoritatea publică centrală care deține aceste date spațiale decide, de comun acord, atunci când este cazul, cu instituția omoloagă din statul membru respectiv, cu privire la descrierea și poziția acestor elemente comune.

CAPITOLUL IV Servicii facilitate de rețea

Art. 9. -

(1) Pentru seturile și serviciile de date spațiale pentru care au fost create metadate în conformitate cu prezenta ordonanță se realizează, operează și se întrețin prin intermediul geoportalului INIS următoarele servicii:

a) servicii de căutare, care permit identificarea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente pe baza conținutului metadatelor corespunzătoare și afișarea conținutului metadatelor;

b) servicii de vizualizare, care permit cel puțin afișarea, navigarea, mărirea/micșorarea, rotirea panoramică, suprapunerea vizuală a seturilor de date spațiale, precum și afișarea legendei și a oricărui conținut relevant al metadatelor;

c) servicii de descărcare, care permit descărcarea de copii ale seturilor de date spațiale sau ale unor părți ale acestora, precum și accesarea directă a acestora, atunci când este posibil;

d) servicii de transformare, care permit transformarea seturilor de date spațiale în vederea realizării interoperabilității;

e) servicii care permit apelarea la serviciile de date spațiale.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) trebuie să țină seama de cerințele relevante ale utilizatorilor și să fie ușor de utilizat, să fie disponibile publicului și să fie accesate prin intermediul internetului sau prin orice alt mijloc de comunicații electronice adecvat.

(3) Pentru utilizarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se aplică cel puțin următoarea combinație de criterii de căutare:

a) cuvinte-cheie;

b) clasificarea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente;

c) calitatea și validitatea seturilor de date spațiale;

d) gradul de conformitate cu normele prevăzute la art. 7 alin. (1);

e) localizarea geografică;

f) condițiile de accesare și de utilizare a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente;

g) autoritățile publice responsabile cu stabilirea, administrarea, întreținerea și distribuirea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente.

(4) Serviciile de transformare prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt combinate cu celelalte servicii prevăzute la alin. (1), astfel încât să se permită utilizarea tuturor acestor servicii în conformitate cu normele prevăzute la art. 7 alin. (1).

(5) Serviciile prevăzute la alin. (1) sunt asigurate de autoritățile publice prin intermediul unor aplicații informatice proprii, care se conectează la geoportalul INIS.

(6) Accesul utilizatorilor la serviciile prevăzute la alin. (1) se asigură prin intermediul geoportalului INIS.

Art. 10. -

(1) Autoritățile publice asigură condițiile tehnice necesare punerii la dispoziție a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente, conform prevederilor art. 9 alin. (5).

(2) Serviciile facilitate de rețea prevăzute la art. 9 alin. (1) trebuie să fie disponibile, la cerere, terților ale căror seturi de date și servicii respectă normele de aplicare care stabilesc obligațiile privind metadatele, serviciile facilitate de rețea și interoperabilitatea.

(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale furnizează servicii de comunicații electronice securizate pentru autoritățile publice, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 11. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (1) și (2), autoritățile publice pot limita accesul public la propriile seturi de date spațiale și servicii aferente prin intermediul serviciilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), în cazul în care un astfel de acces afectează în mod negativ relațiile internaționale, siguranța publică sau apărarea națională.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (1) și (2), autoritățile publice pot limita accesul public la propriile seturi de date spațiale și servicii aferente prin intermediul serviciilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) -e) sau la serviciile de comerț electronic prevăzute la art. 12 alin. (4), în cazul în care un astfel de acces afectează în mod negativ oricare dintre următoarele:

a) confidențialitatea lucrărilor autorităților publice, în cazul în care legislația prevede o astfel de confidențialitate;

b) relațiile internaționale, siguranța publică sau apărarea națională;

c) desfășurarea procedurilor judiciare, posibilitatea oricărei persoane de a avea parte de un proces echitabil sau capacitatea unei autorități publice de a efectua o anchetă de natură penală sau disciplinară;

d) confidențialitatea informațiilor comerciale sau industriale, în cazul în care legislația națională ori comunitară prevede o astfel de confidențialitate în vederea protejării intereselor economice legitime, inclusiv a interesului public privind păstrarea confidențialității informațiilor statistice și a secretului fiscal;

e) drepturile de proprietate intelectuală;

f) confidențialitatea datelor cu caracter personal, în situația în care persoana respectivă nu a consimțit la dezvăluirea publică a informațiilor, în cazul în care legislația națională sau comunitară prevede o astfel de confidențialitate;

g) interesele sau protecția oricărei persoane care a furnizat în mod voluntar informațiile solicitate, fără a avea sau fără a i se putea impune o obligație legală în acest sens, cu excepția cazului în care persoana respectivă a consimțit la dezvăluirea informațiilor în cauză;

h) protecția mediului la care se referă aceste informații, cum ar fi localizarea unor specii rare.

(3) Motivele care justifică limitarea accesului public așa cum se prevede la alin. (1) și (2) se interpretează în mod restrictiv, ținându-se seama în fiecare caz particular de interesul pe care accesul la aceste informații îl prezintă pentru public.

(4) Interpretarea în mod restrictiv a motivelor care justifică limitarea accesului public, așa cum se prevede la alin. (3), se realizează prin compararea interesului publicului pentru dezvăluirea informațiilor față de cel pe care îl prezintă limitarea sau condiționarea accesului la aceste informații.

(5) Accesul la informațiile privind emisiile în mediu nu se poate limita în temeiul alin. (2) lit. a), d), f), g) și h).

(6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2) lit. f), autoritățile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) respectă prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, care transpune Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L nr. 281 din 23 noiembrie 1995, așa cum a fost amendată de Regulamentul (CE) nr. 1.882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 septembrie 2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispozițiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competențelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 284 din 31 octombrie 2003.

(7) Autoritățile publice cu atribuții în domeniul securității naționale interzic publicarea informațiilor care ar putea pune în pericol securitatea națională sau care ar putea fi folosite pentru desfășurarea unor acțiuni de terorism, sabotaj ori crimă organizată.

(8) Furnizarea datelor spațiale și a serviciilor aferente de către autoritățile publice se face cu respectarea legislației naționale cu privire la protecția informațiilor clasificate.

Art. 12. -

(1) Serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) și b) sunt disponibile publicului cu titlu gratuit.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritățile publice care asigură serviciile de vizualizare prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) pot percepe tarife cu unică destinație, în cazul în care acestea asigură întreținerea seturilor de date spațiale și a serviciilor de date corespunzătoare, în special în situații în care sunt implicate volume mari de date actualizate frecvent.

(3) Datele puse la dispoziție prin intermediul serviciilor de vizualizare prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) pot fi într-o formă care să împiedice reutilizarea acestora în scopuri comerciale.

(4) În cazul în care autoritățile publice percep taxe sau tarife pentru serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b), c) sau e), acestea asigură disponibilitatea serviciilor de comerț electronic.

(5) Serviciile de comerț electronic prevăzute la alin. (4) pot fi supuse unor clauze de exonerare de răspundere, unor licențe obținute prin accesare electronică sau, dacă este cazul, unor licențe.

Art. 13. -

(1) Accesul la serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1) se realizează prin intermediul geoportalului INIS către geoportalul INSPIRE.

(2) Geoportalul INIS reprezintă geoportalul oficial al României care se utilizează în vederea realizării INIS.

CAPITOLUL V Punerea în comun a datelor

Art. 14. -

(1) Prin hotărâre a Guvernului se aprobă măsurile necesare pentru punerea în comun a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente de către autoritățile publice prevăzute la art. 3 lit. h) pct. 1 și 2. Referințe (1)

(2) Datele spațiale rămân și se actualizează la autoritățile publice.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) trebuie să permită autorităților publice să aibă acces la seturile de date spațiale și serviciile aferente, să facă schimb și să utilizeze seturile și serviciile respective, în scopul îndeplinirii sarcinilor publice care pot avea un impact asupra mediului, precum și al realizării INIS.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) trebuie să excludă orice posibilitate de creare, în momentul utilizării, a obstacolelor concrete punerii în comun a seturilor și serviciilor de date spațiale.

(5) Autoritățile publice care furnizează seturi de date spațiale și servicii aferente pot să acorde licențe și/sau să solicite plata unor tarife de la autoritățile, instituțiile și organismele publice comunitare care folosesc aceste seturi și servicii de date spațiale.

(6) Licențele și tarifele prevăzute la alin. (5) trebuie să fie pe deplin compatibile cu obiectivul general de facilitare a punerii în comun a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente de către autoritățile publice.

(7) În cazurile în care se percep tarife, acestea trebuie să se mențină la nivelul minim care să asigure calitatea necesară și furnizarea de seturi de date spațiale și servicii aferente, precum și recuperarea rezonabilă a investiției, respectându-se în același timp, după caz, cerințele de autofinanțare a autorităților publice care furnizează seturi și servicii de date spațiale.

(8) Seturile de date spațiale și serviciile aferente referitoare la mediu, furnizate de autoritățile publice către instituțiile și organismele comunitare, în vederea îndeplinirii obligațiilor de raportare de către acestea în conformitate cu prevederile legislației comunitare privind mediul, sunt scutite de plată.

(9) Modalitățile de punere în comun a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente, prevăzute la alin. (1)-(8), sunt disponibile autorităților publice prevăzute la art. 3 lit. h) pct. 1 și 2 din alte state membre ale Uniunii Europene, precum și instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii Europene, pentru îndeplinirea sarcinilor publice care pot avea impact asupra mediului.

(10) Modalitățile de punere în comun a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente, prevăzute la alin. (1)-(8), sunt disponibile, conform principiului reciprocității și al egalității de tratament, organismelor instituite prin acorduri internaționale la care Uniunea Europeană și statele membre sunt parte, în scopul îndeplinirii sarcinilor care pot avea un impact asupra mediului.

(11) În cazul în care modalitățile privind punerea în comun a seturilor și serviciilor de date spațiale prevăzute la alin. (1)-(8) sunt puse la dispoziție în conformitate cu prevederile alin. (9) și (10), acestea pot fi însoțite de cerințele prevăzute de legislația națională privind utilizarea lor.

(12) Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(11), autoritățile publice pot limita punerea în comun a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente în cazul în care aceasta aduce atingere desfășurării procedurilor judiciare, siguranței publice, apărării naționale sau relațiilor internaționale.

(13) Instituțiilor și organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii Europene li se asigură, conform art. 16 alin. (3) lit. f), accesul la seturile și serviciile de date spațiale din România, în condiții armonizate conforme cu regulile de implementare elaborate de Comisia Europeană.

(14) Măsurile prevăzute la alin. (1) se asigură prin operaționalizarea și administrarea unei arhitecturi informatice și de comunicații a infrastructurii pentru informații spațiale din România.

CAPITOLUL VI Coordonare și măsuri complementare

Art. 15. -

(1) Autoritățile publice asigură, prin structurile proprii, coordonarea, după caz, la nivel național, regional și local, a contribuțiilor tuturor celor pentru care infrastructura de informații spațiale prezintă un interes.

(2) Structurile prevăzute la alin. (1) coordonează contribuțiile, inter alia, a utilizatorilor, producătorilor, furnizorilor de servicii cu valoare adăugată și ale organismelor de coordonare, în ceea ce privește identificarea seturilor de date corespunzătoare, a nevoilor utilizatorilor, a furnizării informațiilor privind practicile existente și asigurarea feedbackului cu privire la informațiile aferente punerii în aplicare a prezentei ordonanțe.

Art. 16. -

(1) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară reprezintă punctul de contact cu Comisia Europeană privitor la Directiva INSPIRE.

(2) În activitatea sa, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară este susținută de Consiliul INIS.

(3) În vederea realizării INIS, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) realizează și întreține geoportalul INIS;

b) asigură compatibilitatea geoportalului INIS cu geoportalul INSPIRE al Uniunii Europene;

c) asigură funcționalitatea serviciului de comerț electronic prin geoportalul INIS;

d) asigură resursele materiale și umane necesare pentru dezvoltarea și actualizarea INIS, potrivit competențelor specifice domeniului propriu de activitate;

e) monitorizează punerea în aplicare și utilizarea INIS, asigură raportarea către Comisia Europeană și face publice rezultatele monitorizării;

f) asigură accesul instituțiilor și organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii Europene la seturile și serviciile de date spațiale din România, în condiții armonizate conforme cu regulile de implementare elaborate de Comisia Europeană;

g) asigură accesul la serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1) prin intermediul geoportalului INIS.

Art. 17. -

(1) Consiliul INIS are următoarele atribuții principale:

a) supune aprobării prin hotărâre a Guvernului planul de activități pentru realizarea și actualizarea INIS, întocmit în baza propunerilor tuturor autorităților publice cu responsabilități în acest sens; Referințe (1)

b) propune teme de date spațiale, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 1-3;

c) propune alte informații care pot fi conținute în metadate, altele decât cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește metadatele, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 326 din 4 decembrie 2008, cu modificările ulterioare;

d) raportează anual Guvernului stadiul implementării activităților prevăzute în planul de activități pentru realizarea și actualizarea INIS;

e) adoptă decizii în vederea realizării INIS;

f) constituie grupuri de experți în vederea îndeplinirii atribuțiilor Consiliului INIS, în condițiile prevăzute la art. 18;

g) solicită autorităților publice responsabile justificarea neîndeplinirii obligațiilor acestora pentru realizarea și actualizarea INIS;

h) informează Guvernul cu privire la neîndeplinirea de către autoritățile responsabile a atribuțiilor ce le revin potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe și cu privire la consecințele situației create;

i) în vederea utilizării eficiente a fondurilor publice și a evitării suprapunerilor de achiziții publice de date spațiale, informează autoritățile publice cu privire la datele spațiale care se realizează de către acestea în folosul INIS;

j) propune Guvernului pentru aprobare, potrivit art. 14 alin. (1), măsurile privind operaționalizarea și administrarea arhitecturii informatice, de comunicații a infrastructurii pentru informații spațiale din România.

(2) Consiliului INIS se organizează și funcționează potrivit propriului regulament, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 18. -

(1) Atribuțiile grupurilor de experți prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. g)*) se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului INIS.

*) În prezent, norma de trimitere la "art. 17 alin. (1) lit. g)" se va realiza la "art. 17 alin. (1) lit. f", întrucât lit. f) are în vedere atribuția potrivit căreia Consiliul INIS constituie grupuri de experți.

(2) Grupurile de experți pot fi alcătuite din reprezentanți ai:

a) autorităților publice membre ale Consiliului INIS și ai instituțiilor aflate în subordinea și coordonarea acestora;

b) altor autorități publice;

c) terților, pentru care INIS prezintă interes și care își arată disponibilitatea de a contribui la dezvoltarea acestei infrastructuri, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe, precum și a regulamentelor și ghidurilor tehnice aferente acesteia, realizate de Comisia Europeană.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 19. -

(1) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară monitorizează implementarea și utilizarea INIS și face permanent accesibile rezultatele acestei monitorizări Comisiei Europene și publicului.

(2) Până la data de 15 mai 2010, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară transmite Comisiei Europene un raport care cuprinde descrierea sumară a:

a) modului în care se asigură coordonarea furnizorilor și utilizatorilor de seturi de date spațiale și servicii aferente din sectorul public și organismele intermediare, legătura cu terții, precum și organizarea asigurării calității;

b) contribuției aduse de autoritățile publice sau de terți la funcționarea și coordonarea infrastructurii pentru informații spațiale;

c) informațiilor privind utilizarea infrastructurii pentru informații spațiale;

d) acordurilor dintre autoritățile publice privind punerea în comun a datelor;

e) costurilor și beneficiilor punerii în aplicare a prezentei ordonanțe.

(3) La intervale de 3 ani, începând cu data de 15 mai 2013, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară transmite Comisiei Europene un raport care să conțină informații actualizate privind aspectele prevăzute la alin. (2).

Art. 20. -

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară transmite Comisiei Europene actele normative naționale adoptate pentru conformarea cu prevederile Directivei INSPIRE.

Art. 21. -

(1) Autoritățile publice responsabile pentru realizarea seturilor și serviciilor de date spațiale corespunzătoare temelor prevăzute în anexele nr. 1-3, precum și a metadatelor aferente prevăd în bugetul propriu sumele necesare pentru realizarea obiectivelor care le revin conform prezentei ordonanțe și a planului de activități specificat la art. 17 alin. (1) lit. a).

(2) Pentru anul 2010 finanțarea obiectivelor ce decurg din aplicarea prezentei ordonanțe este asigurată de la bugetul de stat, prin bugetele aprobate pe anul 2010 autorităților publice coordonatoare responsabile pentru seturile de date spațiale prevăzute în anexele nr. 1-3.

(3) Pentru asigurarea resurselor financiare necesare autorităților publice în vederea realizării atribuțiilor ce le revin conform prezentei ordonanțe, prin legile bugetare anuale se aprobă sume autorităților publice care au în responsabilitate realizarea unor seturi de date spațiale corespunzătoare temelor prevăzute în anexele nr. 1-3, a metadatelor și a serviciilor facilitate de rețea aferente.

(4) În cazul activităților care pot beneficia de finanțări din fonduri ale Uniunii Europene, autoritățile publice întreprind demersuri pentru obținerea finanțării în limita eligibilității acestora.

(5) Până la data avizării raportului prevăzut la art. 19 alin. (2), Ministerul Afacerilor Interne asigură resursele necesare finanțării obiectivelor pentru anul 2010.

Art. 22. -

(1) Autoritățile publice responsabile pentru temele prevăzute în anexele nr. 1-3 emit reglementări interne pentru punerea în aplicare a INIS.

(2) Pentru realizarea fiecăreia dintre temele prevăzute în anexele nr. 1-3, autoritățile publice încheie între ele protocoale de colaborare.

(3) Pentru îndeplinirea responsabilităților ce le revin, autoritățile publice înființează compartimente specializate, cu excepția acelora care au deja structuri specifice cu atribuții în acest sens.

Art. 23. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Afacerilor Interne elaborează și propune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului INIS.**)

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 15 iunie 2010, cu modificările ulterioare.

Art. 24. -

(1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

(2) Anexele se reactualizează prin hotărâre a Guvernului.

*

Prezenta ordonanță transpune prevederile Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 108 din 25 aprilie 2007.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. III și IV din Ordonanța Guvernului nr. 32/2013, aprobată prin Legea nr. 15/2014, care nu sunt încorporate în forma republicată a Ordonanței Guvernului nr. 4/2010, și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Ordonanței Guvernului nr. 32/2013:

"

Art. III. -

Hotărârea Guvernului menționată la art. 18 alin. (1) lit. a)***) din Ordonanța Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă la propunerea Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin Secretariatul General al Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

***) Art. 18 alin. (1) lit. a) a devenit în forma republicată art. 17 alin. (1) lit. a).

Art. IV. -

În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul adoptă prin hotărâri modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului INIS, stabilirea responsabilităților specifice ale autorităților publice pentru realizarea temelor prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordonanța Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și a structurilor tehnice care se constituie în scopul facilitării realizării seturilor de date spațiale, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului și a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară."

ANEXA Nr. 1 Referințe (1)

TEME DE DATE SPAȚIALE I

I.1. Sisteme de coordonate de referință

Sisteme de referință unică în spațiu a informațiilor spațiale, alcătuite dintr-un set de coordonate rectangulare (x, y, z) și/sau latitudine și longitudine și altitudine, bazate pe un datum geodezic orizontal și un datum geodezic vertical

I.2. Sisteme de caroiaj geografic

Caroiaj multirezoluție armonizat, având punct de origine comun, cu localizarea și mărimea standard a celulelor

I.3. Denumiri geografice

Nume de zone, regiuni, localități, orașe mari, suburbii, orașe mici ori așezări sau orice alt element geografic ori topografic de interes public sau istoric

I.4. Unități administrativ-teritoriale

Unități administrative delimitând zonele în care România deține și/sau își exercită competența, la nivel local, regional și național, separate prin limite administrative

I.5. Adrese

Localizarea proprietăților, bazată pe identificatori de adresă, de obicei numele străzii, numărul imobilului și codul poștal

I.6. Parcele cadastrale

Suprafețele stabilite în registre cadastrale

I.7. Rețele de transport

Rețele de transport rutier, feroviar, aerian și pe apă și infrastructura asociată. Cuprinde, de asemenea, legături între diferite rețele. Mai cuprinde și rețeaua transeuropeană de transport, astfel cum este definită în Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și modificările ulterioare.

I.8. Hidrografie

Elementele hidrografice, inclusiv zonele marine, precum și toate celelalte corpuri de apă și elementele legate de acestea, inclusiv bazinele și sub-bazinele hidrografice. După caz, în conformitate cu definițiile din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 327 din 22 decembrie 2000, și sub formă de rețele

I.9. Arii protejate

Zone desemnate sau administrate în cadrul legislativ internațional, comunitar sau intern, în vederea îndeplinirii unor obiective specifice de conservare

ANEXA Nr. 2 Referințe (1)

TEME DE DATE SPAȚIALE II

II.1. Altitudine

Modele digitale altimetrice ale suprafețelor: terestre, de gheață sau oceanice. Include altimetria terestră, batimetria și linia de coastă.

II.2. Acoperirea terenurilor

Acoperirea fizică și biologică a suprafeței terestre, inclusiv suprafețele artificiale, zonele agricole, pădurile, zonele (semi) naturale, zonele umede și corpurile de apă

II.3. Imagini ortorectificate

Imagini georeferențiate ale suprafeței terestre, obținute cu senzori plasați pe sateliți sau aeroportați

II.4. Geologie

Caracterizarea geologică în funcție de structură și compoziție. Include roca de bază, straturile acvifere și geomorfologia.

ANEXA Nr. 3 Referințe (1)

TEME DE DATE SPAȚIALE III

III.1. Unități statistice

Unități de diseminare sau de utilizare a informațiilor statistice

III.2. Clădiri

Localizarea geografică a clădirilor

III.3. Soluri

Soluri și subsoluri, caracterizate în funcție de adâncime, textură, structură și conținut al particulelor și materialului organic, aspect pietros, eroziune, înclinație medie și capacitate anticipată de stocare a apei

III.4. Utilizarea terenului

Teritoriul caracterizat de funcționalitatea, actuală sau viitoare, planificată ori în scop socioeconomic (de exemplu, rezidențial, industrial, comercial, agricol, forestier, de recreație)

III.5. Sănătate și siguranță umană

Distribuția geografică a predominanței patologiilor (alergii, cancere, boli respiratorii etc.), precum și informații care indică efectul asupra sănătății (markeri biologici, scăderea fertilității, epidemii) sau asupra bunăstării oamenilor (oboseală, stres etc.), legată direct (poluarea aerului, substanțe chimice, deprecierea stratului de ozon, zgomot etc.) sau indirect (alimente, organisme modificate genetic etc.) de calitatea mediului

III.6. Servicii de utilități publice și alte servicii publice

Includ servicii de utilitate publică, precum sistemele de canalizare, de gestionare a deșeurilor, de aprovizionare cu energie electrică și apă, precum și servicii administrative și sociale publice, cum ar fi: adăposturi de protecție civilă, școlile și spitalele.

III.7. Instalații de monitorizare a mediului

Amplasarea și exploatarea instalațiilor de monitorizare a mediului, inclusiv observarea și măsurarea emisiilor, a stării mediului înconjurător și a altor parametri ai ecosistemului (biodiversitate, starea ecologică a vegetației etc.), de către sau în numele autorităților publice

III.8. Instalații de producție și industriale

Parcuri de producție industrială, inclusiv instalațiile reglementate de Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării și instalațiile de captare a apei, extracție minieră și locurile de depozitare

III.9. Instalații agricole și pentru acvacultură

Echipament și instalații de producție agricolă (inclusiv sisteme de irigație, sere și grajduri)

III.10. Repartizarea populației - demografie

Repartizare geografică a populației, inclusiv caracteristicile populației și nivelurile de activitate, cumulate pe unități de caroiaj cartografic, regiune, unitate administrativă sau altă unitate analitică

III.11. Zone de administrare/restricție/reglementare și unități de raportare

Zone administrate, reglementate sau folosite pentru raportarea la nivel internațional, european, național, regional și local. Includ gropile de gunoi, zonele de protecție a surselor de apă potabilă, zonele vulnerabile la nitrați, șenalele navigabile reglementate de pe mare sau din apele interne importante, zonele destinate descărcării deșeurilor, zonele în care există limitări cu privire la nivelurile de zgomot, zonele aprobate pentru prospectare și exploatare minieră, districtele bazinelor hidrografice, unitățile relevante de raportare și zonele de administrare a litoralului.

III.12. Zone de risc natural

Zone vulnerabile caracterizate în funcție de riscurile naturale (orice fenomen atmosferic, hidrologic, seismic, vulcanic, precum și incendiile, care, din cauza localizării, gravității și frecvenței, pot afecta grav societatea), de exemplu, inundațiile, alunecările și surpările de teren, avalanșele, incendiile forestiere, cutremurele de pământ, erupțiile vulcanice

III.13. Condiții atmosferice

Parametrii fizici din atmosferă. Includ datele spațiale bazate pe măsurători, pe modele sau pe o combinație între acestea, precum și locațiile de măsurare.

III.14. Caracteristici geografice meteorologice

Condițiile meteorologice și măsurătorile acestora: precipitații, temperatură, evapotranspirație, viteza și direcția vântului

III.15. Caracteristici geografice oceanografice

Parametrii fizici ai oceanelor (curenți, salinitate, înălțimea valurilor etc.)

III.16. Regiuni maritime

Parametrii fizici ai mărilor și corpurilor de apă sărată divizate în regiuni și subregiuni cu caracteristici comune

III.17. Regiuni biogeografice

Zone relativ omogene pe baza condițiilor ecologice, având caracteristici comune

III.18. Habitate și biotopuri

Zone geografice caracterizate prin condiții ecologice specifice, procese, structură și funcții (de menținere a vieții) care sprijină fizic organismele care trăiesc acolo. Includ zonele terestre și acvatice care se disting prin caracteristicile lor geografice, abiotice și biotice, indiferent că acestea sunt naturale sau seminaturale.

III.19. Repartizarea speciilor

Distribuția geografică a speciilor de animale și plante, cumulate pe unități de caroiaj cartografic, regiune, unitate administrativă sau altă unitate analitică

III.20. Resurse energetice

Resurse energetice, incluzând hidrocarburi, energia hidro, bioenergia, energia solară, energia eoliană etc., însoțite de informații relevante privind extinderea resursei, inclusiv prin adâncimea/înălțimea la care se află, după caz, în condițiile legii

III.21. Resurse minerale

Resurse minerale, incluzând minereurile metalifere, mineralele industriale etc., însoțite de informații relevante privind extinderea resursei, inclusiv prin adâncimea/înălțimea la care se află, după caz, în condițiile legii

ANEXA Nr. 4

AUTORITĂȚI PUBLICE MEMBRE ALE CONSILIULUI INIS

1. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

2. Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

3. Departamentul pentru ape, păduri și piscicultură

4. Ministerul Apărării Naționale

5. Ministerul Afacerilor Interne

6. Ministerul Afacerilor Externe

7. Ministerul Finanțelor Publice

8. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

9. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

10. Ministerul Transporturilor

11. Ministerul Economiei

12. Ministerul Educației Naționale

13. Ministerul Sănătății

14. Ministerul Culturii

15. Ministerul pentru Societatea Informațională

16. Academia Română

17. Institutul Național de Statistică

18. Agenția Națională pentru Resurse Minerale

19. Serviciul de Telecomunicații Speciale

20. Asociația Comunelor din România

21. Asociația Municipiilor din România

22. Asociația Orașelor din România

23. Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România

;
se încarcă...