Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 609/2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei (reformare)
Număr celex: 32014R0609

Modificări (...)

În vigoare de la 27 iunie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special, articolul 322 alineatul (2),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special, articolul 106a,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Curții de Conturi Europene,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial. Întrucât se impun noi modificări, este necesar, din motive de claritate, să se procedeze la reformarea respectivului regulament.

(2) Anumite dispoziții ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1150/2000 au fost incluse în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 608/2014 al Consiliului și, prin urmare, nu sunt reglementate de prezentul regulament. Aceste dispoziții se referă la calcularea și includerea în buget a soldului, controlul și supravegherea resurselor proprii și cerințele de raportare relevante, precum și la Comitetul consultativ pentru resurse proprii (ACOR).

(3) Uniunea trebuie să dispună de resursele proprii menționate la articolul 2 din Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului în cele mai bune condiții și în acest sens, ar trebui stabilite norme pentru ca statele membre să pună la dispoziția Comisiei respectivele resurse proprii. Prezentul regulament preia normele privind punerea la dispoziție a resurselor proprii tradiționale menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2014/335/UE, Euratom, a resurselor proprii bazate pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din respectiva decizie (denumite în continuare "resursă proprie bazată pe TVA") și a resurselor proprii bazate pe venitul național brut (VNB) menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din decizia respectivă (denumite în continuare "resursă proprie bazată pe VNB"), incluse anterior în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000.

(4) Ar trebui definit conceptul de constatare în ceea ce privește resursele proprii și ar trebui prevăzute norme detaliate pentru îndeplinirea obligației de constatare a resurselor proprii tradiționale menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2014/335/UE, Euratom.

(5) În legătură cu resursele proprii ce provin din taxele pe zahăr care trebuie recuperate în exercițiul bugetar corespunzător anului comercializării la care se referă cheltuiala, ar trebui prevăzut ca statele membre să pună la dispoziția Comisiei resursele respective în cursul exercițiului bugetar în care acestea au fost constatate.

(6) Statele membre ar trebui să țină la dispoziția Comisiei și, dacă este cazul, să îi prezinte documentele și informațiile necesare exercitării competențelor sale în domeniul resurselor proprii ale Uniunii.

(7) Administrațiile naționale care au răspunderea colectării resurselor proprii ar trebui să fie în măsură să pună la dispoziția Comisiei oricând documentele justificative privind colectarea resurselor proprii.

(8) Ar trebui ținute evidențe contabile separate privind drepturile neîncasate. Aceste evidențe, precum și transmiterea unei situații trimestriale, ar trebui să îi permită Comisiei să monitorizeze mai îndeaproape acțiunile statelor membre privind colectarea resurselor proprii, în special în caz de fraudă și nereguli.

(9) Ar trebui stabilit un termen limită în relațiile dintre statele membre și Comisie, date fiind noile constatări efectuate de statele membre în legătură cu anii precedenți sunt considerate ca fiind constatări ale exercițiului în curs.

(10) Pentru a se asigura că bugetul Uniunii va fi finanțat indiferent de circumstanțe, ar trebui stabilită o procedură cu privire la resursa proprie bazată pe TVA și la resursa proprie bazată pe VNB create în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului, prin care statele membre să pună la dispoziția Uniunii, sub formă de doisprezecimi lunare constante, resursele proprii intrate la buget și, ulterior, să efectueze regularizarea sumelor puse la dispoziție în conformitate cu baza reală de resurse proprii bazate pe TVA și cu modificările relevante ale VNB de îndată ce acestea sunt cunoscute în totalitate.

(11) Ar trebui clarificat impactul modificărilor aduse datelor privind VNB după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar asupra finanțării reducerilor brute.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...