Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 110/2001 privind mierea
Număr celex: 320020110

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 12 ianuarie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

întrucât:

(1) Anumite directive verticale privind produsele alimentare ar trebui să fie simplificate astfel încât să prevadă doar cerințele esențiale care trebuie îndeplinite de produsele la care se referă, pentru a permite libera circulație a produselor respective pe piața internă, în conformitate cu concluziile Consiliului European de la Edinburg, din 11 și 12 decembrie 1992, confirmate de concluziile Consiliului European de la Bruxelles din 10 și 11 decembrie 1993.

(2) Directiva 74/409/CEE a Consiliului din 22 iulie 1974 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind mierea (1) se justifică prin faptul că diferențele dintre legislațiile interne privind definiția mierii, diferitele tipuri de miere și caracteristicile acesteia puteau crea condiții de concurență neloială care să inducă în eroare consumatorii și să aibă, astfel, efect direct asupra realizării și funcționării pieței comune.

(1) Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare a Spaniei și a Portugaliei din 1985.

(3) Directiva 74/409/CEE și modificările ulterioare ale acesteia au stabilit, prin urmare, definiții, au specificat diferitele tipuri de miere care puteau fi introduse pe piață cu anumite denumiri, au stabilit norme comune cu privire la compoziție și au determinat principalele tipuri de informații incluse la etichetare pentru a asigura libera circulație a acestor produse pe teritoriul Comunității.

(4) Din motive de claritate, Directiva 74/409/CEE ar trebui să fie reformulată pentru a face mai accesibile normele privind condițiile de producere și comercializare a mierii, precum și pentru a alinia aceste norme cu legislația comunitară generală în materie de alimente, în special cu legislația în materie de etichetare, contaminanți și metode de analiză.

(5) Normele generale cu privire la etichetarea alimentelor prevăzute de Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului trebuie să se aplice în anumite condiții. Datorită strânsei legături dintre calitatea mierii și originea sa, este indispensabilă furnizarea unor informații complete în acest sens, astfel încât consumatorul să nu fie indus în eroare cu privire la calitatea produsului. Interesul special al consumatorilor cu privire la caracteristicile geografice ale mierii și transparența completă în acest sens impun necesitatea includerii pe etichetă a țării de origine unde a fost recoltată mierea.

(6) Nu trebuie să se îndepărteze polenul sau alte ingrediente naturale ale mierii decât în condițiile în care acest lucru este inevitabil pentru îndepărtarea materiilor străine anorganice. Procesul respectiv se poate realiza prin filtrare. În cazul în care această filtrare duce la îndepărtarea unei cantități semnificative de polen, se impune informarea corectă a consumatorului în acest sens, prin intermediul unei mențiuni corespunzătoare incluse la etichetare.

(7) În cazul mierii a cărei denumire include indicații cu privire la originea florală, vegetală, regională, teritorială sau topografică sau cu privire la criterii calitative specifice este interzisă adăugarea mierii filtrate. În scopul ameliorării transparenței pieței, etichetarea mierii filtrate și a mierii destinate industriei alimentare trebuie să fie obligatorie pentru fiecare tranzacție pe piața de gros.

(8) Potrivit comunicării Comisiei adresate Parlamentului European și Consiliului în 24 iunie 1994 cu privire la apicultura europeană, Comisia poate adopta metode de analiză pentru a asigura respectarea caracteristicilor de compoziție și declarații specifice suplimentare cu privire la întreaga cantitate de miere comercializată la nivel comunitar.

(9) Este de dorit să se ia în considerare progresele realizate în adoptarea unui nou standard Codex pentru miere, modificat în mod adecvat în funcție de normele comunitare.

(10) Conform principiilor de subsidiaritate și de proporționalitate prevăzute la articolul 5 din tratat, obiectivul de a stabili definiții și norme comune pentru produsele în cauză și de a armoniza prevederile cu legislația comunitară generală în materie de produse alimentare nu poate fi realizat în mod suficient de către statele membre și, prin urmare, poate fi realizat, prin natura prezentei directive, de către Comunitate. Prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat anterior.

(11) Dispozițiile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei.

(12) Pentru a se evita crearea unor noi bariere în calea liberei circulații, statele membre ar trebui să se abțină de la adoptarea, în ceea ce privește produsele respective, a unor dispoziții care nu sunt prevăzute de prezenta directivă,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...